Završni ispit

VAŽNO: Za polaganje Završnog ispita raspisan je dodatni jesenski rok (utorak, 28. rujna 2021.). Finalna verzija Završnog rada treba biti dostavljena u Ured za studente do ponedjeljka, 27. rujna 2021. u 12 sati.

 

Završni ispit  na Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2020./2021. polaže se izradom i ocjenjivanjem Završnog rada.

 

PREDAVANJE: IZRADA ZAVRŠNOG RADA

 

PREDAVANJE „IZRADA ZAVRŠNOG RADA“

održat će se u utorak, 9. ožujka 2021. u 10:00 sati (online, MS Teams, Završni rad PDS Kemija 2021).

Predavanje je obavezno za sve studente koji upisuju kolegij Završni ispit u ak. god. 2020./2021.

 

IZBOR I PRIJAVA TEME ZAVRŠNOG RADA

Temu Završnog rada student odabire iz popisa predloženih tema o čemu se dogovara s mentorom teme (mentor će odabranu temu označiti zvjezdicom (*) na popisu tema). U slučaju posebnog interesa za neku temu koja nije na popisu, student se može dogovoriti s odabranim mentorom.

  • Krajnji rok za odabir teme Završnog rada2. travnja 2021.

Po odabiru teme student ispunjava i potpisuje obrazac Prijava teme Završnog rada i predaje ga mentoru na potpis. Obrazac se putem Zavoda šalje u Ured za studente.

  • Krajnji rok za prijavu teme Završnog rada: 16. travnja 2021.

(Iznimno u slučaju opravdanih razloga, a na temelju pisane molbe Kemijskom odsjeku, studentu se može odobriti naknadna prijava teme Završnog rada).

 

IZRADA ZAVRŠNOG RADA

Student u dogovoru s mentorom izrađuje Završni rad tijekom ljetnog semestra ak. god. 2020./2021.

Završni rad student piše prema Predlošku za izradu Završnog rada.

Prvu verziju Završnog rada, koja sadrži sve dijelove rada, student je dužan predati mentoru na uvid. Rok za predaju prve verzije student dogovara s mentorom, ovisno o ispitnom roku na kojem želi polagati Završni ispit (vidi tablicu).

Nakon predaje prve verzije Završnog rada obavljaju se dodatne konzultacije i korekcije.

Korigiranu konačnu verziju Završnog rada student je dužan pripremiti u jednom tiskanom primjerku (spiralni uvez) i u elektroničkom obliku (pdf dokument naziva: ZR_GODINA_Prezime_Ime.pdf).

 

POLAGANJE ZAVRŠNOG ISPITA

Završnom ispitu student može pristupiti nakon što je položio sve propisane ispite.

Student do roka navedenog u tablici u Ured za studente predaje:

U Uredu za studente student ispunjava Izjavu o pohrani i objavi ocjenskog rada, koja se prilaže u dossier studenta, a koju mentor završnog rada potpisuje prilikom upisa ocjene u ISVU sustav. Student u Uredu za studente dobiva naputak o načinu dostave  elektroničke verzije Završnog rada.

 

Ispitni rok za Završni ispit

Krajnji rok za predaju prve verzije mentoru

Krajnji rok za predaju konačne verzije u Ured za studente

2. srpnja 2021. (petak) 4. lipnja 2021. 29. lipnja 2021.
16. srpnja 2021. (petak) 18. lipnja 2021. 13. srpnja 2021.
10. rujna 2021. (petak) 9. srpnja 2021. 7. rujna 2021.
24. rujna 2021. (petak) 16. srpnja 2021. 21. rujna 2021.
 

Popis mentora i tema za izradu Završnog rada

Zauzete teme označene su zvjezdicom (*).

Zavod za analitičku kemiju

Prof. dr. sc. P. Novak

1. Vodikove veze i struktura molekula u otopini

2. Procesne analitičke tehnike

3. Interakcije lijekova i bioaktivnih molekula

4. Sregnuti sustavi u analizi lijekova i bioaktivnih molekula

5. Analiza asfaltena i goriva

6. Spektroskopija NMR uzoraka u čvrstom stanju

 

Prof. dr. sc. S. Miljanić

1. Infracrveni spektri biomolekula*

2. Ramanovi spektri biomolekula*

 

Prof. dr. sc. I. Juranović Cindrić

1. Primjena metoda atomske spektroskopije u karakterizaciji kemijskog sastava hrane, bioloških i geoloških uzoraka.*

2. Spektroskopske metode analize realnih uzoraka u svrhu određivanja nutricionističke vrijednosti i/ili toksičnosti uzorka.

