Grupa 2. - PRIPREMA PROJEKTNE I TEHNIČKE DOKUMENTACIJE CJELOVITE OBNOVE

Projektna prijava PMF-Biološki odsjek odnosi se na cjelovitu obnovu postojeće zgrade koja nije pojedinačno zaštićeno kulturno dobro, ali se nalazi unutar kulturno povijesne cjeline grada Zagreba - Donji grad. Obnovom se planira pojačanje konstrukcije minimalno do razine 4. 

Ukupna bruto površina zgrade Rooseveltov trg 6 iznosi 5441,18 m2.

Projektom se predviđa izrada projektno-tehničke dokumentacije,  za potrebu cjelovite obnove što obuhvaća:

    izradu arhitektonske snimke postojećeg stanja zgrade
   ishođenje posebnih uvjeta
   izradu elaborata ocjene postojećeg stanja konstrukcije nakon oštećenja od potresa
   izradu projekta cjelovite obnove: 

  • projekt obnove zgrade radi vraćanja u radno i stanje prije potresa s troškovnikom
  • koncept cjelovite obnove
  • glavni projekt cjelovite obnove
  • izvedbeni projekt cjelovite obnove s troškovnikom

   reviziju glavnog projekta konstrukcije
   ishođenje svih dozvola za cjelovitu obnovu, pravomoćne građevinske dozvole i uporabne dozvole
   izradu plana izvođenja radova
   usluge projektantskog nadzora
   usluge izrade projekta obnove pročelja
   usluge istraživanja konstrukcije i fasade