Protupotresno inženjerstvo

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Protupotresno inženjerstvo

Šifra: 211849
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Snježana Markušić
Izvođači: doc. dr. sc. Davor Stanko - Seminar

doc. dr. sc. Davor Stanko - Predavanja

doc. dr. sc. Davor Stanko - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA:
1. Objedinjavanje znanja i iskustava o utjecajima i posljedicama dinamičkih sila na inženjerske konstrukcije i okoliš.
2. Analiziranje specifičnih uvjeta mikrolokacije i definiranje interakcije temeljnog tla i konstrukcije.
3. Uvođenje sustava seizmičke izolacije radi poboljšanja dinamičkog odziva konstrukcije i smanjenja seizmičkog hazarda.
4. Usvajanje znanja i vještine za uspješnu primjenu u budućem stručnom i/ili znanstvenom radu.

ISHODI UČENJA:
Po polaganju kolegija, student će biti sposoban:
1. sintetizirati znanja iz prirodnih znanosti i temeljnih inženjerskih disciplina pri izradi elaborata, studija i projekata iz potresnog inženjerstva
2. prepoznati osnovne značajke seizmičkog djelovanja i ustanoviti parametre opisa vibracija
3. ustanoviti dinamičke probleme konstrukcija
4. primijeniti osnovne parametre za projektiranje aseizmičkih konstrukcija
5. primijeniti koncepte i standarde koji doprinose otpornosti građevina na vibracije i potres

NASTAVNI SADRŽAJ:
Predavanja: (30)
1. Djelovanje i posljedice potresa. (2)
2. Karakteristike gibanja tla. Specifični uvjeti mikrolokacije. (2)
3. Metode za procjenu parametara gibanja tla i amplifikacije. (2)
4. Potresno gibanje. Spektar odziva potresa (response spectrum of earthquake). Odziv linearnih i nelinearnih sustava s jednim stupnjem slobode. (4)
5. Dinamička svojstva građevina. Modovi vibracija. (4)
6. Dinamička interakcija konstrukcije (građevine) i temeljnog tla. (4)
7. Osnove protupotresne gradnje. Značajke konstrukcija/zgrada otpornih na potres. (2)
8. Duktilnost i nosivost (kapacitet) konstrukcija. (2)
9. Elastični i projektni spektri prema EC8 (Eurocode 8). (2)
10. Osnove konstruiranja seizmički otpornih konstrukcija prema EC8. Projektiranje konstrukcija s pasivnim sustavima disipacije energije. Protupotresno temeljenje. (2)
11. Procjena seizmičkog rizika. Urbano planiranje. Prije i poslije potresa. (4)

Vježbe: (15)
1. Spektar odziva potresa (5)
2. Mjerenje i proračun dinamičkih svojstava građevina. (5)
3. Dinamička interakcija konstrukcije (građevine) i temeljnog tla. (5)

Seminari - odabir tema u dogovoru sa studentom: (15)

METODE POUČAVANJA:
Predavanja, vježbe, seminari.

NAČIN PRAĆENJA I PROVJERE:
Redovito pohađanje nastave, samostalni zadaci, seminari, usmeni ispit.

UVJETI ZA POTPIS:
Pohađanje nastave (predavanja, vježbe), predani samostalni zadaci i održani seminari.

NAČIN POLAGANJA ISPITA:
Usmeni ispit.
Literatura:
  1. Obavezna:
    Kramer, S.L. (1996): Geotechnical Earthquake Engineering, Prentice-Hall International Series inTheoretical and Applied Mechanics, New Jersey, USA.

    Dopunska:
    Elnashi, A.S., Di Sarno, L. (2008): Fundamentals of Earthquake Engineering, A John Wiley & Sons, Ltd, UK.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Seizmologija III
2. semestar
Izborni predmeti - Redovni Smjer - Seizmologija i fizika čvrste Zemlje
Termini konzultacija:

Obavijesti