Izbornik predmeta
 
Glavni izbornik
 
Organska kemija 1
 
Šifra: 40764
ECTS: 6.0
Nositelji: doc. dr. sc. Ivana Biljan - Predavanja
Izvođači: Danijela Mihelec - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 60
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Upoznavanje struktura i reakcija organskih spojeva i primjena

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

1. ZNANJE I RAZUMIJEVANJE:
1.2. demonstrirati poznavanje i razumijevanje temeljnih koncepata kemije
1.4. demonstrirati poznavanje važnijih kemijskih zakona i teorija
2. PRIMJENA ZNANJA I RAZUMIJEVANJA
2.2. opisati bitne kemijske promjene
2.4. razmišljati analitički i konstruirati prikladne logičke argumente
5. SPOSOBNOST UČENJA
5.1. samostalno koristiti stručnu literaturu i ostale relevantne izvore informacija

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

1. Identificirati funkcijske skupine organskog spoja i napisati njegovo sustavno ime.
2. Navesti i objasniti temeljne vrste veza u kemijskim spojevima.
3. Klasificirati i objasniti vrste izomerije organskih spojeva.
4. Provesti elementarnu konformacijsku analizu acikličkih i cikličkih organskih spojeva.
5. Odrediti apsolutnu i relativnu konfiguraciju asimetričnog atoma ugljika.
6. Razlikovati načine na koji promjena struture utječe na reaktivnost i položaj kemijske ravnoteže.
7. Kategorizirati mehanizme organskih reakcija.
8. Navesti podvrste i karakteristike mehanizma nukleofilne supstitucije na zasićenom atomu ugljika.
9. Navesti karakteristike mehanizma nukleofilne supstitucije na karbonilnoj skupini.
10. Navesti derivate karboksilnih kiselina i opisati njihova svojstva.
11. Navesti spektroskopske metode koje se koriste za identifikaciju organskih spojeva.
12. Na temelju spektroskopskih podataka identificirati nepoznati organski spoj.

SADRŽAJ PREDMETA:

1. Organska kemija; povijesni pregled
2. Nomenklatura organskih spojeva
3. Vezanje u organskim spojevima
3.1. Ranije teorije veze
3.2. Kvantna mehanika i atomske orbitale
3.3. Molekulske orbitale
3.4. Vezni kutovi, VSEPR-teorija
3.5. Hibridne orbitale
3.6. Energije i duljine veza
4. Kiseline i baze
5. Vrste reakcija organskih spojeva
5.1. Reakcijski mehanizam
5.2. Reakcijska energetika i kinetika
6. Stereokemija
6.1. Vrste stereoizomera
6.2. Konformacije acikličkih i cikličkih molekula
6.3. Cis-trans-izomerija
6.4. Kiralnost optička aktivnost, karakteristike i razdvajanje stereoizomera
7. Utjecaj strukture na reaktivnost
7.1. Induktivni, sterički i rezonancijski efekt
7.2. Metoda rezonancije
7.3. Aromatičnost
8. Nukleofilne adicije na karbonilnoj skupini; mehanizam i stereokemija adicije
9. Nukleofilna supstitucija na karbonilnoj skupini; derivati karboksilnih kiselina
10. Nukleofilna supstitucija na zasićenom ugljikovu atomu
10.1. Mehanizmi i stereokemija
10.2. Utjecaji nukleofila, izlaznih skupina, strukture supstrata, otapala, kationa i susjednih skupina na tok supstitucije
11. Alfa-karbanion; alkiliranje enolata
12. IR-spektroskopija (primjeri identifikacije organskih spojeva)
13. NMR-spektroskopija (karakterizacija strukture jednostavnijih organskih spojeva)
14. Masena spektrometrija
15. Ultravioletna spektroskopija

OBVEZE STUDENATA:

Uredno pohađanje predavanja i vježbi.

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Pismeno i usmeno.
Literatura:
  1. S. H. Pine, Organska kemija, Školska knjiga, 1994.
  2. L. G. Wade, Jr., Organic Chemistry, 8. izdanje, Pearson Education Inc., 2013.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Opća kemija
5. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Fizika i kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:
Obavijesti
 
Nema vijesti!
Repozitorij
 
Repozitorij je prazan
Anketa
 
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu