Završni ispit

Završni ispit  na Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2022./2023. polaže se izradom i ocjenjivanjem Završnog rada.

 

 

 

PREDAVANJE: IZRADA ZAVRŠNOG RADA

 

PREDAVANJE „IZRADA ZAVRŠNOG RADA“

održat će se u četvrtak, 16. ožujka 2023. u 13:00 sati u predavaonici A1.

Predavanje je obavezno za sve studente koji upisuju kolegij Završni ispit u ak. god. 2022./2023.

 

IZBOR I PRIJAVA TEME ZAVRŠNOG RADA

Temu Završnog rada student odabire iz popisa predloženih tema o čemu se dogovara s mentorom teme (mentor će odabranu temu označiti zvjezdicom (*) na popisu tema). U slučaju posebnog interesa za neku temu koja nije na popisu, student se može dogovoriti s odabranim mentorom.

  • Krajnji rok za odabir teme Završnog rada: 7. travnja 2023.

Po odabiru teme student ispunjava i potpisuje obrazac Prijava teme Završnog rada i predaje ga mentoru na potpis. Obrazac se putem Zavoda šalje u Ured za studente.

  • Krajnji rok za prijavu teme Završnog rada: 21. travnja 2023.

(Iznimno u slučaju opravdanih razloga, a na temelju pisane molbe Kemijskom odsjeku, studentu se može odobriti naknadna prijava teme Završnog rada).

 

IZRADA ZAVRŠNOG RADA

Student u dogovoru s mentorom izrađuje Završni rad tijekom ljetnog semestra ak. god. 2022./2023.

Završni rad student piše prema Predlošku za izradu Završnog rada.

Prvu verziju Završnog rada, koja sadrži sve dijelove rada, student je dužan predati mentoru na uvid. Rok za predaju prve verzije student dogovara s mentorom, ovisno o ispitnom roku na kojem želi polagati Završni ispit (vidi tablicu).

Nakon predaje prve verzije Završnog rada obavljaju se dodatne konzultacije i korekcije.

Korigiranu konačnu verziju Završnog rada student je dužan pripremiti u jednom tiskanom primjerku (spiralni uvez) i u elektroničkom obliku (pdf dokument naziva: ZR_GODINA_Prezime_Ime.pdf).

 

POLAGANJE ZAVRŠNOG ISPITA

Završnom ispitu student može pristupiti nakon što je položio sve propisane ispite.

Student do roka navedenog u tablici u Ured za studente predaje:

U Uredu za studente student ispunjava Izjavu o pohrani i objavi ocjenskog rada, koja se prilaže u dossier studenta, a koju mentor završnog rada potpisuje prilikom upisa ocjene u ISVU sustav. Student u Uredu za studente dobiva naputak o načinu dostave  elektroničke verzije Završnog rada.

 

Ispitni rok za Završni ispit

Krajnji rok za predaju prve verzije mentoru

Krajnji rok za predaju konačne verzije u Ured za studente

30. lipnja 2023. (petak) 2. lipnja 2023. 27. lipnja 2023.
14. srpnja 2023. (petak) 16. lipnja 2023. 11. srpnja 2023.
8. rujna 2023. (petak) 7. srpnja 2023. 5. rujna 2023.
22. rujna 2023. (petak) 14. srpnja 2023. 19. rujna 2023.
 

Popis mentora i tema za izradu Završnog rada

Zauzete teme označene su zvjezdicom (*).

Zavod za analitičku kemiju

Prof. dr. sc. P. Novak

1. Vodikove veze i struktura molekula u otopini

2. Interakcije lijekova i bioaktivnih molekula*

3. Sregnuti sustavi u analizi lijekova i bioaktivnih molekula*

4. Analiza vina*

5. Analiza asfaltena i goriva

6. Spektroskopija NMR uzoraka u čvrstom stanju*

 

Prof. dr. sc. S. Miljanić

1. Infracrveni spektri biomolekula*

2. Ramanovi spektri biomolekula*

 

Prof. dr. sc. I. Juranović Cindrić

1. Primjena metoda atomske spektroskopije u karakterizaciji kemijskog sastava hrane, bioloških i geoloških uzoraka.*

2. Spektroskopske metode analize realnih uzoraka u svrhu određivanja nutricionističke vrijednosti i/ili toksičnosti uzorka.

3. Primjena ekstrakcijskih tehnika.

 

Prof. dr. sc. N. Galić

1. Analiza lijekova tekućinskom kromatografijom*

2. Kromatografska analiza realnih uzoraka 

 

Prof. dr. sc. S. Rončević

1. Klasične metode kvantitativne analize 

2. Instrumentne metode u analitici uzoraka iz okoliša 

3. Atomska spektrometrija - Razvoj i analitička primjena *

 

Doc. dr. sc. A. Kenđel

1. Infracrvena spektroskopija nukleinskih kiselina

2. Ramanova spektroskopija nukleinskih kiselina

 

Doc. dr. sc. T. Jednačak

1. Primjena spektroskopije NMR u analizi biomolekula

2. Procesne analitičke tehnike

 

Doc. dr. sc. I. Nemet

1. Instrumetne metode kvantitativne analize

2. Primjena specijalnih metoda atomske spektrometrije

 

Zavod za biokemiju

Prof. dr. sc. I. Gruić Sovulj

1. Evolucijski pritisci koji oblikuju selektivnost enzima*

2. Aminoacil-tRNA-sintetaze kao mete antibiotika*

3. Usmjerena evolucija proteina*

 

Doc. dr. sc. J. Rokov Plavec

1. Sprega transkripcije i popravka DNA

2. Mikroproteini

 

Doc. dr. sc. M. Močibob

1. Razvoj cjepiva: nove tehnologije i suvremeni izazovi*

2. Inteini

3. Biološke uloge lipida i masnih kiselina

 

Doc. dr. sc. M. Dulić

1. Mirakulin - čarobna tvar za promjenu osjeta okusa*

2. Potencijalna uloga Fe-S kompleksa u pojavi života

 

Doc. dr. sc. A. Maršavelski

1. Polimliječna kiselina i polihidroksialkanoati kao alternativa plastici na bazi fosilnih goriva*

2. Enzimi za razgradnju sintetskih poliestera*

3. Hidrofobini i njihova biotehnološka primjena*

 

Zavod za fizikalnu kemiju

Prof. dr. sc. D. Kovačević

1. Polimerizacija; vrste i primjena.*

2. Termodinamika otopina polimera.

 

Prof. dr. sc. T. Begović

1. Površinska svojstva stakla

2. Tekući kristali*

3. Površinska svojstva minerala glina

 

Prof. dr. sc. T. Hrenar

1. Atomska orbitala*

2. Kvantno-mehaničko tuneliranje*

3. Rješenje Schrödingerove jednadžbe unutar potencijalne jame*

 

Prof. dr. sc. B. Bertoša

1. Predikcija proteinskih struktura

2. Molekulsko uklapanje (docking)

3. DNA origami

4. Alosterija proteina

5. Simulacije molekulske dinamike krupnozrnatih modela DNA

 

Doc. dr. sc. J. Požar

1. Solvatacija neutralnih i električki nabijenih kemijskih vrsta

2. Utjecaj otapala na termodinamiku reakcija kompleksiranja

3. Statistička termodinamika sustava neovisnih čestica

 

Izv. prof. dr. sc. G. Horvat

1. Makrociklički receptori nabijenih i neutralnih vrsta u otopini

2. Ciklopeptidi - struktura, svojstva i primjena

3. Izračun slobodne energije pomoću simulacije molekulske dinamike

4. Kinetička dinamika supramolekulskih sustava

 

Prof. dr. sc. V. Tomišić

1. Konstante stabilnosti kompleksnih spojeva

2. Eksperimentalno odredjivanje koeficijenata aktiviteta

3. Satne reakcije

 

Doc. dr. sc. N. Bregović

1. Fotokemijske reakcije u čvrstom stanju*

2. Kinetika elektrokemijskih reakcija*

3. Kiselinsko-bazne ravnoteže u aprotičnim organskim otapalima*

4. Kelatni efekt*

5. Kinetika nukleacije

6. Primjena izotermne kalorimetrije u procjeni stabilnosti lijekova

 

Zavod za opću i anorgansku kemiju

Prof. dr. sc. D. Matković-Čalogović

1. Kemija cementa

2. SARS-CoV-2 virus: utjecaj mutacije D614G na strukturu površinskog glikoproteina S*

 

Prof. dr. sc. M. Cindrić

1. Koordinacijski polimeri:sinteza, struktura i primjena*

2. Boja oksida elemenata d-bloka*

3. Kvarc, silikati, alumosilikati: od keramike do prirodnih apsorbensa*

4. Zintlovi ioni-intermetalni klasteri elemenata 14. i 15. skupine*

 

Prof. dr. sc. Ž. Soldin

1. Inkluzijski spojevi*

2. Hidridi*

3. Keramički materijali*

 

Prof. dr. sc. B. Prugovečki

1. Rendgensko zračenje i struktura kristalnih tvari

2. Ternarni koordinacijski spojevi bakra(II) s aminokiselinama i heterocikličkim bazama

 

Izv. prof. dr. sc. D. Mrvoš Sermek

1. Periodičnost svojstava i kemijsko ponašanje elemenata

2. Poučavanje kemije u vrijeme COVID-19

 

Prof. dr. sc. M. Rubčić

1. Uloga polimera u procesu kokristalizacije*

2. Perovskiti: strukture i svojstva

3. Čokolada i polimorfija

4. Anorganski spojevi kao kozmetički pripravci: povijesni pregled*

 

Izv. prof. dr. sc. N. Judaš

1. Kakav je sastav atmosfere Marsa?

 

Prof. dr. sc. V. Vrdoljak

1. Zeoliti

2. Klusteri

3. Organometalni spojevi alkalijskih i zemnoalkalijskih metala

4. Kompleksni spojevi kao modeli vitamina B12

5. Kompleksni spojevi i njihova primjena

 

Izv. prof. dr. sc. D. Cinčić

1. Schiffove baze

2. Puferi

3. Dizajn organskih kristala

4. Donori halogenske veze

5. Baza strukturnih podataka u Cambridgeu

6. Znanstvene informacije i citatne baze podataka

 

Izv. prof. dr. sc. M. Đaković

1. Interakcije pi-slaganja

2. Halkogenska interakcija

3. Mehanički potaknuta fleksibilnost kristala*

4. Kristali i njihova primjena*

5. Kristali se savijaju - što ćemo s njima?*

 

Doc. dr. sc. V. Stilinović

1. René Just Haüy i početci koncepta jedinične ćelije

2. Povijesna kristalografska oprema

3. Povijest hrvatske kemije (više mogućih tema)

4. Multipolne interakcije u kristalnim strukturama*

5. Policentrična kovalentna veza

6. Fazni prijelazi u čvrstom stanju

 

Izv. prof. dr. sc. I. Đilović

1. Manganova superoksid dismutaza*

 

Doc. dr. sc. J. Pisk

1. Kemija u molekulskoj gastronomiji*

2. Sferifikacija u molekulskoj gastronomiji

3. Katalitički tango s olefinima

 

Doc. dr. sc. I. Kekez

1. Ugljična anhidraza iz bakterija - potencijalna meta za razvoj novih antibiotika

2. Strukturna karakterizacija proteina

3. Metode kristalizacije bioloških makromolekula

 

Zavod za organsku kemiju

Prof. dr. sc. I. Primožič

1. Baldwinova pravila*

 

Izv. prof. dr. sc. V. Petrović Peroković

1. Indigo - sinteza i primjena*

2. Antivirusno djelovanje favipiravira*

3. Saharin - sinteza i svojstva*

 

Izv. prof. dr. sc. I. Biljan

1. Kovalentne organske mreže

2. Samoudruženi monoslojevi tiola na zlatu*

3. Organske reakcije u micelama

 

Izv. prof. dr. sc. I. Kodrin

1. Neklasični karbokationi

2. Retikularna kemija

3. Konformacijska analiza ferocenskih peptidomimetika

 

Izv. prof. dr. sc. Đ. Škalamera

1. Totalna sinteza kinina*

2.  Johnson–Corey–Chaykovskyjeva reakcija*

 

Doc. dr. sc. Nikola Cindro

1. Totalna sinteza kodeina*

2. Antrakinonske i azo boje*

3. Totalna sinteza Aflatoxina*

 

Doc. dr. sc. Željka Car

1. Upotreba Lewisovih kiselina u organskoj sintezi*

2. Sinteza i svojstva efedrina*

3. Važnost stereokemije u sintezi lijekova*

4. Sharplessova epoksidacija*

5. Imunosupresivi - sinteza i svojstva ciklosporina*

6. Proces razvoja lijeka*.

 


Repozitorij

Repozitorij je prazan