OPIS ŠTETE OD POTRESA

Detaljnim pregledom konstrukcije zgrade na Marulićevom trgu 20 ustanovljena su oštećenja konstrukcije koja izravno utječu na stupanj mehaničke otpornosti i stabilnost konstrukcije. Oštećenja konstrukcije posljedica su djelovanja potresa 22.3.2020. godine i niza naknadnih potresa, uključujući i snažne potrese 28. i 29. 12.2020. na području Petrinje i Siska. Utvrđeno je da konstrukcija građevine u zatečenom stanju ne zadovoljava bitne zahtjeve mehaničke otpornosti i stabilnosti prema važećim propisima. Kategorija oštećenja po UHS-u zgrade na Marulićevom trgu 20 procijenjena je na PN2.

Budući da, zbog vremena gradnje, zgrada nije proračunata na seizmička opterećenja te da je seizmičko opterećenje za javne zgrade značajno veće od opterećenja izazvanih potresom u ožujku, a uzimajući u obzir oštećenja izazvana potresom, zgrada bez sanacije nije sigurna za potresno djelovanje magnitude iste ili veće magnitudi potresa iz ožujka 2020. godine.