3. Primjena ekstrakcijskih tehnika.

 

Prof. dr. sc. N. Galić

1. Analiza lijekova tekućinskom kromatografijom*

2. Analiza kompleksnih spojeva lijekova u čvrstoj fazi*

3. Analiza kompleksnih spojeva lijekova u otopini*

 

Prof. dr. sc. S. Rončević

1. Klasične metode kvantitativne analize *

2. Instrumentne metode u analitici uzoraka iz okoliša *

3. Atomska spektrometrija - Razvoj i analitička primjena *

 

Doc. dr. sc. N. Poje

1. Magnezij *

2. Cink *

 

Doc. dr. sc. A. Kenđel

1. Vibracijski spektri nukleinskih kiselina *

 

Doc. dr. sc. T. Jednačak

1. Primjena spektroskopije NMR u analizi biomolekula *

 

Zavod za biokemiju

Prof. dr. sc. I. Gruić Sovulj

1. Fosforilacija arginina: poljubac smrti za bakterijske proteine*

2. Postranslacijske modifikacije proteine kod bakterija*

3. Regulatorna uloga tRNA u mehanizmu djelovanja T-box riboprekidača*

 

Doc. dr. sc. J. Rokov Plavec

1. Katalitičke nukleinske kiseline*

2. Postranslacijske modifikacije proteina*

3. Molekula RNA kao lijek*

4. Ketogena dijeta

 

Doc. dr. sc. M. Močibob

1. Metabolizam i toksičnost arsena*

2. Editiranje genoma pomoću sustava CRISPR/Cas9*

3. Methemoglobinemija*

4. mRNA cjepiva*

5. Virus humane imunodeficijencije (HIV)*

 

Doc. dr. sc. M. Dulić

 

 

Doc. dr. sc. A. Maršavelski

 

 

Zavod za fizikalnu kemiju

Prof. dr. sc. D. Kovačević

1. Polimerizacija; vrste i primjena.

2. Termodinamika otopina polimera.

 

Prof. dr. sc. T. Begović

1. Smog*

2. Površine minerala i procesi u okolišu*

3. Mikrobiološka oksidacija minerala metalnih sulfida*

 

Prof. dr. sc. T. Hrenar

1. Born-Oppenheimerova aproksimacija.

2. Möbius-Hückelova teorija.*

3. Aproksimacija anharmoničkog oscilatora u vibracijskoj spektroskopiji.*

 

Izv. prof. dr. sc. B. Bertoša

1. Termodinamika molekulskog prepoznavanja*

2. Kvantitativni odnos strukturnih odlika i aktivnosti molekulâ*

3. Elektrostatske interakcije pri stabilizaciji proteinskih struktura*

4. Validacija i primjena modela koji povezuju aktivnost i strukturna svojstva molekula*

 

Doc. dr. sc. J. Požar

1. Solvatacija neutralnih i električki nabijenih kemijskih vrsta

2. Utjecaj otapala na termodinamiku reakcija kompleksiranja

3. Statistička termodinamika sustava neovisnih čestica

 

Doc. dr. sc. G. Horvat

1. Modeli molekule vode u simulacijama molekulske dinamike.*

2. Primjena spektrometrije zaustavljenog protoka u istraživanju kinetike reakcija*

3. Suvremena supramolekulska kemija*

4. Makrociklički receptori nabijenih i neutralnih vrsta u otopini

 

Prof. dr. sc. V. Tomišić

1. Konstante stabilnosti kompleksnih spojeva

2. Eksperimentalno odredjivanje koeficijenata aktiviteta

3. Satne reakcije

 

Doc. dr. sc. N. Bregović

1. Supramolekulska kataliza*

2. Kinetika elektrokemijskih reakcija*

3. Kiselinsko-bazne ravnoteže u aprotičnim organskim otapalima*

4. Kelatni efekt*

5. Hammetovi parametri - definicija, određivanje i upotreba*

 

Zavod za opću i anorgansku kemiju

Prof. dr. sc. D. Matković-Čalogović

1. Kemija cementa

2. SARS-CoV-2 virus: utjecaj mutacije D614G na strukturu površinskog glikoproteina S*

 

