Repozitorij

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Analitička kemija

Šifra: 36408
ECTS: 6.0
Nositelji: doc. dr. sc. Tomislav Jednačak - Predavanja
prof. dr. sc. Nives Galić - Predavanja
Izvođači: Tomislav Jednačak - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
Auditorne vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Upoznavanje s osnovnim principima i tehnikama klasičnih i instrumentnih metoda analitičke kemije

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

1. ZNANJE I RAZUMIJEVANJE:
1.2. demonstrirati poznavanje i razumijevanje temeljnih koncepata kemije
1.4. demonstrirati poznavanje važnijih kemijskih zakona i teorija
2. PRIMJENA ZNANJA I RAZUMIJEVANJA
2.2. opisati bitne kemijske promjene
2.3. koristiti kemijski račun
5. SPOSOBNOST UČENJA
5.1. samostalno koristiti stručnu literaturu i ostale relevantne izvore informacija

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

1. 1objasniti osnovne principe i ravnoteže u otopinama potrebne za izvođenje kemijske analize
2. opisati različite tehnike klasične i instrumentne analitičke kemije
3. pokazati vladanje klasičnim i instrumentnim metodama analitičke kemije za utvrđivanje sastava i količine tvari
4. koristiti dobivene podatke za izračunavanje nepoznate koncentracije
5. prosuditi valjanost dobivenih rezultata kemijske analize

SADRŽAJ PREDMETA:

1. Uloga i mjesto analitičke kemije u znanosti; Postupci, pribor, mjerenje temeljnih veličina i obrada izmjerenih podataka u kemijskoj analizi.
2. Kemijske ravnoteže na kojima se temelje metode kemijske analize: Kemijske ravnoteže u vodenim otopinama kiselina i baza. Kemijske ravnoteže u vodenim otopinama soli
3. Kemijske ravnoteže u vodenim otopinama kompleksnih spojeva. Oksido-redukcijski procesi u otopinama
4. Kemijske ravnoteže u otopinama teško topljivih elektrolita. Kvalitativna analiza kationa i aniona
5. Neutralizacijske titracije. Primjena neutralizacijskih titracija
6. Krivulje oksidacijsko-redukcijskih titracija. Primjena oksido-redukcijskih titracija.
7. Kompleksometrijske titracije. Taložne titracije srebrovim nitratom
8. Osnovni principi gravimetrijske metode analize. Odabrane metode gravimetrijske analize
9. Separacijske tehnike (ekstrakcija, kromatografija, ionska izmjena)
10. Interakcija elektromagnetskog zračenja i kemijskih tvari (apsorpcija,emisija, raspršenje)
11. Spektrometrijske analitičke metode ( klasifikacija, instrumenti, primjena)
12. Apsorpcija UV/VIS zračenja kao analitička informacija
13. IR spektrometrija;
14. NMR spektrometrija;
15. Spektrometrija masa

OBVEZE STUDENATA:

Pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje u rješavanju zadataka na seminaru, pisanje domaćih zadaća. Student je tijekom nastave dužan izaći na 2 kolokvija i obraditi (i izložiti) temu vezanu uz kolegij u obliku seminarskog rada

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Pismeni i usmeni. Položeni kolokvij tijekom semestra čini dio konačne ocjene
Literatura:
  1. D.A.Skoog, D.M.West i F.J.Holler, Osnove analitičke kemije, Školska knjiga, Zagreb 1999.
  2. D.A.Skoog, F.J.Holler, A. Nieman, Principles of Instrumental Analysis, 5th Edition, Saunders College Publishing, New York, 1998.
  3. D.A.Skoog, D.M.West, F.J.Holler, S.R.Crouch, Fundamentals of Analytical Chemistry, 8th Edition, Thomson,Brooks/Cole, Belmont CA,2004.
  4. M. Kaštelan-Macan, Kemijska analiza u sustavu kvalitete, Školska knjiga, Zagreb, 2003.
  5. Z.Šoljić, Kvalitativna kemijska analiza anorganskih tvari, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb, 2003.
  6. H.P.Latscha, G.W.Linti, H.A.Klein, Analytische Chemie,Springer-Verlag 2004.
  7. P.W.Atkins, Physical Chemistry, 6th Edition, Oxford University Press,1998.
  8. Zbirke zadataka iz analitičke kemije vezane uz sadržaj kolegija
Preduvjeti za:
Polaganje predmeta :
Položen : Opća kemija
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Fizika i kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti