Repozitorij

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Praktikum opće kemije 2

Šifra: 171911
ECTS: 3.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Draginja Mrvoš-Sermek
Izvođači: dr. sc. Nikola Bedeković - Laboratorijske vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Laboratorijske vježbe 45
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Upoznavanje osnovnog laboratorijskog pribora, aparatura, reagensa, tehnika rada i mjera opreza. Stjecanje vještine eksperimentiranja, opažanja, mjerenja i interpretiranja dobivenih rezultata.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

1. ZNANJE I RAZUMIJEVANJE
1.2. demonstrirati poznavanje i razumijevanje temeljnih koncepata kemije
1.4. demonstrirati poznavanje važnijih kemijskih zakona i teorija
2. PRIMJENA ZNANJA I RAZUMIJEVANJA
2.2. opisati bitne kemijske promjene
2.3. koristiti kemijski račun
2.6. pripremiti, izvesti i interpretirati školske eksperimente iz fizike i kemije
2.7. primijeniti sigurnosne mjere pri korištenju laboratorijskog suđa, pribora i kemikalija
5. SPOSOBNOST UČENJA
5.1. samostalno koristiti stručnu literaturu i ostale relevantne izvore informacija

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

1. Pravilno rukovati laboratorijskim priborom
2. Primijenjivati mjere opreza pri radu.
3. Ovladati temeljnim laboratorijskim postupcima.
4. Koristiti stečena teorijska znanja u eksperimentalnom radu.
5. Razviti moć opažanja i točnog bilježenja eksperimentalnih podataka.
6. Znanstveno utemeljeno interpretirati rezultate mjerenja.

SADRŽAJ PREDMETA:

Nastavni sadržaji:

1.-2. tjedan: Halogeni elementi (dobivanje i svojstva klora, kalijeva klorata i klorovodika)
3.-4. tjedan : Halkogeni elementi (dobivanje i svojstva kisika, svojstva elementarnog sumpora, dobivanje i svojstva sumporova(IV) oksida)
5.-6. tjedan: Elementi dušikove skupine (dobivanje i svojstva amonijaka, dušikova(I) oksida, dušikova(II) oksida, dušikova(IV) oksida)
7.-8. tjedan: Prijelazni elementi (dobivanje kromove stipse, KCr(SO4)2 * 12H2O ili željezova(II) sulfata heptahidrata, FeSO4 * 7H2O; tetraaminbakrova(II) sulfata monohidrata, [Cu(NH3)4]SO4*H2O)
9.-10. tjedan: Kinetika kemijskih reakcija (ovisnost brzine kemijske reakcije o koncentraciji reaktanata, temperaturi i katalizatoru, autokataliza)
11. tjedan: Ravnoteža kemijskih reakcija (protolitičke reakcije, produkt topljivosti)
12.-13. tjedan:Elektroliza i galvanski članak (relativna jakost oksidansa i reducensa, priprema galvanskog članka, elektroliza u uređaju s topljivom i netopljivom anodom, Faradayevi zakoni elektrolize)
14.-15. tjedan: Pokazna vježba (Ionski izmjenjivači), zadani pokus ili nadoknada

OBVEZE STUDENATA:

Kolokvij prije svake vježbe, uspješno izvođenje laboratorijskih vježbi, pisanje referata

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Tijekom nastavnog procesa nastavnik (asistent) kontinuirano procjenjuju obrazovna postignuća i napredak studenta. Na konačnu ocjenu rada utječe uspjeh pri izradi vježbi, uspjeh postignut na pojedinačnim kolokvijima, referati. Završni ispit po potrebi.
Literatura:
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Praktikum opće kemije 1

Polaganje predmeta :
Položen : Praktikum opće kemije 1
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Fizika i kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti