PMF ostvaruje plodnu suradnju s tijelima državne uprave i lokalne samouprave te javnim i privatnim sektorom provodeći stručne projekte.

BR.

ODSJEK

UGOVORNA STRANA

PREDMET UGOVORA

VODITELJ

1

GEOFIZIČKI ODSJEK

Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera

Hidrodinamičko modeliranje sustava Plitvičkih jezera

Zvjezdana Bencetić Klaić

2

BIOLOŠKI ODSJEK

Hrvatske vode

Klasifikacijski sustav ekološkog potencijala za umjetna i znatno promijenjena tijela površinskih voda – III. Dio: Tekućice Panonske ekoregije 

Zlatko Mihaljević

3

BIOLOŠKI ODSJEK

Hrvatske vode

Analiza bioloških metoda ocjene ekološkog stanja za fitoplankton, fitobentos i makrozoobentos u jezerima; analiza utjecaja okolišnih čimbenika i antropogenih opterećenja 

Marija Gligora Udovič

4

KEMIJSKI ODSJEK

Astex Therapeuics Limited

Kristalizacija - struktura

Biserka Prugovečki i Dubravka Matković -Čalogović

5

GEOGRAFSKI ODSJEK

Javna Ustanova Park Prirode Velebit

Geomorfološka i geoekološka studija rijeke Zrmanje

Nenad Buzjak

6

GEOFIZIČKI ODSJEK

HEP d.d.

Praćenje seizmičke aktivnosti u 2019., 2020. i 2021. godini

Ines Ivančić

7

GEOGRAFSKI ODSJEK

Javna Ustanova Park Prirode Velebit

Usluge nadzora u sklopu projekta Centar izvrsnosti Cerovačke špilje

Neven Bočić

8

BIOLOŠKI ODSJEK

Grad Šibenik

Provedba monitoringa koraligenske biocenoze za potrebe projekta „Hrvatski centar koralja Zlarin“

Petar Kružić

9

GEOGRAFSKI ODSJEK

Plitvička jezera

Hidromorfološka studija protoka Plitvica

Ivan Čanjevac

10

BIOLOŠKI ODSJEK

Hrvatske Vode

Sustavno ispitvanje riba u površinskim kopnenim vodma u 2019. godini

Perica Mustafić

11

BIOLOŠKI ODSJEK

Hrvatske Vode

Identifikacija opasnih tvari u bioti i sedimentu te praćenje njihovih koncentracija u jednogodišnjem razdoblju na trend postajama površinskih kopnenih voda

Perica Mustafić

12

BIOLOŠKI ODSJEK

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Istraživanje rasprostranjenosti i statusa vrsta  piškur - Misgurnus fossilis u alpinskoj i peš - Cottus gobio na prijelazu alpinske u mediteransku regiju

Ivana Buj

13

KEMIJSKI ODSJEK

Xellia (stručni projekt)

Stabilnost farmaceutskih aktivnih tvari u otopinama

Nikola Bregović

14

KEMIJSKI ODSJEK

Xellia (stručni projekt)

Termodinamička istraživanja derivata djelatnih tvari

Josip Požar

15

KEMIJSKI ODSJEK

Xellia (stručni projekt)

Kristalne forme djelatnih tvari

Dominik Cinčić

16

KEMIJSKI ODSJEK

Xellia

Termodinamička istraživanja derivata djelnih tvari

Josip Požar

17

GEOFIZIČKI ODSJEK

Meteo centar d.o.o.

Pružanje usluga na temelju vaučera

Željko Večenaj

18

GEOGRAFSKI ODSJEK

Grad Zagreb

Izrada planova, studija i ostalih dokumenata upravljanja, Grupa 4. Geoekološka studija parka Maksimir i značajnog krajobraza Savica

Nenad Buzjak

19

GEOGRAFSKI ODSJEK

Hrvatske vode

Analiza uzroka povećanja otjecanja i mutnoće vode na slivovima rijeke Mrežnice i Korane

Neven Bočić

20

BIOLOŠKI ODSJEK

Javna ustanova Nacionalni park "Plitvička jezera"

Utjecaj uklanjanja drvenaste vegetacije na ekosiustave sedrenih barijera - analize makrozoobentosa i fitobentosa

Marko Miliša

21

GEOGRAFSKI ODSJEK

Javna ustanova Nacionalni park "Plitvička jezera"

Geospeleološko vrednovanje NP Plitvička jezera

Neven Bočić

22

GEOGRAFSKI ODSJEK

Javna ustanova Nacionalni park "Plitvička jezera"

Mikroklimatska istraživanja speleoloških objekata NP Plitvička jezera

Nenad Buzjak

23

GEOFIZIČKI ODSJEK

Javna ustanova Nacionalni park "Plitvička jezera"

Uspostava praćenja seizmičnosti šireg područja Nacionalnog parka Plitvička jezera

Marijan Herak

24

FIZIČKI ODSJEK

BETON - LUČKO

Mikroskopska analiza uzoraka rendgenskom difrakcijom praha

Željko Skoko

25

GEOGRAFSKI ODSJEK

Hrvatske vode

Sustavno ispitivanje hidromorfoloških elemenata kakvoće u rijekama u 2019. i 2020. godini

Ivan Čanjevac

26

KEMIJSKI ODSJEK

Xellia d.o.o.

Određivanje mjesta i načina vezivanja B-laktama na odabranim proteinima

Branimir Bertoša

27

BIOLOŠKI ODSJEK

Istarski vodovod

Istraživanje i optimizacija ihtiocenoze u svrhu smanjenja trofije akumulacije

Butoniga za 2020. Godinu

Perica Mustafić

28

BIOLOŠKI ODSJEK

Hrvatske vode

Sustavno ispitivanja bioloških elemenata kakvoće fitobentosa, makrofita i makrozoobentosa u površinskim kopnenim vodama u 2020. godini

Zlatko Mihaljević

29

BIOLOŠKI ODSJEK

Ministarstvo poljoprivrede

Izrada stručne podloge za plan gospodarenja crvenim koraljem (corallium rublum) u Hrvatskoj

Petar Kružić