Izbornik
 
Projekti financirani iz drugih izvora
 

 Bregović, Nikola: Stabilnost farmaceutski aktivnih tvari u otopinama, Xellia

Bregović, Nikola: Potenciometrijsko određivanje topljivosti derivata aktivnih tvari, PLIVA

Cinčić, Dominik: Pretraživanje kristalnih formi djelatnih tvari, PLIVA

Cindro, Nikola: Priprava inhibitora fosfodiestereaze na laboratorijskoj skali, PLIVA

Cindro, Nikola: Sinteza alternativnih soli piperacilina i tazobaktama, Xellia

Đaković, Marijana: Supramolekulska sinteza metaloorganskih krutina, Zaklada HAZU

Đilović, Ivica: Fleksibilni receptori u koordinacijskoj kemiji aniona, Zaklada HAZU

Gruić Sovulj, Ita: Stanični odgovori na kanonsku i nekanonsku mistranslaciju, bilateralni hrvatsko-njemački projekt

Horvat, Gordan: Templatno potpomognuta ciklizacija peptida u otopini; Zaklada HAZU, 2019.-2020.

Jednačak,Tomislav: Istraživanje metabolita i razgradnih produkata makrolidnih antibiotika, bilateralni hrvatsko-austrijski projekt

Požar, Josip: Meka nanotehnologija: antibakterijska svojstva površina prekrivenih polielektrolitima, bilateralni hrvatsko-slovenski projekt

Požar, Josip: Termodinamička istraživanja derivata djelatnih tvari, Xellia

Prugovečki, Biserka: Kristalizacija i strukturna istraživanja derivata ljudskog inzulina i
proteina HP1026 iz bakterije Helicobacter pylori,
Zaklada HAZU, 2016.-2017.

Rokov Plavec, Jasmina: Povezanost biosinteze proteina i metabolizma steroidnih hormona kod biljaka, Zaklada HAZU

Rubčić, Mirta: Priprava i karakterizacija cirkonijevog silikata na laboratorijskoj skali i određivanje uvjeta pri kojima se dobiva zadana raspodjela veličine čestica, PLIVA

Tomišić, Vladislav: Sinteza i fizikalno kemijska karakterizacija derivata aktivnih tvari, PLIVA

Tomišić, Vladislav: Fizikalno-kemijska karakterizacija lijekova u otopini, Xellia

Maršavelski, Aleksandra Catalytic selectivity toward fluorinated compoundsUnity Through Knowledge Fund

Maršavelski, Aleksandra: Mehanizmi diskriminacije u domeni za popravak pogreške
izoleucil-tRNA-sintetaze iz E. coli;
Zaklada HAZU, 2019.-2020.


Završeni projekti
 

Begović, Tajana: Električko nabijanje međupovršina na granici čvrsta faza/vodena otopina elektrolita (HRZZ)

Bertoša, Branimir: Supstratni promiskuitet bakterijskih SGNH hidrolaza

Bertoša, Branimir i Kovačić, Filip: Biocatalysis of bacterial hydrolases of the GDSL-superfamily studied by a multidisciplinary approach

Cinčić, Dominik: Izučavanje utjecaja kiralnih aditiva na enantioselektivnost u mehanokemijskim reakcijama u čvrstom stanju

Cinčić, Dominik: Izučavanje kokristalizacije donora halogenske veze s iminima izvedenim iz o-vanilina

Cinčić, Dominik: Pretraživanje kristalnih formi djelatnih tvari

Cinčić, Dominik: Kristalno inženjerstvo višekomponentnih metaloorganskih materijala povezanih halogenskom vezom: ususret supramolekulskom ugađanju strukture i svojstava (HRZZ)

Đaković, Marijana: Uloga amidne skupine u supramolekulskom povezivanju kompleksnih spojeva vodikovim vezama

Đaković, Marijana: Supramolekulska uloga amidne skupine u koordinacijskoj kemiji

Đaković, Marijana: Od molekulske strukture do kristalnih materijala Cd(II): Strategije sinteze temeljene na halogenskim interakcijama

Đaković, Marijana: Engineering crystalline materials using metal complexes and non-covalent interactions (HRZZ)

Galić, Nives: Aromatski hidrazoni: sinteza, strukturna analiza, biološka aktivnost i analitička primjena (HRZZ)

Gruić-Sovulj, Ita: The origin of amino acid specificity in editing class I aminoacyl-tRNA synthetases and cellular requirements for proofreading

Gruić-Sovulj, Ita: Mechanism of proofreading by class I aminoacyl-tRNA synthetases (FIRCA/NIH 1R03TW008024-01A1)

Gruić-Sovulj, Ita: Mapiranje aktivnog mjesta izoleucil-tRNA-sintetaze s ciljem razvoja novih inhibitora

Gruić-Sovulj, Ita: Uloga tRNA u mehanizmima očuvanja točnosti biosinteze proteina

Gruić-Sovulj, Ita: Novootkriveni stanični mehanizmi očuvanja točnosti biosinteze proteina

Gruić-Sovulj, Ita i Maček, Boris: Role of translational quality control mechanisms in maintaining the functional Escherichia coli proteome (bilateralni hrvatsko-slovenski projekt, 2014.-2015.)

