Repozitorij

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Opća i anorganska kemija

Šifra: 35805
ECTS: 12.0
Nositelji: prof. dr. sc. Dominik Cinčić
Izvođači: dr. sc. Nikola Bedeković - Vježbe u praktikumu
doc. dr. sc. Vinko Nemec - Vježbe u praktikumu
Lidija Posavec , mag. chem. - Vježbe u praktikumu

doc. dr. sc. Vinko Nemec - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 60
Vježbe u praktikumu 60
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
ISHODI UČENJA:

1. Prema nazivu spoja (tvari) napisati kemijsku formulu; objasniti pojmove: atom, molekula, formulska jedinka; razlikovati ionske i kovalentne spojeve te njihove kemijske formule.

2. Razlikovati i opisati fizikalna svojstva ionskih i kovalentnih (molekulskih) spojeva; navesti i opisati osnovne i jednostavne metode odvajanja tvari.

3. Objasniti periodičnost atomske veličine, ionizacijske energije i elektronskog afiniteta.

4. Objasniti modele kemijskih veza; navesti i opisati međumolekulske sile te objasniti njihov suodnos sa makroskopskim svojstvima tvari.

5. Objasniti pojam kemijske reakcije na molekulskoj razini te objasniti kvantitativno i kvalitativno značenje kemijske jednadžbe; predvidjeti produkte jednostavnih kemijskih reakcija te ispravno napisati jednadžbu kemijske reakcije.

6. Primijeniti stehiometriju i kemijski račun kod rješavanja kemijskih problema i analize rezultata; objasniti pojmove: fizička veličina, mjerna jedinica, značajna znamenka, nepouzdana /pouzdana znamenka, iskorištenje reakcije, mjerodavni reaktant, suvišak.

7. Odrediti kvalitativno i kvantitativno odnose između tvari i izmijenjene energije u kemijskom ili fizikalnom procesu.

8. Objasniti izraz za konstantu ravnoteže te opisati pojam dinamičke ravnoteže; razlikovati ravnotežno stanje u homogenim i heterogenim sustavima.

9. Objasniti kiseline i baze na temelju poznavanja različitih teorija (Arrheniusova, Bronsted-Lowryeva i Lewisova teorija); pripremiti pufer i objasniti njegovu reakciju s jakom kiselinom i jakom bazom.

10. Navesti i objasniti osnovna pravila za siguran rad u laboratoriju; koristiti i navesti namjenu osnovnog i jednostavnog laboratorijskog posuđa.

SADRŽAJ KOLEGIJA:

1. Čiste tvari. Homogene i heterogene smjese. Fizikalne i kemijske promjene. Građa atoma. Zakoni kemijskog spajanja.
2. Atomni brojevi i zakon periodičnosti. Elektronska struktura. Veličina atoma, ionizacijska energija i elektronski afiniteti. Kemija metala i nemetala. Plemeniti plinovi. Halogeni elementi. Alkalijski i zemnoalkalijski metali.
3. Kemijska veza. Ionska veza. Kovalentna veza. Polarna kovalentna veza i elektronegativnost.
4. Lewisove strukturne formule. Molekulska geometrija.
5. Termokemija. Osnove termodinamike. Entalpija i entropija. Slobodna energija i ravnoteža. Hessov zakon. Born-Haberov ciklus.
6. Ravnoteža. Le Chatelierovo načelo. Konstanta ravnoteže
7. Struktura i svojstva tvari. Ionski, molekulski i kovalentni kristali. Međumolekulske privlačne sile. Metalna veza. Fizikalna svojstva tekućina. Fazni dijagram.
8. Kinetička teorija plinova i opća plinska jednadžba. Plinski zakoni. Realni plinovi i van der Waalsova jednadžba.
9. Fizikalna svojstva otopina. Priroda otopina. Raoultov zakon. Osmoza. Otopine elektrolita.
10. Kiseline i baze. Kiseli i bazični oksidi. Hidratizirani ioni. Arrheniusov, Bronsted-Lowryev pojam kiseline i baze.
11. Kiseline i baze. Lewisov pojam kiseline i baze. Indikatori.
12. Puferske otopine. Amfoterni spojevi. Hidroliza.
13. Ravnoteža u otopinama elektrolita. Produkt topljivosti.
14. Elektroliza. Faradayevi zakoni. Galvanski članak. EMS. Komercijalni galvanski članci. Korozija.
15. Kemijska kinetika i brzina kemijske reakcije. Katalitičke reakcije.

Laboratorijske vježbe:

1. Uvod u laboratorijski rad.
2. Uvod u mjerenje i precizni račun.
3. Mjerenje i precizni račun - određivanje gustoće, priprava otopine zadane koncentracije.
4. Fizičke i kemijske promjene.
5. Razdvajanje smjesa - filtracija i prekristalizacija.
6. Određivanje vrelišta.
7. Razdvajanje smjesa - destilacija.
8. Jednadžba kemijske reakcije i ekvivalencija - frakcijska kristalizacija.
9. Volumetrijska analiza.
10. Svojstva kiselina i baza - priprava klorovodika i hidroliza.
11. Ravnoteža kemijske reakcije - puferi i priprava dušikovog(IV) oksida.
12. Plinovi - određivanje molarne mase.
13. Plinovi - ekvivalentna jedinka i priprava kisika.
14. Elektrokemija.
15. Izlaganje i analiza referata.

Seminar:

1. Mjerne jedinice i precizni račun.
2. Množina i brojnost.
3. Empirijska i molekulska formula.
4. Sastav smjesa - krutine.
5. Sastav smjesa - otopine.
6. Jednadžba kemijske promjene.
7. Doseg reakcije, suvišak i mjerodavni raktant.
8. Kemijski ekvivalenti - reakcije neutralizacije, reakcije redukcije i oksidacije.
9. Kemijski ekvivalenti - reakcije taloženja.
10. Ravnoteža kemijskih reakcija - otopine.
11. Ravnoteža kemijskih reakcija - heterogeni sustavi.
12. Plinski zakoni.
13. Fizikalna svojstva otopina.
14. Elektrokemija.
15. Termokemija.
Literatura:
  1. I. Filipović, S. Lipanović: Opća i anorganska kemija, Školska knjiga, Zagreb, 1997.
  2. M. S. Silberberg, Chemistry, 3rd ed., McGraw-Hill, New York, 2005.
    (Bilo koji suvremni sveučilišni udžbenik Opće kemije izdan nakon godine 2000. napisan za studente kojima je kemija glavni predmet studija).
  3. M. Sikirica, Stehiometrija, Školska knjiga, Zagreb, 1989.
  4. M. Sikirica, B. Korpar-Čolig: Praktikum iz opće i anorganske kemije, Školska knjiga, Zagreb, 2001.
  5. D. Grdenić, Molekule i kristali, 5. izd., Školska knjiga, Zagreb, 2005.
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Molekularna biologija
Termini konzultacija:

Obavijesti