Osnove zaštite prirode

Repozitorij

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Osnove zaštite prirode

Šifra: 240553
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Ivana Buj
Izvođači: Nikola Renić , mag. educ. biol. et chem. - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Kroz kolegij Osnove zaštite prirode studenti će se upoznati s osnovnim pojmovima, postavkama, trendovima i problemima konzervacijske biologije. Uz stjecanje osnovnih znanja i kompetencija iz konzervacijske biologije, prepoznavanje vrijednosti biološke raznolikosti i važnosti njenog očuvanja, na kolegiju će biti prezentiran i vježban i niz metoda kojima se može postići motivacija, inspiracija i edukacija za zaštitu prirode.

PREDAVANJA:
PREDAVANJA
1. Uvod u zaštitu prirode: definicije konzervacijske biologije, usporedba s ostalim biološkim disciplinama, principi i ciljevi, glavni uzroci ugroženosti prirode.
2. Biološka raznolikost: struktura i funkcija bioraznolikosti, organizacijske razine, vrijednost bioraznolikosti, mjerenje bioraznolikosti (funkcionalne i teoretske kategorije), grafički prikazi, intraspecijska raznolikost, osnovne mjere genetske raznolikosti
3. Osnovni principi zaštite na razini vrsta: procjena rizika od izumiranja, Crvene liste i Crvene knjige, kategorije ugroženosti, akcijski planovi i planovi upravljanja.
4. Izumiranja: definicije, šesto masovno izumiranje u odnosu na prapovijesna, glavni uzroci izumiranja, prostorna raspodjela ugroženosti i stopa izumiranja, ekstinkcijski vorteks, tipovi izumiranja, problemi malih populacija.
5. Prijetnje biološkoj raznolikosti: uništenje staništa, fragmentacija, klimatske promjene.
6. Prijetnje biološkoj raznolikosti: invazivne vrste, prelov.
7. Zaštita staništa: nacionalno zaštićena područja u Hrvatskoj, međunarodno zaštićena područja i bitne konvencije, IUCN kategorije zaštite područja, ciljevi i principi zaštite područja, upravljanje zaštićenim područjima.
8. Zaštita staništa i vrsta: mreže zaštićenih područja, osnovni principi ekologije krajolika, Natura 2000.
9. Zaštita staništa: ekološka restauracija i osnovni principi restauracijske ekologije, planiranje restauracijskog zahvata.
10. Primijenjena populacijska biologija: discipline populacijske biologije i njihova primjena u konzervaciji, prikupljanje populacijskih podataka, analiza vijabilnosti populacija.
11. Ex situ konzervacija i obnova populacija: pozitivne i negativne strane, ustanove, metode uzgoja u zatočeništvu, augmentacija, introdukcija, translokacija, reintrodukcija, sastavnice reintrodukcijskog programa.
12. Obnovljivi izvori energije: hidroenergija, solarna energija, energija vjetra, energija biomase, energija plime i oseke, energija valova.
13. Uvod u konzervacijsku genetiku.
14. Zakonodavstvo i zaštita prirode: osnovni hrvatski zakoni i međunarodne konvencije na kojima se temelji zaštita prirode.
15. Didaktičke metode u obradi nastavnih jedinica vezanih uz zaštitu prirode.

SEMINAR: Prilikom izrade seminara od studenata će se očekivati odabir teme iz područja konzervacijske biologije, izrada plana seminara i plana izlaganja, proučavanje literature, didaktičko i kritičko razmišljanje, obrada teme i njena prezentacija u pismenom obliku i u obliku izlaganja.
Literatura:
6. semestar
Izborni predmeti biologija 1 - Redovni Studij - Biologija i kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti