Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Radioanalitičke metode

Šifra: 51064
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Sanda Rončević
Izvođači: prof. dr. sc. Sanda Rončević - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Upoznavanje studenata s fenomenon radioaktivnosti i metodama zaštite od ionizirajućeg zračenja. Velika pozornost posvećuje se praktičnoj primjeni radioaktiovnih izotopa u produčju kvantitativne analize. Potaknuti studenta da samostalnim izborom seminarske teme obradi neko područje radiokemije.


OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

Učenik bi trebao biti u stanju razumjeti pojam radioaktivnosti , radijacijsko - kemijskih procesa i bioloških učinaka zračenja .

SADRŽAJ PREDMETA:
Osnovni pojmovi za razumijevanje pojave radioaktivnosti. Međudjelovanje zračenja i tvari. Izvori zračenja, detekcija i mjerenje ionizirajućeg zračenja. Primjena radioaktivnih izotopa u analitičkoj kemiji: aktivacijske analize, nuklearna mikroanaliza, metode izotopnog razrjeđenja, radioimunološka analiza, radioizotopna masena spektrometrija, automatizirana radiokemijska separacija, tekućinske scintilacijske metode u analizi okoliša. Tehnike priprave uzoraka za analizu. Statistika radioaktivnog brojanja. Radijacijsko-kemijski procesi s osvrtom na biološko djelovanje ionizirajućeg zračenja. Suvremene spoznaje o ozračivanju ljudi i zaštite od ionizirajućeg zračenja.
* Sadržaj se može dopunjavati s novim znanstvenim dostignućima.

OBVEZE STUDENATA:
Redovito pohađanje nastave, izvršavanje domaćih zadaća.

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Ocjena se temelji na aktivnosti tijekom nastave, održanom seminaru i konačnom pismenom ili usmenom ispitu. Usmeni ispit nije obavezan.
Literatura:
  1. D. William, W. D. Ehmann, Radiochemistry and Nuclear Methods of Analysis, Chemical Analysisi Monographs on Analytical and Its Applications, Larry Burchfield, 1993.
  2. K.-H. Lieser, Nuclear- and Radiochemistry (Fundamentals and Applications) Wiley-VCH Verlag GmbH, 2001.
  3. M. L'Annunziata, HANDBOOK OF RADIOACTIVITY ANALYSIS (Second Edition) Elsevier, Academic Press, NewYork, 2003.
  4. Sav materijal izložen na predavanjima, dostupan je prije predavanja u tiskanom obliku, te ga student može kopirati.
  5. S. J. Parry, Activation Spectrometry in Chemical Analysis, John Wiley&Sons (1991?)
  6. G. Choppin, J-O- Liljenzin, J. Rydberg, Radiochemistry and Nuclear Chemistry, 2nd, Butterwort-Heinemann, 2002
  7. Novi znanstveni radovi.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Opća kemija
7. semestar
Izborni - kemija 3 - Redovni Studij - Fizika i kemija; smjer: nastavnički

8. semestar
Izborni - kemija 3 - Redovni Studij - Fizika i kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti