PROVEDBA AKTIVNOSTI

  U studenom 2022. upućen je zahtjev za ishođenje posebnih uvjeta putem Gradskog ureda za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet. Dio javno-pravnih tijela je iste izdao tijekom siječnja 2023., ali su od strane ostalih zatražene dodatne potvrde, izmjere i elaborati (npr. Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja)

  Tijekom razdoblja veljača-travanj 2023., PMF je u suradnji s projektantima kontaktirao preostala javnopravna tijela te prikupio potrebnu dokumentaciju, stoga je 15.05.2023. poslan novi zahtjev za pokretanjem eKonferencije, odnosno izdavanje posebnih uvjeta. 

  Dana 14.3.2023. je upućen Zahtjev za produljenje razdoblja provedbe projekta prema MZO. 

  Dodatak br. II ugovoru, kojim se razdoblje operacije produžuje do 30. rujna 2024. potpisan je 12.6.2023.

  U srpnju 2023. je Ministarstvo kulture i medija, uprava za zaštitu kulturne baštine dostavilo rješenje o zaštiti zbirki - herbarija Biološkog odsjeka PMF-a na drugom katu objekta na adresi Marulićevom trgu 20 (ZA i ZAHO), koje su dobile status zaštićenog kulturnog dobra, a zbog čega je potrebno nanovo ishoditi posebne uvjete. 

  Dana 3.10.2023. upućen je treći zahtjev za ishođenje posebnih uvjeta putem Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Uprave za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja, Sektora građevinskih i uporabnih dozvola.

  7. srpnja 2021. u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu uručeni su potpisani ugovori o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za obnovu infrastrukture visokoškolskih i znanstvenih ustanova pogođenih potresom za: Marulićev trg 19 u kojoj je smješten Geografski odsjek PMF-a (refundacija hitnih intervencija) te cjelovitu obnovu zgrada Biološkog odsjeka PMF-a na lokacijama Rooseveltov trg 6, Marulićev trg 20 i Marulićev trg 9a. 

  Sastanak na temu plana iseljenja zgrada Biološkog odsjeka PMF-a zbog obnove infrastrukture nakon potresa, održan je 27.09.2021. na razini Uprave, službi Biološkog odsjeka PMF-a i voditelja operacija. Prezentacija je dostupna ovdje.

  Provedeni postupak nabave usluge za Izradu projektno-tehničke dokumentacije započeo je u lipnju 2021. Očekivani završetak postupka nabave i odluka o odabiru očekuje se koncem studenog 2021.

  30. listopada 2021. stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (NN 117/21)

  Tijekom listopada naručena je i izrađena info ploča s elementima vidljivosti, koja je na lokaciji Marulićev trg 20 postavljena na pročelju zgrade.

  Donešena je i u EOJN RH objavljena Odluka o poništenju otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti:
Izrada projektne/tehničke dokumentacije, prema grupama (odvojena nabava): Grupa 3. - za potrebe cjelovite obnove uzrokovane potresom postojeće zgrade PMF-a na lokaciji Marulićev trg 20, Zagreb; Grupa 4. - za potrebe cjelovite obnove uzrokovane potresom postojeće zgrade PMF-a na lokaciji Marulićev trg 9a, Zagreb, evidencijski broj nabave: 009V-PMF/21. Razlog poništenja predmetnog postupka je taj što je utvrđeno da nakon pregleda i ocjene ponuda pristiglih na nadmetanje (za obje grupe iz predmetnog nadmetanja), nije ostala niti jedna valjana, pravilna, prihvatljiva i prikladna ponuda, stoga je Naručitelj, sukladno članku 298. stavku 8. ZJN 2016, bio obvezan poništiti isti.
Krajem prosinca 2021. godine pokrenut je novi postupak javne nabave za navedenu uslugu.  

  Nakon ponovljenog postupka javne nabave 26. travnja 2022. potpisan je ugovor za izradu projektno-tehničke dokumentacije s odabranom firmom TRAMES d.o.o. Imenovan je glavni projektant Petrica Balija, dipl. ing. arh.

  U svibnju 2022. pokrenuti su postupci javne nabave usluga izrade elaborata za: Grupa 1. - energetsko/termotehnički sustav (grijanje/hlađenje/ventilacija) i koncept konstrukcijske obnove zgrada za operaciju FSEU.2021.MZO.036. Dana 15. lipnja 2022. potpisani su ugovori za usluge izrade elaborata energetsko-termotehničkog rješenja (Fakultet strojarsta i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu) te koncepta konstrukcijske obnove (Škoro d.o.o., Zagreb). Elaborati su predani sredinom srpnja 2022.

  Dana 25. srpnja i 1. rujna 2022. potpisani su Aneksi I i II Ugovora izrade projektno-tehničke dokumentacije zbog kašnjenja izdavanja Posebnih uvjeta od strane konzervatora te potrebe raščišćavanja tavanskog prostora da bi se moglo utvrditi postojeće stanje konstrukcije.   

  Tijekom kolovoza 2022. izrađen je Elaborat ocjene postojećeg stanja konstrukcije

  Tijekom rujna 2022. projektanti su dostavili prijedlog idejnog rješenja, koji se trenutno usklađuje između korisnika zgrade.

  Tijekom rujna i listopada 2022. projektantima su dostavljeni podatci potrebni za izradu glavnog (izvedbenog) projekta. Također se usklađuju operacija obnove i projekt BIOCRIPT te je od nadležnih javnopravnih tijela zatraženo mišljenje o potrebnim dozvolama.