O nama

 


Prva predavanja i praktikum iz mikrobiologije na Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta započela su u ak. god. 1962/63. Kolegij pod nazivom "Mikrobiologija za biologe" osnovali su i uveli u nastavni plan pok. prof. dr. sc. Zlatko Pavletić i prof. dr. sc. Božidar Stilinović.


Danas djelatnici laboratorija za bakteriologiju obavljaju nastavu iz bakteriologije i znanstveno-istraživački rad na području primijenjene bakteriologije. Područje znanstvenog rada djelatnika laboratorija uključuje: okolišnu mikrobiologiju, epidemiologiju patogenih bakterija, bakterijske biofilmove, biološko pročišćavanje otpadnih voda, te bioremedijaciju. 

Podizanje znanstvenog pomlatka

VODITELJSTVO ZAVRŠNIH SEMINARSKIH RADOVA:

 1. Jasminka Ilić (2009): Patogenost bakterija iz roda Staphylococcus.
 2. Dean Karaica (2009): Mehanizmi rezistencije na antibiotike u roda Pseudomonas.
 3. Jure Miočić-Stošić (2009): Bakterije roda Pseudomonas kao uzročnici bolesti u riba.
 4. Lucija Nuskern (2010): Bakteriološka razgradnja plastike.
 5. Andreja Colnar (2010): Uloga fosfat-uklanjajućih bakterija u biološkom pročišćavanju otpadnih voda.
 6. Ante Bunoza (2011): Bakterije kao biološko oružje.
 7. Svjetlana Dekić (2011): Antibakterijsko djelovanje fulerena.
 8. Damir Lisjak (2011): Koliformne bakterije i njihova patogenost.
 9. Zvonimir Šamija (2012): Bakterije kao indikatori kvalitete vode.
 10. Tajana Majić (2012): Molekularne metode u klasifikaciji bakterija.
 11. Barbara Skender (2012): Mehanizmi rezistencije na antibiotike u bakterije Acinetobacter baumannii.
 12. Laura Skukan (2016): Kemikalije aktivne u sprječavanju bakterijskih biofilmova.
 13. Luka Polović (2016): Zeoliti kao nosači bakterija u funkciji pročišćavanja otpadnih voda.
 14. Laura Ana Jurman (2017): Biljni uređaji za pročišćavanje otpadnih voda.
 15. Josipa Kuzle (2017): Biofilm kao faktor virulencije bakterija Acinetobacter baumannii
 16. Tina Miloš (2018): Bakterije rezistentne na arsen.
 17. Ivica Biljan (2018): Biokemija i fiziologija termofilnih bakterija.
 18. Marina Mihaljević (2018): Bakterije rezistentne na selen.
 19. Lea Vrbančić (2019): Bakterije sa stečenom rezistencijom na antibiotike izolirane iz otpadnih voda.
 20. Anamarija Žavrljan (2019): Bioremedijacija nafte.
 21. Monika Eržen (2019): Rezistencija na antibiotike u okolišnih izolata bakterije Klebsiella pneumoniae.
 22. Filip Grgurević (2020): Mikrobna gorivna ćelija.

VODITELJSTVO DIPLOMSKIH RADOVA:

 1. Pomoćni voditelj (voditelj prof.dr.sc. Božidar Stilinović) diplomskog rada Ramona Topić (2002): Uklanjanje fosfora iz otpadnih voda pomoću bakterije Acinetobacter calcoaceticus (Beijerinck 1911) Baumann i sur. 1968.
 2. Pomoćni voditelj (voditelj prof.dr.sc. Božidar Stilinović) diplomskog rada Branka Đuričić (2006): Utjecaj pH na bakteriju Acinetobacter calcoaceticus (Beijerinck 1911) Baumann i sur. 1968.
 3. Voditelj diplomskog rada Žarko Jaković (2007): Komercijalni minerali kao nosači fosfat-akumulirajućih bakterija.
 4. Voditelj diplomskog rada Igor Savinc (2007): Učinak različitih izvora dušika na razvoj bakterije Acinetobacter junii.
 5. Suvoditelj diplomskog rada Ivana Čeko (2008): Metil-transferaza Sgm: optimiranje ekspresije u različitim sojevima bakterije Escherichia coli.
 6. Voditelj diplomskog rada Senka Šimunović (2009): Selektivnost komercijalnih krutih medija za izolaciju ukupnih koliformnih bakterija iz površinskih voda.
 7. Voditelj diplomskog rada Vladimir Ramljak (2009): Uzgojne značajke proteolitičkih sulfid-producirajućih bakterija na novom tipu hranjive podloge.
 8. Voditelj diplomskog rada Vlatka Brajak (2009): Toksičnost komercijalnih surfaktanata na kvasac Saccharomyces cerevisiae.
 9. Voditelj diplomskog rada Nikolina Begović (2009): Učinak magnezijevih iona na metabolizam fosfat uklanjajuće bakterije Acinetobacter junii.
 10. Voditelj diplomskog rada Danijela Krajina (2009): Učinak kalijevih i kalcijevih iona na metabolizam fosfat uklanjajuće bakterije Acinetobacter junii.
 11. Voditelj diplomskog rada Olja Ulični (2009): Priprema biočestica imobilizacijom bakterije Acinetobacter junii na zeolitni tuf.
 12. Voditelj diplomskog rada Andrea Cetto (2009): Uklanjanje fosfata iz otpadne vode biočesticama.
 13. Voditelj diplomskog rada Marina Marot (2009): Veličina  čestica  minerala kao čimbenik imobilizacije  bakterija.  
 14. Voditelj diplomskog rada Kristina Petljak (2009): Utjecaj ekspanzije vulkanskog stakla na imobilizaciju bakterija.  
 15. Voditelj diplomskog rada Ivana Vešligaj (2009): Koncentracija ukupnih koliforma u površinskim vodama na području grada Zagreba.
 16. Voditelj diplomskog rada Juraj Boljat (2010): Imobilizacija bakterije Acinetobacter junii na glaukonit i seladonit.
 17. Voditelj diplomskog rada Ivana Rod (2010): Imobilizacija bakterije Acinetobacter junii na sepiolit.
 18. Voditelj diplomskog rada Angelina Adamović (2010): Preživljavanje bakterija Escherichia coli i Acinetobacter junii pri različitim koncentracijama natrijevog klorida.
 19. Suvoditelj diplomskog rada Sanja Mohila (2011): Zastupljenost serotipova bakterije Streptococcus pneumoniae među sojevima rezistentnim na makrolide.
 20. Voditelj diplomskog rada Ana Gomaz (2011): Antibakterijski učinak eteričnih ulja u „prirodnim parfemima“.
 21. Voditelj diplomskog rada Dalija Capan (2011): Mikrobiološka analiza vode Toplica Sveti Martin.
 22. Voditelj diplomskog rada Ladislav Mandarić (2011): Analiza rada centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Zagreba.
 23. Voditelj diplomskog rada Martina Kurečić (2011): Upotreba Izosana-G u postizanju zdravstvene ispravnosti vode za piće.
 24. Voditelj diplomskog rada Tihana Arapović (2011): „Terra rossa“ kao nosač bakterije Acinetobacter junii.
 25. Voditelj diplomskog rada Olja Ulični (2011): Priprema biočestica imobilizacijom bakterije Acinetobacter junii na zeolitni tuf.
 26. Voditelj diplomskog rada Maja Kuzmanović (2011): Geokemijske i bakteriološke karakteristike vode i vodotočnih sedimenata Gradne u Samoboru.
 27. Voditelj diplomskog rada Sandra Giro (2012): Uklanjanje fosfata iz otpadne vode fosfat-akumulirajućim bakterijama i crvenicom.
 28. Voditelj diplomskog rada Marica Pirija (2012): Utjecaj sadržaja željeza u zemlji crvenici na metabolizam fosfat – akumulirajućih bakterija.
 29. Voditelj diplomskog rada Tea Škrtić (2012): Antibakterijsko djelovanje nanočestica metalnih oksida deponiranih na klinoptilolitu.
 30. Suvoditelj diplomskog rada Ines Bistričić (2012): Geokemijski i bakteriološki utjecaj odlagališta komunalnog otpada „Duplja“ Novi Vinodolski na okoliš.
 31. Voditelj diplomskog rada Lucija Nuskern (2012): Uklanjanje fosfata i teških metala iz otpadnih voda pomoću bakterija Acinetobacter junii i Pseudomonas aeruginosa imobiliziranih na prirodni zeolitni tuf.
 32. Suvoditelj diplomskog rada Jelena Kljaić (2013): Dezinfekcija vode za piće izlaganjem sunčevom svjetlu.
 33. Voditelj diplomskog rada Anamari Majdandžić (2013): Uklanjanje fosfata iz komunalne otpadne vode pepelom iz drvne industrije.
 34. Voditelj diplomskog Nikolina Bolf (2013): Uklanjanje fosfata iz otpadnih voda pomoću bakterije Acinetobacter junii imobilizirane na komercijalne materijale.
 35. Voditelj diplomskog Jelena Radošević (2013): Raspoloživost fosfora u gnojivima nastalim različitim načinima obrade aktivnog mulja.
 36. Voditelj diplomskog Lovro Boljat (2014): Toksičnost klinoptilolita sa sadržajem cinka na bakterije Escherichia coli i Staphylococcus aureus u različitim medijima.
 37. Suvoditelj diplomskog rada Vanja Kelemen (2015): Dinamika bakterioplanktona na vodocrpilištu Vinogradi kod Osijeka.
 38. Voditelj diplomskog rada Franka Bush (2016): Analysis of the quorum sensing role in the Rhizobium-Leguminosae symbiosis.
 39. Suvoditelj diplomskog rada Franjo Banović (2016): Inhibicija izvanstaničnih proteaza i lipaza vrste Candida albicans hidroksitirozolom i oleuropeinom.
 40. Voditelj diplomskog rada Marija Vujica (2016): Antibakterijski učinak zeolita sa sadržajem bakra.
 41. Suvoditelj diplomskog rada Gabrijela Radić (2016): Određivanje minimalnih inhibitornih koncentracija meropenema i imipenema u enterobakterija koje proizvode karbapenemaze.
 42. Voditelj diplomskog rada Ivan Klasić (2017): Uklanjanje crijevnih enterokoka u uređaju za pročišćavanje otpadnih voda grada Zagreba.
 43. Suvoditelj diplomskog rada Doris Tafra (2017): Izolacija i karakterizacija bakterije Pseudomonas aeruginosa iz uzoraka vode.
 44. Suvoditelj diplomskog rada Tea Duvančić (2019): Mehanizmi rezistencije na kolistin u kliničkih izolata Klebsiella pneumoniae.
 45. Voditelj diplomskog rada Iva Tomašin (2019): Preživljavanje okolišnih izolata bakterije Acinetobacter baumannii u vodenim medijima.
 46. Voditelj diplomskog rada Jelena Basić (2019): Preživljavanje bakterije Acinetobacter junii imobilizirane na zeolite pri nepovoljnim vrijednostima pH.
 47. Suvoditelj diplomskog rada Mia Pejković (2020): Mjerenje ekspresije i određivanje primarne strukture gena ompK35 i ompK36 u kliničkih izolata Klebsiella pneumoniae (ST437) neosjetljivih na ertapenem.
 48. Suvoditelj diplomskog rada Doris Iličić (2020): Perzistencija koliformnih bakterija u izvorskoj vodi Papuka.

VODITELJSTVO MAGISTARSKIH RADOVA:

 1. Voditelj magistarskog rada Irena Kosec (2009): Utjecaj temperature na učinkovitost rada uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Varaždina.
 2. Voditelj magistarskog rada Miroslav Horvatiček (2009): Optimizacija  testa  toksičnosti  na kvasca Saccharomyces  cerevisiae.
 3. Voditelj magistarskog rada Etica Markuš (2010): Tehnologije pročišćavanja zauljene otpadne vode u metaloprerađivačkoj industriji.
 4. Voditelj magistarskog rada Barbara Sanja Hrenar (2010): Najčešći uzročnici bakterijskih konjunktivitisa u pasa.
 5. Voditelj magistarskog rada Ivana Huljev (2010): Utjecaj otpadnih voda grada Karlovca na kakvoću vode rijeka Kupe, Mrežnice i Korane.
 6. Voditelj magistarskog rada Merica Kovačić (2010): Kvaliteta podzemnih voda u aluviju rijeke Save na području Zagreba.

VODITELJSTVO DOKTORSKIH DISERTACIJA:

 1. Voditelj doktorske disertacije Ivana Gudelj (2010): Biorazgradnja azo boja pomoću odabranih mješovitih mikrobnih kultura.
 2. Voditelj doktorske disertacije Svjetlana Bobanović Ćolić (2011): Ekologija pikoplanktona u estuariju rijeke Omble.
 3. Voditelj doktorske disertacije Barbara Sanja Hrenar (2011): Utjecaj lokalnog anestetika Novesine na vijabilnost bakterija uzročnika bakterijskih konjuktivitisa u pasa.
 4. Voditelj doktorske disertacije Tomislav Ivanković (2012): Alumosilikatni materijali kao nosači fosfat-uklanjajućih bakterija u obradi otpadnih voda.
 5. Voditelj doktorske disertacije Svjetlana Dekić (2019): Utjecaj ekoloških čimbenika na faktore virulencije klinički značajne bakterije Acinetobacter baumannii.