Primjenjena ekotoksikologija u nastavi

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Primjenjena ekotoksikologija u nastavi

Šifra: 227686
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Anamaria Štambuk
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Anamaria Štambuk - Vježbe u praktikumu

izv. prof. dr. sc. Anamaria Štambuk - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Vježbe u praktikumu 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj predmeta je omogućiti studentima razumijevanje ekotoksikološke problematike i upoznavanje sa zanimljivim primjerima istraživanja koje će u budućem radu moći izložiti učenicima u nastavi.
1. -2. Osnovni pojmovi iz ekotoksikologije i povijesni pregled ekotoksikoloških istraživanja.
3. Glavne grupe kemijskih onečišćivača u okolišu i njihovi izvori.
4. Fizikalno onečišćenje (svjetlosno, toplinsko, radioaktivno)- glavni izvori i utjecaj na ekosustave.
5. Biološko onečišćenje. Invazivne vrste.
6. Unos, raspodjela i širenje toksikanata u okolišu i organizmima.
7. Specifični aspekti onečišćenja morskih, slatkovodnih i kopnenih ekosustava.
8. Razumijevanje djelovanja onečišćenja na različite razine biološke organizacije.
9.- 10. Metode utvrđivanja utjecaja onečišćenja na okoliš. Prinicipi biomonitoringa.
11.-12. Adaptacija i aklimatizacija organizama na onečišćenje. Utjecaj onečišćenja na bioraznolikost. Bioindikatorske vrste. Posljedice onečišćenja na funkcioniranje ekosustava.
13. -14. Globalne promjene uzrokovane onečišćenjem. Primjeri ekotoksikoloških katastrofa.
15. Prevencija i remedijacija onečišćenja
Sve nastavne cjeline obrađuju se u kontekstu primjene u nastavi prirode i biologije.
Literatura:
9. semestar
Izborni predmeti biologija / kemija / nastava - Redovni Studij - Biologija i kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti