Repozitorij

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Anorganska kemija 2

Šifra: 72877
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Marina Cindrić
Izvođači: prof. dr. sc. Mirta Rubčić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
NASTAVNI SADRŽAJ: Uvod u kemiju koordinacijskih spojeva: Koordinacijski spojevi od Wernera do danas; nomenklatura, struktura i izomerija; Ligandi, koordinacijski broj. Sinteza koordinacijskih spojeva: reakcije adicije, supstitucije, oksido-redukcijske reakcije, reakcije termičke disocijacije, reakcije u inertnoj atmosferi; Mehanizmi supstitucije liganada na kvadratnim i oktaedarskim koord. spojevima; bazno katalizirana hidroliza aminskih kompleksa Co(III). Stabilnost koordinacijskih spojeva: konstante stabilnosti; kelatni efekt; sterički efekt; trans efekt. Otapala: donorska i akceptorska svojstva; polarnost. Tvrde i meke kiseline i baze; Superkiseline. Pregled svojstava elemenata 1., 2. i 3. prijelazne serije; Tipovi veza: koordinacijski i organometalni spojevi (18-elektronsko pravilo). Teorija kristalnog i ligandnog polja u kemiji koordinacijskih spojeva; Slabo i jako polje; geometrijski poliedri. Deformacije oktaedarske i tetraedarske geometrije. Elektronski spektri koordinacijskih spojeva; Spektri prijenosa naboja; Spektrokemijski niz liganada. Magnetska svojstva koordinacijskih spojeva prijelaznih metala: spinski i orbitni doprinos; spin-orbitna sprega. Kemija elemenata 1. prijelazne serije (Ti-Cu): kemija nižih i viših oksidacijskih stanja - binarni i koordinacijski spojevi. Kemija elemenata 2. i 3. prijelazne serije: Zr i Hf; Nb i Ta; Mo i W; Tc i Re; Platinski metali (Ru, Os, Rh, Ir, Pd, Pt); binarni i koordinacijski spojevi: svojstva i stereokemija. Skandij, itrij: lantanoidi i aktinoidi: f-orbitale; elektronska struktura iona; lantanoidna luminiscencija, magnetizam lantanoidnih i aktinoidnih elemenata; usporedba s prijelaznim elementima, koordinacija i stereokemija; kemija uranija - halogenidi, hidridi, oksidi. Uvod u kemiju čvrstog stanja: osnovni tipovi veza; vodljivost, poluvodiči, interkalacija, supravodiči, klatrati. Uvod u bioanorgansku kemiju:makrociklički ligandi (stabilnost, H-veze). Metalni ioni u biokemiji; Vezanje i prijenos kisika. Prijenos elektrona. U okviru seminara utvrđuje se gradivo predavanja kroz rješavanje zadataka i obradu seminarskih tema.
ISHODI UČENJA:
1. Objasniti povezanost fizikalnih i kemijskih svojstava s elektronskom konfiguracijom prijelaznih elemenata.
2. Navesti i objasniti sličnosti u svojstvima 2. i 3. elementa svake skupine.
3. Opisati i objasniti industrijsku i biološku važnost prijelaznih elemenata i njihovih spojeva.
4. Opisati i objasniti najvažnije teorije koje tumače nastanak veze i svojstava kompleksnih spojeva.
5. Navesti najvažnije tipove spojeva koje nalazimo kod prijelaznih elemenata s obzirom na tip veze i molekulsku strukturu.
6. Primijeniti stehiometrijski račun u rješavanju problemskih zadataka.
Literatura:
  1. F. Albert Cotton, G. Wilkison, P. Gauss, Basic Inorganic Chemistry, 3. izd., Jon Willey & Sons, New York 1995.
  2. D. F. Shriver, P. W. Atkins, C. H. Langford, Inorganic Chemistry, 2. izd ., Oxford University Press, Oxford 1998.
  3. D. Grdenić, Molekule i kristali, 5. izd., Školska knjiga, Zagreb 2005.
  4. C. E. Housecroft, A. G. Sharpe, Inorganic Chemistry, 4. izd., Pearson Edu., Edinburgh, 2012.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Anorganska kemija 1

Polaganje predmeta :
Položen : Anorganska kemija 1
6. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Kemija
Termini konzultacija:

Obavijesti