Stručni projekti

Voditelj Naziv projekta Ugovorna strana
Zlatko Mihaljević Klasifikacijski sustav ekološkog potencijala za umjetna i znatno promijenjena tijela površinskih voda – III. Dio: Tekućice Panonske ekoregije  Hrvatske vode
Marija Gligora Udovič Analiza bioloških metoda ocjene ekološkog stanja za fitoplankton, fitobentos i makrozoobentos u jezerima; analiza utjecaja okolišnih čimbenika i antropogenih opterećenja  Hrvatske vode
Petar Kružić Provedba monitoringa koraligenske biocenoze za potrebe projekta „Hrvatski centar koralja Zlarin“ Grad Šibenik
Perica Mustafić Sustavno ispitvanje riba u površinskim kopnenim vodma u 2019. godini  Hrvatske vode
Perica Mustafić Identifikacija opasnih tvari u bioti i sedimentu te praćenje njihovih koncentracija u jednogodišnjem razdoblju na trend postajama površinskih kopnenih voda Hrvatske vode
Ivana Buj Istraživanje rasprostranjenosti i statusa vrsta  piškur - Misgurnus fossilis u alpinskoj i peš - Cottus gobio na prijelazu alpinske u mediteransku regiju Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
Marko Miliša Utjecaj uklanjanja drvenaste vegetacije na ekosiustave sedrenih barijera - analize makrozoobentosa i fitobentosa Nacionalni park "Plitvička jezera"
Perica Mustafić

Istraživanje i optimizacija ihtiocenoze u svrhu smanjenja trofije akumulacije Butoniga za 2020. Godinu

Istarski vodovod
Zlatko Mihaljević Sustavno ispitivanja bioloških elemenata kakvoće fitobentosa, makrofita i makrozoobentosa u površinskim kopnenim vodama u 2020. godini Hrvatske vode
Petar Kružić Izrada stručne podloge za plan gospodarenja crvenim koraljem (corallium rublum) u Hrvatskoj Ministarstvo poljoprivrede