Popis aktivnih projekata Hrvatske zaklade za znanost

Voditelj

Naziv projekta

Ivana Maguire

Klimatske promjene i invazivne vrste - utvrđivanje utjecaja na bioraznoliost nativnih slatkovodnih rakova i pastrva i njihova konzervacija

Dunja Leljak Levanić

MATH-BTB proteini kao regulatori transkripcije i RNA posredovane metilacije DNA u biljnom razvitku

Ivana Ivančić Baće

Cas 3 kao kontrolna točka obrane CRISPR-Cas:razjašnjenje njegove regulacije istraživanjem stabilnosti proteina i prepisivanja u bakteriji Escherichia coli

Mladen Kučinić

DNA barkodiranje biraznolikosti hrvatske faune

Višnja Besendorfer

Genomske i epigenomske promjene u auto- i alopoliploidima na modelu dalmatinskog buhača, ljutike i anemona

Anamarija Štambuk

Genomički aspekti brze evolcije primorske gušterice (Podarcis sicula)

Ivana Rešetnik

Filogeografija i evolucija triju ekološki divergentnih grupa amfi-jadranskih biljaka

Sunčica Bosak

Mikrobiom glavate želve (Carreta carreta): uvid u epizoičke zajednice (TurtleBIOME)

Lucija Šerić Jelaska

Neonikotinoidi i bakar u mediteranskoj poljoprivredi - učinci na neciljanu faunu beskralježnjaka kroz trofičke interakcije

Sandra Hudina

Promjene sustava patogena i imunološkog odgovora tijekom širenja areala uspješnih ivanzivnih vrsta slatkovodnih rakova

Ana Previšić

Učinci višestrukih stresora na biološku raznolikost i funkcije slatkovodnih ekosustava

Martina Šeruga Musić

Strategije patogenosti fitoplazmi: efektori, faktori virulencije i pokretni genetički elementi

Rosa Karlić

Predviđanje ishodišnih stanica i istraživanje mehanizama razvoja raka bazirano na statičkom modeliranju

Petar Kružić

Utjecaj klimatskih promjena na bioraznolikost koralja - istraživanje slučaja masovnih ugibanja na Jadranskom moru

Sofia Ana Blažević

Dopaminska regulacija kopentitivnog ponašanja guštera Podarcis sicula i Podarcis melisellensis

Ivana Šola 

Indirektni utjecaj globalnog zagrijavanja na fiziološke parametre sisavaca prehranom biljkama uzgojenim pri visokoj temperaturi - TEMPHYS

Zrinka Ljubešić Utjecaj valova vezanih uz otok na primarnu produkciju - ISLAND
Dijana Škorić Visokoprotočno Nanopore-sekvenciranje mikrobnih genoma u rješavanju problema dijagnostike i epidemiologije biljnih patogena
Andreja Brigić Prostorno-vremenska varijabilnost kopnenih i vodenih zajednica povremenih tekućica dinarskog krša DinDRY
Ines Radanović Učenje biologije u epidemiološki prilagođenom istraživačkom okruženju 
Ivan Radosavljević Livadni procjepak (Chouardia litardierei, Hyacinthaceae) kao istraživački sustav ekološke divergencije 
Inga Urlić Selektivno ciljanje matičnih stanica sarkoma askorbinskom kiselinom, ASTar 

Europski strukturni i investicijski fondovi

 

Naslov projekta: Centar za razvoj, primjenu i transfer bioloških istraživanja - BIOCRIPT KK. 01.1.1.09

  Trajanje: 11. 03. 2021. – 11. 07. 2022.
  Voditeljica projektaProfessor Emeritus Anđelka Plenković - Moraj
  Zamjenica voditeljice projektaprof.dr.sc. Mirta Tkalec
  Ukupna vrijednost projekta: 846.468,84 kuna
  EU sufinanciranje projekta: 846.468,84 kuna

Sažetak projekta:
Realizacijom projekta izradit će se projektna dokumentacija potrebna za provedbu IRI infrastrukturnog projekta pri Biološkom odsjeku PMF-a Sveučilišta u Zagrebu koji uključuje i provedbu organizacijske reforme u okviru ESI fondova kako bi se pospješio i ubrzao proces transformacije prijavitelja u međunarodno konkurentnu znanstvenu organizaciju koja stvara novu znanstvenu, društvenu i ekonomsku vrijednost. Ciljane skupine će steći iskustva za razvoj i provedbu novih projekata te će se educirati o mjerama horizontalnih načela. Provedbom IRI infrastrukturnog projekta, stvorit će se uvjeti za provođenje suvremenih istraživanja koja su usmjerena i na gospodarstvo, što je u skladu s prioritetnim područjima Strategije pametne specijalizacije.

Naslov projekta: PMF-Biološki odsjek, Rooseveltov trg 6 - program provedbe mjera cjelovite obnove infrastrukture i opreme oštećene potresom
Voditeljica projekta: prof.dr.sc. Anđelka Plenković-Moraj
Zamjenica voditeljice projekta: Renata Matoničkin Kepčija
Vrsta: Fond solidarnosti Europske unije - Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom (referentni broj: FSEU.2021.MZO.)
Ukupni zatraženi novčani iznos: 73.408.569,26 kn
Novčani iznos na PMF-u: 73.408.569,26 kn
Trajanje: lipanj 2021. - lipanj 2023.

Sažetak projekta:
Svrha operacije/projekta je priprema projektno-tehničke dokumentacije za izvođenje radova cjelovite obnove zgrade PMF-Biološki odsjek na Rooseveltovom trgu 6 u Zagrebu, kao posljedica potresa 22.3.2020. godine i nadoknada sredstava do sada utrošenih na hitne mjere sanacije. Zgradu na Rooseveltovom trgu 6, znatno oštećenu potresom, potrebno je obnoviti i cjelovito rekonstruirati u dva koraka. Prvi korak je dovođenje svih dijelova zgrade u radno stanje kakvo je imala prije potresa, a drugi korak je cjelovita obnova zgrade pojačanjem konstrukcije, funkcionalnim promjenama prostora s ciljem unapređenja rada u znanstveno-nastavnim laboratorijima i drugim znanstveno-nastavnim prostorima zgrade, osiguravanjem dostupnosti prostora osobama s poteškoćama u kretanju gdje je to tehnički moguće te rješavanjem pitanja protupožarne zaštite i energetske obnove zgrade. U proteklom su razdoblju vlastitim sredstvima PMF-a odrađene samo hitne mjere sanacije i zgrada se danas samo djelomično koristi. Predloženom projektnom prijavom uz nadoknadu financijskih sredstava za provedene hitne mjere sanacije (usluga utvrđivanja stanja, izrada snimki zatečenog stanja, dokumentacije za provedbu i sama provedba hitnih intervencija s ciljem uspostave osnovnih mogućnosti funkcioniranja radnih prostora) izradit će se projektno-tehnička dokumentacija za povratak u prvobitno radno stanje uz cjelovitu obnovu kroz dodatna poboljšanja tj. prilagodbe suvremenim standardima.

Naslov projekta: Genomsko inženjerstvo i genska regulacija u staničnim linijama i modelnim organizmima tehnologijom CRISPR/Cas9 CasMouse
 

Voditeljica projekta: Prof. dr. sc. Vlatka Zoldoš
Vrsta: Europski fond za regionalni razvoj
Ukupni ugovoreni novčani iznos: 7.091.972,07 kn 
Novčani iznos na PMF-u: 7.091.972,07 kn
Trajanje: 20.12.2019. - 1.12.2022.

 

Sažetak projekta:
Projekt CasMouse obuhvaća istraživanja u području (epi)genomskog inženjerstva i genske regulacije, koje je bitno unaprijedila pojava molekularnih alata temeljenih na CRISPR/Cas9 sustavu, a omogućavaju precizno navođenje enzima nukleaza ili pak modulatora ekspresije gena na gotovo bilo koje mjesto u genomu, time i manipulaciju funkcije željenih gena u staničnim linijama i modelnim organizmima. Razvoj nove generacije molekularnih alata popraćen je i napretkom u području sintetičke biologije, koji je otvorio mogućnost stvaranja čitavih skupova modularnih i fleksibilnih molekularnih alata. Najveća snaga tih alata leži u mogućnosti jednostavnog konfiguriranja za rješavanje niza konkretnih bioloških problema. Potražnja za ovom vrstom tehnologije u biomedicini i biotehnologiji vidljiva je iz najnovijih znanstvenih publikacija, patenata te ponude brojnih novoosnovanih tvrtki širom svijeta. Planirane istraživačke aktivnosti rezultirat će konstrukcijom modularnog seta molekularnih alata za gensku regulaciju i (epi)genomsko inženjerstvo temeljenih na principima fuzije komponenti CRISPR/Cas9 sustava za navođenje na određeni genomski fokus te funkcionalnih domena za aktivaciju ili represiju ciljanih gena.

Naslov projekta: Provedba i unapređenje stručne prakse na PMF-u - ProSPer PMFi
Voditeljica projekta: Doc. dr. sc. Sofia Ana Blažević
Vrsta: Europski socijalni fond
Ukupni ugovoreni novčani iznos: 3.992.473,37 kn
Novčani iznos na PMF-u: 3.992.473,37 kn
Trajanje: 9.3.2020. - 9.11.2022.

Sažetak projekta:
Provedbom projekta „Provedba i unapređenje stručne prakse na PMF-u – ProSPer PMF“ uvest će se 9 izbornih kolegija „Stručna praksa“ s jasno definiranim ishodima učenja i sustavom vrednovanja na preddiplom. i diplomskim programima na 5 odsjeka (Biološki, Geofizički, Geološki, Kemijski i Matematički) čime će se broj studenata koji pohađaju stručnu praksu povećati za 10%. Unaprijedit će se i postojeći kolegiji „Radna praksa“ na Geografskom odsjeku definiranjem ishoda učenja i vrednovanjem. Opremit će se odsječki laboratoriji, a kroz kolegije stručne prakse omogućit će se interdisciplinarna terenska nastava. Unaprijedit će se mentorske kompetencije 50 nastavnog i nenastavnog osoblja te kompetencije 30 mentora izvan sustava visokog obrazovanja u vrednovanju studenata, što će doprinijeti učinkovitijem praćenju studenata na stručnoj praksi. Uspostavit će se KC-PMF koji će provoditi organizaciju i evaluaciju stručne prakse te pružati podršku studentima. Ovakav sustav omogućit će studentima vrednovano stjecanje praktičnih vještina važnih za nastavak obrazovanja i buduće zaposlenje. Svrha projekta jest da studenti razviju praktične vještine za rad kroz uvođenje i unapređenje stručne prakse te suradnje s institucijama izvan sustava visokog obrazovanja kako bi se povećala njihova zapošljivost.


HORIZON 2020

Naslov projekta: Innovative training in methods for future data – IMforFUTURE

Voditeljica projekta: Prof. dr. sc. Vlatka Zoldoš
Vrsta: HORIZON2020 MSC ITN ETN
Ukupni ugovoreni novčani iznos: 2.864.761,20 €
Novčani iznos na PMF-u: 229.397,36 €
Trajanje: 4.2020. - 1.4.2026.
 

 

Sažetak projekta:
Projekt IMforFUTURE u okviru MSC ITN - ETN programa financiranja je europska mreža namijenjena inovativnom, multidisciplinarnom i međusektorskom osposobljavanju doktoranada u statistici i integriranoj analizi podataka iz glikoproteomike i genetike. Cilj projekta je integrirati skup podataka iz područja genetike, glikofizike i epigenomike u biologiju sustava za starenje razvijanjem inovativnih metoda za visoku propusnost navedenih disciplina i za njihovu integrativnu analizu podataka. Mreža okuplja poznate eksperimentalne i teorijske znanstvenike sa šest sveučilišta i dvije industrijske tvrtke širom Europe. Partneri su University of Leeds, Academisch Ziekenhuis Leiden, King’s College London, University of Edinburgh, Glyxera GMBH, Genos d.o.o. i Universita di Bologna.

Naslov projekta: Comparative Genomics of Non-Model Invertebrates
Voditelj projekta: Prof. dr. sc. Kristian Vlahoviček
Vrsta: HORIZON2020 MSC ITN ETN
Ukupni ugovoreni novčani iznos: 3.810.685,32 €
Novčani iznos na PMF-u: 247.761,00 €
Trajanje: 001.2018. - 31.12.2021.

 

Sažetak projekta:
Projekt IGNITE u okviru MSC ITN - ETN programa financiranja će okupiti novu europsku izvrsnost za obuku nove generacije znanstvenika stručnih u svim aspektima genomike beskralježnjaka. Projektom će se značajno unaprijediti naše znanje i razumijevanje o životinjskom genu generiranjem i analizom novih podataka iz nedovoljno istraženih linija beskralježnjaka te razvojem inovativnih novih alata za visokokvalitetno sklapanje i analizu genoma.

Svojim izvrsnim interdisciplinarnim i intersektorskim treninzima od biologije i geobiologije do bioinformatike i informatike, naši diplomci će biti u primarnoj poziciji da preuzmu vodeću ulogu u akademskoj i industrijskoj grani kako bi pokrenuli složene promjene potrebne za unapređenje održivosti znanja društva i gospodarstva