Akademska zvanja

  Sveučilišni prvostupnik biologije

  Sveučilišni prvostupnik molekularne biologije

  Sveučilišni prvostupnik znanosti o okolišu

  Magistar/magistra eksperimentalne biologije

  Magistar/magistra molekularne biologije

  Magistar/magistra ekologije i zaštite prirode

  Magistar/magistra struke znanosti o okolišu

  Magistar/magistra edukacije biologije i kemije

  Doktor znanosti


Voditelji studijskih programa

  Preddiplomski sveučilišni studij Molekularna biologija: Izv. prof. dr. sc. Petra Peharec Štefanić

  Preddiplomski sveučilišni studij Biologija: Izv. prof. dr. sc. Marija Gligora Udovič

  Preddiplomski sveučilišni studij Znanosti o okolišu: Izv. prof. dr. sc. Anamaria Štambuk

  Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Biologija i kemija; smjer: nastavnički: doc. dr. sc. Mirela Sertić Perić i izv. prof. dr. sc. Vesna Petrović Peroković

   Diplomski sveučilišni studij Molekularna biologija: Prof. dr. sc. Biljana Balen

   Diplomski sveučilišni studij Ekologija i zaštita prirode: Doc. dr. sc. Marija Ivković

   Diplomski sveučilišni studij Eksperimentalna biologija: Prof. dr. sc. Vesna Benković

  Diplomski sveučilišni studij Znanosti o okolišu: Prof. dr. sc. Ivana Maguire


Pravilnik preddiplomskog i diplomskog studija