Repozitorij

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Analitička kemija

Šifra: 36408
ECTS: 6.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Tomislav Jednačak
prof. dr. sc. Nives Galić
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Tomislav Jednačak - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
Auditorne vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
ISHODI UČENJA:
1. Poznavati i razumjeti temeljne koncepte kemije i suodnose s ostalim prirodnim znanostima.
2. Poznavati načela kemijske analize i karakterizacije kemijskih spojeva.
3. Razlikovati grube, sustavne i slučajne pogreške.
4. Izračunati osnovne statističke veličine (srednja vrijednost, medijan, standardno odstupanje, koeficijent varijacije).
5. Objasniti principe gravimetrijskih analiza taloženjem i uparavanjem te opisati svojstva taloga i taložnih reagenasa.
6. Objasniti disocijaciju kiselina i baza te hidrolizu i topljivost soli u vodenim otopinama uz odgovarajuće konstante ravnoteže.
7. Opisati sastav i način djelovanja pufera te izračunati pH vodene otopine odgovarajućeg kemijskog sastava.
8. Razlikovati točku ekvivalencije od završne točke titracije te definirati primarni i sekundarni standard.
9. Poznavati indikatore i standardne otopine koji se koriste pri neutralizacijskim, taložnim, kompleksometrijskim i redoks titracijama.
10. Izvesti krivulje neutralizacijskih, taložnih, kompleksometrijskih i redoks titracija.
11. Objasniti način djelovanja indikatora pri neutralizacijskim, taložnim, kompleksometrijskim i redoks titracijama.
12. Izračunati količinu analita na temelju podataka gravimetrijskih i volumetrijskih mjerenja.
13. Objasniti principe potenciometrijskih mjerenja.
14. Opisati referentne i indikatorske elektrode.
15. Objasniti Beerov zakon.
16. Opisati instrumente u optičkoj spektrometriji.
17. Izračunati količinu analita na temelju spektrometrijskih mjerenja.
18. Objasniti kromatografske metode analize složenih smjesa.
19. Interpretirati kromatogram.

SADRŽAJ PREDMETA:
Predmet obuhvaća sadržaje klasične kvalitativne i kvantitativne kemijske analize te uvod u instrumentne analitičke tehnike. Sustavni pristup kemijskoj analizi od uzorkovanja do analitičke informacije; pogreške u kemijskoj analizi; statistička prosudba podataka; gravimetrijske metode analize (svojstva taloga i taložnih reagenasa); kemija vodenih otopina i kemijske ravnoteže (kiseline, baze, soli, kompleksni spojevi, puferi); izražavanje sastava otopina; titrimetrijske metode analize (krivulje titracije, standardne otopine, indikatori); kiselo-bazne titracije; taložne titracije (argentometrija); kompleksometrijske titracije; oksidacijsko-redukcijske titracije (elektrokemijski članak, elektrodni potencijali); potenciometrija (referentne i indikatorske elektrode, mjerni postupci); osnovni pojmovi i principi instrumentnih analitičkih metoda; atomska spektroskopija (apsorpcijska, emisijska); molekulska spektroskopija (UV/Vis, IR, fluorescencija); kromatografija (plinska, tekućinska; primjena).
Literatura:
  1. D.A.Skoog, D.M.West i F.J.Holler, Osnove analitičke kemije, Školska knjiga, Zagreb 1999.
  2. D.A.Skoog, F.J.Holler, A. Nieman, Principles of Instrumental Analysis, 5th Edition, Saunders College Publishing, New York, 1998.
  3. D.A.Skoog, D.M.West, F.J.Holler, S.R.Crouch, Fundamentals of Analytical Chemistry, 8th Edition, Thomson,Brooks/Cole, Belmont CA,2004.
  4. M. Kaštelan-Macan, Kemijska analiza u sustavu kvalitete, Školska knjiga, Zagreb, 2003.
  5. Z.Šoljić, Kvalitativna kemijska analiza anorganskih tvari, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb, 2003.
  6. H.P.Latscha, G.W.Linti, H.A.Klein, Analytische Chemie,Springer-Verlag 2004.
  7. P.W.Atkins, Physical Chemistry, 6th Edition, Oxford University Press,1998.
  8. Zbirke zadataka iz analitičke kemije vezane uz sadržaj kolegija
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Opća kemija

Polaganje predmeta :
Položen : Opća kemija
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Fizika i kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti