Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Obavijesti

Stanična i molekularna biologija (kolegij izvođen na engleskom jeziku)

Šifra: 172449
ECTS: 9.0
Nositelji: prof. dr. sc. Biljana Balen - Predavanja
prof. dr. sc. Višnja Besendorfer - Predavanja
Izvođači: Bruno Komazec, mag. biol. mol. - Vježbe u praktikumu

izv. prof. dr. sc. Biljana Balen - Seminar
prof. dr. sc. Višnja Besendorfer - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
Vježbe u praktikumu 45
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
ISHODI UČENJA:
1. Prepoznati, definirati i opisati strukturu i građu eukariotske stanice i usporediti s građom jednostavnije prokariotske stanice.
2. Opisati i objasniti procese koji se odvijaju u pojedinim staničnim odjeljcima i povezati ih s funkcioniranjem stanice kao cjeline.
3. Identificirati i opisati pojedine faze diobe somatskih i spolnih stanica.
4. Koristiti tehnike svjetlosne mikroskopije i tehnike staničnog frakcioniranja te rabiti osnovne tehnike molekularne biologije.
5. Analizirati, sažeti i interpretirati informacije dobivene na temelju pročitanog teksta (poglavlje iz udžbenika, znanstveni ili znanstveno-popularni članak).

SADRŽAJ PREDMETA:
U okviru ovog predmeta studenti će steći znanja o kemijskom i biološkom podrijetlu života kao i o strukturi stanice te molekularnoj organizaciji i funkciji staničnih organela. Posebna pažnja posvećena je praktičnom dijelu u kojem studenti stječu osnovne vještine u svjetlosnoj mikroskopiji i frakcioniranju stanica i savladavaju osnovne tehnike molekularne biologije.
PREDAVANJA
1. Kemijski sastav stanice
2. Metode istraživanja u staničnoj biologiji; Svjetlosna i elektronska mikroskopija; Stanično frakcioniranje i centrifugiranje; Proteinska elektroforeza i kromatografija; Comet test; Lančana reakcija polimerazom
3. Stanična teorija i podrijetlo prvih stanica, osnovni plan stanične organizacija; Prokariotska i eukariotska stanica; Razlike između eukariotskih stanica (biljna i životinjska stanica)
4. Biomembrane: Organizacija biomembrana; Model tekućeg mozaika; Dvosloj lipida, membranski proteini i ugljikohidrati; Prijenos tvari kroz membranu
5. Mitohondriji: Organizacija i funkcija; Unutarnja membrana i njena uloga u pretvorbi energije (oksidativna fosforilacija); Biogeneza i podrijetlo plastida i mitohondrija; Endosimbiotska teorija; Genom mitohondrija
6. Plastidi: Tipovi plastida; Genom plastida; Struktura i ultrastruktura kloroplasta; Tilakoidne membrane i pretvorba energije; Peroksisomi
7. Endoplazmatski retikulum: Organizacija i funkcija; Hrapavi ER i kontranslacijski unos proteina; Glatki ER i sinteza lipida; Vezikularni transport molekula
8. Golgijev kompleks: Organizacija i funkcija; Biokemijska i funkcionalna kompartimentizacija GK; Vezikule obavijene klatrinom; Lizosomi i vakuole; Izlučivanje proteina iz stanica
9. Stanični kostur (citoskelet): Organizacija i funkcija; Mikrofilamenti; Intermedijarna vlakna; Mikrotubuli; Trepetljike i bičevi
10. Put prijenosa signala; Prijenos signala hormonima; Stupnjevi prijenosa signala od membranskih receptora do ciljne molekule; Komunikacija stanica neposrednim kontaktom;
11. Stanična jezgra: Organizacija i funkcija; Jezgrina ovojnica; Kromatin i kromosomi; od DNA do kromosoma; Sinteza ribosomskih RNA
12. Stanični ciklus, mitoza i kontrola staničnog ciklusa; Endomitoza; Politeni kromosomi; C-mitoza
13. Mejoza; Crossing over; Genetička rekombinacija
14. Struktura DNA i replikacija
15. Transkripcija i translacija

PRAKTIKUM
1. Mikroskopiranje
2. Plan stanične građe i osnovni organizacijski tipovi stanica
3. Biomembrane: indirektna opažanja
4. Plastidi
5. Stanična jezgra. Mitoza
6. Endomitoza. Politeni kromosomi i C-mitoza
7. Mejoza I: priprema preparata i mikroskopiranje
8. Mejoza II: rješavanje zadataka
9. Izolacija jezgara i izdužene niti DNA
10. Izolacija genomske DNA iz biljnog materijala metodom "uradi sam"
11. Izolacija genomske DNA iz transgenične biljke Arabidopsis thaliana i plazmidne DNA iz laboratorijskog soja bakterije Escherichia coli
12. PCR, elektroforeza i restrikcijska analiza DNA

SEMINAR
Dio nastave seminara veže se uz svako predavanje i uključuje pripremu usmenog izlaganja i pisanog sažetka svakog studenta na temelju poglavlja iz knjige, znanstvenog ili znanstveno-popularnog članka.
Literatura:
  1. Molecular Biology of the Cell. 5th ed. Alberts, Bruce i sur. New York: Garland Publishing; 2008
  2. The Cell - A Molecular Approach. 2nd ed. Cooper, Geoffrey M. Sunderland (MA): Sinauer Associates, Inc; 2000.
  3. Stanica, molekularni pristup. Cooper, Geoffrey M - hrvatsko izdanje, Zagreb: Medicinska naklada; 2004.
  4. Krsnik-Rasol M, Besendorfer V, Jelenić S, Balen B, Malenica N, Peharec P. PRAKTIKUM IZ STANIČNE I MOLEKULARNE BIOLOGIJE, interna skripta i obrasci, http://www.pmf.unizg.hr/biol
3. semestar
Izborni predmeti - Redovni studij - Biologija
Termini konzultacija: