Dekan upravlja Fakultetom, njegov je čelnik i voditelj. Dekana fakulteta bira Fakultetsko vijeće, tajnim glasovanjem natpolovičnom većinom glasova svih članova Vijeća, na temelju pozitivnog prethodnog mišljenja rektora i suglasnosti Senata Sveučilišta. Dekanu u radu pomažu prodekani. 


 

 


URED DEKANA, PRODEKANA I GLAVNOG TAJNIKA FAKULTETA

Tajnice ureda

Vesna Žugić, telefon: + 385 1 460 6011, e-mail: vzugic@dekanat.pmf.hr

Ivana Telinec, telefon: + 385 1 460 6012, e-mail: itelinec@dekanat.pmf.hr

Faks: + 385 1 460 6013