Prof. dr. sc. M. Cindrić

1. Višestruke veze u kemiji kompleksnih spojeva 

2. Kompleksni spojevi prijelaznih metala: lijekovi i otrovi*

3. Kompleksni spojevi kao pigmenti

4. Platinsko plavo

 

Prof. dr. sc. Ž. Soldin

1. Solvotermalna sinteza*

2. Hidridi

3. Svojstva i primjena metalnih oksida*

 

Prof. dr. sc. B. Prugovečki

1. Rendgensko zračenje i struktura kristalnih tvari

2. Kompleksi bakra(II) s aminokiselinama*

3.Ternarni koordinacijski spojevi bakra(II) s aminokiselinama i heterocikličkim bazama

 

 

Izv. prof. dr. sc. D. Mrvoš Sermek

1. Metalo-organske mreže (MOF) temeljene na bioaktivnim komponentama

2. Karnozin - 'eliksir mladosti': derivati, primjena i strukturna svojstva*

 

Prof. dr. sc. M. Rubčić

1. Uloga polimera u procesu kokristalizacije*

2. Perovskiti: strukture i svojstva

3. Čokolada i polimorfija kakao maslaca

4. Anorganski spojevi kao kozmetički pripravci: povijesni pregled*

 

Izv. prof. dr. sc. N. Judaš

1. Kakav je sastav atmosfere Marsa?

 

Prof. dr. sc. V. Vrdoljak

1. Zeoliti

2. Klusteri

3. Organometalni spojevi alkalijskih i zemnoalkalijskih metala

4. Kompleksni spojevi kao modeli vitamina B12

5. Kompleksni spojevi i njihova primjena

 

Izv. prof. dr. sc. D. Cinčić

1. Schiffove baze

2. Puferi

3. Aerosoli*

4. Dizajn organskih kristala

5. Donori halogenske veze

6. Baza strukturnih podataka u Cambridgeu

7. Znanstvene informacije i citatne baze podataka

 

Izv. prof. dr. sc. M. Đaković

1. Interakcije pi-slaganja

2. Halkogenska interakcija

3. Mehanički potaknuta fleksibilnost kristala*

4. Koordinacijski polimeri i njihova primjena

5. Kriststalizacija

 

Doc. dr. sc. V. Stilinović

1. René Just Haüy i početci koncepta jedinične ćelije

2. Povijesna kristalografska oprema

3. Povijest hrvatske kemije (više mogućih tema)

4. Multipolne interakcije u kristalnim strukturama*

5. Policentrična kovalentna veza

6. Fazni prijelazi u čvrstom stanju

 

 

Doc. dr. sc. I. Đilović

1. Anionski receptori

2. Utjecaj metalnih iona na stvaranje amiloidnih nakupina*

3. Prostorna građa molekula*

4. Molekulski spremnici

 

Doc. dr. sc. J. Pisk

1. Katalitičke reakcije budućnosti

2. Uloga katalize u industriji mirisa*

 

Zavod za organsku kemiju

Prof. dr. sc. I. Primožič

1. Kemija mirisa*

2. Stereoselektivne aldolne reakcije*

 

Izv. prof. dr. sc. V. Petrović Peroković

1. Stabilni ekvivalenti enolata u kondenzacijskim reakcijama

2. Kinolini – svojstva i priprava Friedländerovom reakcijom*

3. Katalitičko hidrogeniranje*

4. Sinteza i primjena retinola*

 

Izv. prof. dr. sc. I. Biljan

1. Kovalentne organske mreže

2. Samoudruženi monoslojevi tiola na zlatu*

3. Asimetrična sinteza*

 

Doc. dr. sc. I. Kodrin

1. Kinetički izotopni efekti

2. Neklasični karbokationi

3. Nukleofilna supstitucija

 

Doc. dr. sc. Đ. Škalamera

1. Meta-efekt u fotokemiji

2. Appelova reakcija*

3. Autokatalitički modeli podrijetla biološke homokiralnosti

4. Izotopni efekti u proučavanju mehanizama organskih reakcija*

 

Doc. dr. sc. Nikola Cindro

1. Totalna sinteza kodeina*

2. Antrakinonske i azo boje*

 


Repozitorij

Repozitorij je prazan