Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Praktikum anorganske kemije

Šifra: 46843
ECTS: 2.0
Nositelji: prof. dr. sc. Mirta Rubčić
prof. dr. sc. Željka Soldin
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Vježbe u praktikumu 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
1. BEZVODNI HALOGENIDI METALA
1.1. Priprava bakrova(I) klorida
1.2. Priprava bakrova(I) jodida
1.3. Priprava bezvodnog željezova(III) klorida
1.4. Priprava amonijeva heksakloroplumbata(IV)

2. ACETATI METALA
2.1. Priprava olovova(IV) acetata
2.2. Priprava bazičnog cinkova acetata
2.3. Priprava diakvatetrakis(mi-acetato)dibakra(II)

3. OKSALATNI KOMPLEKSI METALA
3.1.Priprava kalijeva tris(oksalato)kromata(III) trihidrata
3.1.1. Određivanje sastava kompleksa
3.2. Priprava kalijeva tris(oksalato)ferata(III) trihidrata
3.2.1. Određivanje sastava kompleksa
3.3. Priprava kalijeva tris(oksalato)aluminata(III) trihidrata
3.3.1. Određivanje sastava kompleksa
3.4. Priprava kalijeva diakvabis(oksalato)kuprata(II)
3.4.1. Određivanje sastava kompleksa

4. KOMPLEKSNI SPOJEVI KOBALTA(II) I KOBALTA(III)
4.1. Priprava živina(II) tetra(tiocianato-N)kobaltata(II)
4.2. Priprava natrijeva heksanitrokobaltata(III)

5. KOMPLEKSI METALA S DUŠIKOVIM LIGANDIMA
5.1. Priprava heksaamminniklova(II) klorida
5.2. Priprava tetraamminkarbonatokobaltova(III) nitrata hemihidrata
5.3. Priprava tris(etilendiamin)niklova(II) klorida dihidrata

6. METALNI KOMPLEKSI 2,4-PENTANDIONA
6.1. Priprava tris(pentan-2,4-dionato)željeza(III)
6.2. Priprava bis(pentan-2,4-dionato)bakra(II)
6.3. Priprava tris(pentan-2,4-dionato)aluminija(III)
6.4. Priprava bis(pentan-2,4-dionato)oksovanadija(IV)

7.Snimanje i interpretacija infracrvenih spektara u čvrstom stanju dvaju uzoraka

Ishodi:

Student će biti sposoban:
- poznavati temeljne metode sinteze anorganskih spojeva
- poznavati načela kemijske analize i karakterizacije kemijskih spojeva
- usporediti strukturu tvari i kemijsku reaktivnost
- demonstrirati poznavanje i razumijevanje osnovnih eksperimentalnih metoda, instrumenata i načina obrade eksperimentalnih podataka
- pripremiti, izvesti i interpretirati školske eksperimente iz kemije
- primjeniti sigurnosne mjere pri korištenju laboratorijskog suđa, pribora i kemikalija
- izvoditi standardne laboratorijske postupke
- prezentirati vlastite rezultate istraživanja na nastavnim ili znanstvenim skupovima
- samostalno pratiti razvoj novih spoznaja u fizici i kemiji te nastavi fizike i kemije
- preuzeti odgovornost za vlastiti stručni napredak i profesionalni razvoj
Literatura:
  1. Z. Popović, Ž. Soldin, M. Đaković, Praktikum iz anorganske kemije-upute za internu uporabu, Kemijski odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb, 2017.
5. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Biologija i kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti