Provedba aktivnosti

 7. srpnja 2021. u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu uručeni su potpisani ugovori o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za obnovu infrastrukture visokoškolskih i znanstvenih ustanova pogođenih potresom za: Marulićev trg 19 u kojoj je smješten Geografski odsjek PMF-a (refundacija hitnih intervencija) te cjelovitu obnovu zgrada Biološkog odsjeka PMF-a na lokacijama Rooseveltov trg 6, Marulićev trg 20 i Marulićev trg 9a. 

 Sastanak na temu plana iseljenja zgrada Biološkog odsjeka PMF-a zbog obnove infrastrukture nakon potresa, održan je 27.09.2021. na razini Uprave, službi Biološkog odsjeka PMF-a i voditelja operacija. Prezentacija je dostupna ovdje.

 Provedeni postupak nabave usluge za Izradu projektno-tehničke dokumentacije započeo je u lipnju 2021. Očekivani završetak postupka nabave i odluka o odabiru očekuje se koncem studenog 2021.

 30. listopada 2021. stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (NN 117/21)
 
 Tijekom listopada naručena je i izrađena info ploča s elementima vidljivosti, koja je na lokaciji Marulićev trg 9a postavljena na uresnu ogradu Botaničkog vrta uz kolni ulaz u Runjaninovoj ulici nasuprot Ministarstvu kulture.

  Donešena je i u EOJN RH objavljena Odluka o poništenju otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti:
Izrada projektne/tehničke dokumentacije, prema grupama (odvojena nabava): Grupa 3. - za potrebe cjelovite obnove uzrokovane potresom postojeće zgrade PMF-a na lokaciji Marulićev trg 20, Zagreb; Grupa 4. - za potrebe cjelovite obnove uzrokovane potresom postojeće zgrade PMF-a na lokaciji Marulićev trg 9a, Zagreb, evidencijski broj nabave: 009V-PMF/21. Razlog poništenja predmetnog postupka je taj što je utvrđeno da nakon pregleda i ocjene ponuda pristiglih na nadmetanje (za obje grupe iz predmetnog nadmetanja), nije ostala niti jedna valjana, pravilna, prihvatljiva i prikladna ponuda, stoga je Naručitelj, sukladno članku 298. stavku 8. ZJN 2016, bio obvezan poništiti isti.

Nakon objave teče žalbeni rok od 10 dana i ukoliko ne bude izjavljena žalba na predmetne odluke, nakon 13.12.2021. bit će pokrenute pripreme i procedure za ponovljeni postupak.

  26. travnja 2022. potpisan je ugovor za izradu projektno-tehničke dokumentacije s firmom Trames d.o.o., Šipčine 2, Dubrovnik. Rok za izradu dokumentacije je tri mjeseca.

  Nakon ponovljenog postupka javne nabave 26. travnja 2022. potpisan je ugovor za izradu projektno-tehničke dokumentacije s odabranom firmom Trames d.o.o. Imenovan je glavni projektant Petrica Balija, dipl. ing. arh.

  Dana 25. srpnja i 1. rujna potpisani su Aneksi I i II Ugovora izrade projektno-tehničke dokumentacije zbog kašnjenja izdavanja Posebnih uvjeta od strane konzervatora.

  U svibnju 2022. pokrenuti su postupci javne nabave usluga izrade elaborata za: Grupa 1. - energetsko/termotehnički sustav (grijanje/hlađenje/ventilacija) i koncept konstrukcijske obnove zgrada za predmetnu operaciju 034. Dana 15. lipnja 2022. potpisani su ugovori za usluge izrade elaborata energetsko-termotehničkog rješenja (Fakultet strojarsta i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu) te koncepta konstrukcijske obnove (Škoro d.o.o., Zagreb). Elaborati su predani sredinom srpnja 2022.

  Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode izdao je Posebne uvjete za obje operacije dana 10. listopada 2022.

  Tijekom listopada projektantima su dostavljeni svi traženi podatci i detalji potrebni za izradu glavnog (izvedbenog) projekta, čiji dovršetak i revizija se očekuju koncem studenog 2022.

  U siječnju 2023. dovršeni su glavni projekti za obje zgrade te su ishođene Potvrde na glavne projekte od strane Gradskog zavoda za zaštitu spoenika kulture i prirode, nakon čega se pristupilo izradi troškovnika.

  Dana 20. veljače 2023., nakon ishođenja potrebnih mišljenja i dozvola od strane MZO, SAFU te MPUGDI, postupak javne nabave izvođenja radova cjelovite obnove započeo je objavom prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

  Dana 1. ožujka 2023. poslan je na objavu u EOJN-RH postupak nabave prema Pravilniku o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove: Izvedba radova na rekonstrukciji i cjelovitoj obnovi od potresa za potrebe objekta na lokaciji Marulićev trg 9a Zagreb (operacija MZO.034). Rok za dostavu ponuda predviđen je za 23.03.2023. do zaključno 11:00 sati.

  28. veljače 2023.: PMF je MZO-u uputio Zahtjev za produljenje razdoblja provedbe projekta

  23. ožujka 2023.: MZO odobrava Dodatak br. 2. Ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava s produljenjem trajanja projekta do 31. kolovoza 2024.

  Svibanj 2023.: proveden je postupak javne nabave za izvođenje radova cjelovite obnove. Na natječaj javne nabave pristigla je samo jedna ponuda zajednice ponuditelja Graditelj svratišta i Projektgradnja plus. Ponuda je bila uredna, potpuna i valjana s iznosom od 3.125.538,65 EUR bez pdv-a.

  16. svibnja 2023.: PMF je MZO-u uputio zahtjev za sklapanje ugovora, tj. povećanje sredstava za daljnju provedbu operacije.

  19. svibnja 2023: MZO je službenim dopisom obavijestio PMF da trenutno ne raspolaže traženim sredstvima te da savjetuju ponavljanje postupka javne nabave.