Opis štete od potresa

  Zgrada br. 1 kuća uprave Botaničkog vrta građena je 1889. godine kao niska jednokatnica (s potkrovljem), bruto površine cca 350 m2. Na zgradi je utvrđena sljedeća šteta kao posljedica potresa;

Jedan od dvaju dimnjaka djelomično je urušen u potresu pa je ostatak bilo potrebno demontirati i spustiti ispod krovišta, a drugi (aktivni) dimnjak bilo je potrebno sanirati utezanjem čeličnim mrežama te novom jakom žbukom. Pregradni zid na stubištu ulaska tavana zbog horizontalnog pucanja i smicanja bilo je potrebno hitno razmontirati zbog prijetnje urušavanja i pada na stubište. Na krovištu je došlo do oštećenja i ispadanja dijela crepova, koji su hitno uklonjeni te zamijenjeni novima, no budući da nije bilo moguće presložiti sve crepove na krovištu, u kasnijim kišama došlo je do prodora kiše u prostorije prvog kata. Uočena su oštećenja na nosivim zidovima u vidu horizontalnih, vertikalnih i dijagonalnih pukotina te dislokaciji dijela zida, koja su osobito izražena u parapetima, u nadvojima i zidovima stubišta te na spoju međusobno okomito postavljenih zidova sjevernog pročelja. Oštećenja međukatnih konstrukcija vidljiva su u obliku manjih pukotina pruskog svoda, značajnijih pukotina svoda ulaznog trijema te pukotina u ploči istake. Na pregradnim zidovima oštećenja su u vidu horizontalnih pukotina na spoju s međukatnom konstrukcijom te dijagonalnih pukotina nadvoja. U zgradi se čuva vrijedna arhivska građa povijesti Botaničkog vrta i pojedini instrumenti poput lupe, mikroskopa, no u potresu nije došlo do značajnog oštećenja spomenute građe i opreme.

 Zgrada br. 2 – kuća Botaničkog zavoda i Zavoda za mikrobiologiju građena je 1932. godine kao visoka jednokatnica s podrumom, drugim katom izvedenim u obliku mansarde i galerijom, bruto površine cca 500 m2.

Na zgradi je utvrđena sljedeća šteta kao posljedica potresa; krovište (mansarda i galerija) potpuno je obnavljano prije desetak godina pa nije došlo do oštećenja crjepova, no tri dimnjaka (aktivni kao ispusti digestora i klima uređaja) napukli su u mjestu pri limenim opšavima te se pomaknuli i stoga su hitno uklonjeni nakon potresa. U podrumu, prizemlju i na prvom katu uočene su pukotine na manje od 30% zidova. Na drugom katu (mansarda) došlo je do značajnijeg otpadanja žbuke sa zidova, postoje mnogobrojne dijagonalne i vertikalne pukotine na zidovima te horizontalne pukotine na spoju s međukatnom konstrukcijom. Dio zidane ispune kantnih zidova nije dobro pričvršćen za drvenu konstrukciju te se ziba. Utvrđena je i šteta na laboratorijskoj i praktikumskoj opremi te instrumentima: prilikom vibracija uslijed potresa došlo je oštećenja staklenog laboratorijskog posuđa te je prouzročena materijalna šteta na uređajima i instrumentima (centrifuge, termometri, analitičke vage, PCR uređaji i dr.).