Sveučilište u Zagrebu dio novo nastajućeg Europskoga sveučilišta postindustrijskih gradova – UNIC

UNIC savez je savez osam europskih sveučilišta nastao s ciljem daljnjeg jačanja suradnje i mobilnosti nastavnika i studenata a s ciljem razvoja uključivog postindustrijskog društva. 

Uz Sveučilište u Zagrebu, UNIC savez čine Sveučilište Deusto u Bilbaou (Španjolska), Sveučilište Ruhr u Bochumu (Njemačka), Koç sveučilište u Istanbulu (Turska), Erasmus sveučilište u Rotterdamu (Nizozemska), Sveučilište u Corku (Irska), Sveučilište u Liègeu (Belgija) i Sveučilište u Oulu (Finska). Koordinator UNIC saveza je Erasmus sveučilište u Rotterdamu. Koordinator projekta na razini Sveučilišta u Zagrebu je Pravni fakultet.

Prva faza projekta u trajanju od tri godine ima za cilj provedbu i ostvarivanje tri zadatka, koja će se najvećim dijelom ostvariti u digitalnom okruženju. 

Međusveučilišni kampus - UNIC Campus omogućit će studentima, istraživačima i sveučilišnim nastavnicima te drugim zaposlenicima, naročito onima u studentskim referadama, laboratorijima i knjižnicama, nesmetanu mobilnost nužnu za učenje, nastavu, poučavanje, znanstveno istraživanje, rad, razmjenu i razvoj znanja unutar UNIC-a, bez obzira na njihovo socioekonomsko i kulturno podrijetlo i stanje. Cilj je osigurati punu uključenost svih kategorija studenata. Očekuje se 50 postotna mobilnost studenata te 25 postotna mobilnost nastavnika i nenastavnog osoblja. 

Akademija izrazite raznolikosti (Superdiversity Academy) treba potaknuti sva sveučilišta iz UNIC saveza na prihvaćanje studenata i zaposlenika svih karakteristika i podrijetla. Cilj je otvoriti i razviti nove oblike suradnje te mobilnost studenata i zaposlenika među uključenim sveučilištima. 

Gradski laboratoriji (City Labs) oblik su učenja kroz praksu gdje će npr. u Zagrebu kroz definiranu temu “Pomoć građanima nakon potresa”, na fizičkoj lokaciji izvan fakulteta, biti moguće pružiti pomoć onima kojima je pomoć potrebna, s naglaskom na marginalizirane skupine i skupine u određenoj vrsti rizika. Cilj je omogućiti interkulturalno učenje i suradnju.  

Više o projektu možete naći na https://unic.eu/en