Akademska zvanja

  Sveučilišni/a magistar/magistra edukacije biologije i kemije
  Sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica biologije
  Sveučilišni/a magistar/magistra eksperimentalne biologije
  Sveučilišni/a magistar/magistra ekologije i zaštite prirode
  Sveučilišni prvostupnik/prvostupnica molekularne biologije
  Sveučilišni/a magistar/magistra molekularne biologije
  Sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica struke znanosti o okolišu
  Sveučilišni/a magistar/magistra struke znanosti o okolišu


Voditelji studijskih programa

  Sveučilišni prijediplomski studij Molekularna biologija: Izv. prof. dr. sc. Petra Peharec Štefanić

  Sveučilišni prijediplomski studij Biologija: Izv. prof. dr. sc. Marija Gligora Udovič

  Sveučilišni prijediplomski studij Znanosti o okolišu: Izv. prof. dr. sc. Anamaria Štambuk

  Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij biologija i kemija, smjer nastavnički: doc. dr. sc. Mirela Sertić Perić i izv. prof. dr. sc. Vesna Petrović Peroković

   Sveučilišni diplomski studij Molekularna biologija: Prof. dr. sc. Biljana Balen

   Sveučilišni diplomski studij Ekologija i zaštita prirode: Doc. dr. sc. Marija Ivković

   Sveučilišni diplomski studij Eksperimentalna biologija: Prof. dr. sc. Vesna Benković

   Sveučilišni diplomski studij Znanosti o okolišu: Prof. dr. sc. Ivana Maguire


Pravilnik sveučilišnog prijediplomskog i diplomskog studija