Stručni projekti

Voditelj

Naziv projekta

Ugovorna strana

Zlatko Mihaljević

Klasifikacijski sustav ekološkog potencijala za umjetna i znatno promijenjena tijela površinskih voda – III. Dio: Tekućice Panonske ekoregije 

Hrvatske vode

Marija Gligora Udovič

Analiza bioloških metoda ocjene ekološkog stanja za fitoplankton, fitobentos i makrozoobentos u jezerima; analiza utjecaja okolišnih čimbenika i antropogenih opterećenja 

Hrvatske vode

Petar Kružić

Provedba monitoringa koraligenske biocenoze za potrebe projekta „Hrvatski centar koralja Zlarin“

Grad Šibenik

Perica Mustafić

Sustavno ispitvanje riba u površinskim kopnenim vodma u 2019. godini 

Hrvatske vode

Perica Mustafić

Identifikacija opasnih tvari u bioti i sedimentu te praćenje njihovih koncentracija u jednogodišnjem razdoblju na trend postajama površinskih kopnenih voda

Hrvatske vode

Ivana Buj

Istraživanje rasprostranjenosti i statusa vrsta  piškur - Misgurnus fossilis u alpinskoj i peš - Cottus gobio na prijelazu alpinske u mediteransku regiju

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Marko Miliša

Utjecaj uklanjanja drvenaste vegetacije na ekosiustave sedrenih barijera - analize makrozoobentosa i fitobentosa

Nacionalni park "Plitvička jezera"

Perica Mustafić

Istraživanje i optimizacija ihtiocenoze u svrhu smanjenja trofije akumulacije Butoniga za 2020. Godinu

Istarski vodovod

Zlatko Mihaljević

Sustavno ispitivanja bioloških elemenata kakvoće fitobentosa, makrofita i makrozoobentosa u površinskim kopnenim vodama u 2020. godini

Hrvatske vode

Petar Kružić

Izrada stručne podloge za plan gospodarenja crvenim koraljem (corallium rublum) u Hrvatskoj

Ministarstvo poljoprivrede