Repozitorij

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Praktikum fizikalne kemije 1

Šifra: 41057
ECTS: 4.0
Nositelji: doc. dr. sc. Nikola Bregović - Predavanja
Izvođači: dr. sc. Antun Barišić - Laboratorijske vježbe
dr. sc. Jasmina Jukić - Laboratorijske vježbe
Karla Korade, mag. chem. - Laboratorijske vježbe
Katarina Leko, mag. chem. - Laboratorijske vježbe
dr. sc. Danijel Namjesnik - Laboratorijske vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Laboratorijske vježbe 60
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Konduktometrija 1: konduktometrijska mjerenja, konduktometrijske ćelije. Konduktometrija 2: vodljivost jakih i slabih elektrolita. Potenciometrija 1: mjerenje pH, staklena elektroda. Potenciometrija 2: potenciometrijska titracija jake i slabe kiseline jakom bazom. Spektrofotometrija: UV-Vis spektrofotometar, Beer-Lambertov zakon. Prijenosni broj iona: neovisno putovanje iona, Hittorfova metoda. Kalorimetrija: kalorimetar, određivanje entalpije neutralizacije. Kemijska kinetika: kinetika raspada vodikova peroksida.
Ishodi učenja:
- slijedeći upute samostalno izvesti mjerenja osnovnih fizikalno-kemijskih svojstava (pH, provodnost, apsorbancija, temperatura, elektromotivnost ...) upotrebom suvremene instrumentacije i klasičnih tehnika
- prikupiti i obraditi eksperimentalne podatke
- primijeniti standardne matematičke metode kod rješavanja kemijskih problema i analize rezultata
- primijeniti postojeće fizikalno-kemijske modele za interpretaciju eksperimentalnih rezultata
- analizirati rezultate mjerenja s obzirom na ponovljivost mjerenja, osjetljivost mjerenja i očekivane greške
- procijeniti čimbenike koji utječu na rezultate mjerenja
Literatura:
  1. N. Kallay, S. Žalac, D. Kovačević, T. Preočanin, A. Čop: Osnovni praktikum fizikalne kemije, Fizikalno-kemijski praktikum 1, skripta, Zavod za fizikalnu kemiju, Kemijski odsjek, PMF, Zagreb, 2002.
  2. T. Cvitaš, I. Planinić, N. Kallay: Rješavanje računskih zadataka u kemiji, II. dio, 2. izd., Hrvatsko kemijsko društvo, Zagreb, 2014., zbirka riješenih zadataka
  3. P. W. Atkins, Atkins' Physical Chemistry, 9. izd., Oxford University Press, Oxford, 2010.
  4. I. N. Levine, Physical Chemistry, 6. izd., McGraw Hill, New York 2009.
  5. R. J. Silbey, R. A. Alberty, M. G. Bawendi, Physical Chemistry, 5. izd., Wiley, New York 2008.
  6. T. Cvitaš, Fizikalna kemija, rkp. u pripremi i dijelom dostupan kao ftp download.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Fizikalna kemija 2
5. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Kemija
Termini konzultacija:

Obavijesti

Poštovani studenti,

obavještavam vas da će prijava Praktikuma iz fizikalne kemije 1 ove akademske godine biti provedena online, tj. da samim upisom kolegija prijavljujete praktikum. 

Raspored izvođenja vježbi bit će objavljen na stranicama kolegija. 

Skripta ćete moći preuzeti prilikom prvog termina, a za pripremu vježbi u tom početnom terminu možete koristiti skripta u elektroničkom obliku dostupna u repozitoriju kolegija.

Praktikumska nastava provodit će se u skladu s epidemiološkim mjerama te je obavezno nošenje zaštitinih maski prilikom boravka u praktikumu i dezinfekcija ruku prilikom ulaska u praktikum. Nastava će se istovremeno održavati u dva odvojena laboratorija, te će biti organizirana na način da se kontakt među studentima svede na minimum.

Za sve informacije stojim na raspolaganju.

Lijepi pozdrav,

Nikola Bregović 

 

Autor: Nikola Bregović