Gruić-Sovulj, Ita Rokov Plavec, Jasmina: INTEGRA-LIFE (FP7-REGPOT, voditelj: prof. dr. sc. Gordan Lauc

Gruić-Sovulj, Ita: Non-canonical roles of aminoacyl-tRNA synthetases (HRZZ)

Horvat, Gordan: Termodinamičko i strukturno istraživanje kompleksiranja homociklopeptida s halogenidnim i strukturnim anionima u otopini (Zaklada HAZU, 2018.-2019.)

Juranović Cindrić, Iva: Određivanje organskih i anorganskih sastojaka u ljekovitim biljkama i uzorcima tla

Kovačević, Davor: Meka nanotehnologija: svojstva i primjena polielektrolita (bilateralni hrvatsko-slovenski projekt, 2014.-2015.)

Kovačević, Davor: Polielektrolitno-proteinski kompleksi

Kovačević, Davor; Petridis Dimitris i Dekany, Imre: Advanced Techniques for Arsenic Removal from Water

Matković Čalogović, Dubravka: Određivanje strukture lijekova

Matković-Čalogović, Dubravka: Esencijalni metalni ioni u proteinima iz Helicobacter pylori i modelnim spojevima struktura i funkcija/svojstvo (HRZZ)

Novak, Predrag: Razvoj i primjena in-line metode Ramanove spektroskopije u istraživanju lijekova

Novak, Predrag: Razvoj nove metodologije za kontrolu procesa priprave lijekova

Popović, Zora i Liu, Ye: Sinteza kompleksima-prijelaznih-metala-funkcionaliziranih ionskih tekućina i njihova primjena u homogenoj katalizi  (bilateralni hrvatsko-kineski projekt, 2009-2011)

Popović, Zora i Liu, Ye: Preparacija kiralnih ionskih tekućina i njihova primjena u asimetričnom ariliranju aldehida arilbornom kiselinom (bilateralni hrvatsko-kineski projekt, 2011-2013)

Rokov Plavec, Jasmina: Uloga biljne aminoacil-tRNA-sintetaze u staničnom odgovoru na stres

Preočanin, Tajana: Površinska svojstva nanočestica cerijeva oksida u vodenoj otopini elektrolita

Rubčić, Mirta: Priprava i karakterizacija cirkonijevog silikata na laboratorijskoj skali i određivanje uvjeta pri kojima se dobiva zadana raspodjela veličine čestica

Stilinović, Vladimir: Kinetika i mehanizmi faznih prijelaza u molekulskim krutinama

Stilinović, Vladimir: Izučavanje međumolekulskih interakcijâ kristalografskom analizom gustoće nabojâ

Smrečki, Neven: Strukturno, spektroskopsko i termičko istraživanje paladijevih(II) kompleksa s N-alkilnim derivatima iminodioctene kiseline i glicina

Tomić-Pisarović,  Srđanka: Sinteza, strukturna analiza i biološka  evaluacija peptidomimetika i glikokonjugata (HRZZ)

Tomišić, Vladislav: Razvoj procesa priprave kompleksa željeza s maltolom, PLIVA

Tomišić, Vladislav: Određivanje termodinamičkih i kinetičkih veličina otapanja farmakološki aktivnih tvari, PLIVA

Tomišić, Vladislav: Razvoj supramolekulskih receptora aniona i kationa (HRZZ)

Vančik, Hrvoj: Organic molecules in condensed phase: interactions and modeling (HRZZ)

Weygand-Đurašević, Ivana: Macromolecular complexes of aminoacyl-tRNA synthetases and their role in translational quality control and non-ribosomal peptide synthesis (UKF 1B, 10/07)

Weygand-Đurašević, Ivana i Anderluh, Gregor: Molecular Interactions in Protein Biosynthesis (bilateralni hrvatsko-slovenski projekt, 2012.-2013.)AAI@Edu.Hr prijava
 
Tražilica
 

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu