Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Komunikacija u nastavi

Šifra: 63749
ECTS: 4.0
Nositelji: doc. dr. sc. Elenmari Pletikos Olof - Predavanja
Izvođači: pred. Jagoda Poropat Darrer - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
OPIS PREDMETA:
Kolegij se sastoji od predavanja i uvježbavanja govornih komunikacijskih vještina kroz seminarske zadatke. Obradit će se karakteristike govorne komunikacije, razlika javnog i privatnoga govora, faze pripreme govora, kompozicija govora, strategije govora, profiliranje publike, argumentacija, kritičko slušanje, glas, izgovor, tečnost, izražajnost govora, neverbalni znakovi te jezična sredstva. Opisat će se osobine monoloških i dijaloških govorničkih vrsta (predavanja, prigodni govori, debate, razgovori, pregovori, sastanci) te primijeniti pravila u organizaciji nekih govornih vrsta pogodnih za primjenu u nastavi.

ISHODI UČENJA
Student će moći:
1. Objasniti načine kodiranja verbalne i neverbalne poruke u govornoj komunikaciji.
2. Nabrojiti elemente higijene glasa, obrazložiti stilističku vrijednost boje glasa i načina izgovora te primijeniti vježbe za glas i izgovor.
3. Nabrojiti i ilustrirati elemente kompozicije govora te ih primijeniti u organizaciji mini predavanja.
4. Objasniti strukturu debate, pravila oblikovanja teze za debatu te organizirati debatu na nastavi.
5. Nabrojiti i oprimjeriti temeljne pojmove argumentacije te prepoznati retoričke smicalice koje se pojavljuju u debati.
6. Objasniti temeljne postavke oluje mozgova te organizirati prikupljanja ideja tom tehnikom.
7. Primijeniti vještine organizacije, pripreme i vođenja sastanka.
8. Sastaviti i izvesti govor u svečanoj prigodi prema usvojenim retoričkim pravilima.

SADRŽAJ PREDMETA:
Predmet integrira retorička znanja s vještinama govorne komunikacije u nastavi.

PREDAVANJA:
1. Pojmovi komunikacija, informacija, redundancija. Specifičnosti kodiranja verbalne i neverbalne poruke. Karakteristike javnoga govora u odnosu na privatni. Govorničke vještine u nastavi.
2. Osnove neverbalne komunikacije. Vrste neverbalnih kodova, tumačenje neverbalnih znakova: fizičkog izgleda, kinezičkih, proksemičkih, haptičkih i kronemičkih znakova.
3. Funkcionalnost i estetika glasa i izgovora, higijena glasa, vježbe za glas i izgovor.
4. Upoznavanje s elementima profila publike i prilagodbe govora te izbora strategije prema utvrđenom profilu publike.
5. Upoznavanje s osnovama argumentacije u govoru s posebnim naglaskom na definiciju pojmova. Dijelovi definicije i različite vrste definicija.
6. Pogreške u argumentaciji i retoričke smicalice.
7. Faze pripreme govora. Jezična sredstva povećanja pozornosti i primanja poruke: figurativnost i poetičnost.
8. Elementi kritičkog slušanja govora. Osnove govornoga i slušačkoga bontona.
9. Elementi i dijelovi debate, uloge u debati te različite vrste debate.
10. Temeljne postavke i pravila oluje mozgova.
11. Vrste sastanka i pravila organiziranja, pripreme i vođenja sastanka da bi on bio što učinkovitiji.
12. Vrste i pravila govora u svečanim prigodama.
13. Karakteristike dobroga govornoga stila te najčešće jezične i govorne pogreške koje se javljaju u javnome govoru.
14. Tehnike vođenja bilježaka te primjena medija u skladu s količinom informacija u poruci. Modalni izrazi i važnost njihove primjene u govoru.
15. Pismena provjera ishoda učenja.

SEMINAR:
1. Praćenje kompozicije govora i osvještavanje pojedinih dijelova kompozicije. Početno dizajniranje govora: određivanje središnje misli i cilja govora. Upoznavanje s različitim strategijama govora i utvrđivanje karakteristika svake od njih.
2. Gledanje snimaka govora i upoznavanje s upitnikom za procjenu govorne izvedbe. Utvrđivanje kriterija za ocjenjivanje. Podjela tema seminarskih radova.
3. Vježbe za glas. Vježbe za izgovor.
4. Održavanje studentskih seminara prema prethodno dogovorenim temama. Komentiranje govornih statusa.
5. Održavanje studentskih seminara prema prethodno dogovorenim temama. Komentiranje govornih statusa. Uvježbavanje definiranja pojmova.
6. Održavanje studentskih seminara prema prethodno dogovorenim temama. Komentiranje govornih statusa. Prepoznavanje pogrešaka u argumentaciji.
7. Održavanje studentskih seminara prema prethodno dogovorenim temama. Komentiranje govornih statusa. Vježbe prepoznavanja poetskih figura i vrednovanje stila.
8. Održavanje studentskih seminara prema prethodno dogovorenim temama. Komentiranje govornih statusa. Kritičko slušanje.
9. Studenti osmišljavaju teze debata koje bi primijenili u nastavi. Studenti se okušavaju u debatiranju.
10. Studenti se okušavaju u debatiranju te analiziraju argumentativne pogreške i retoričke smicalice i način obrane od njih.
11. Studenti se okušavaju u organizaciji i vođenju sastanka te sudjelovanju na sastanku.
12. Analiza prigodnih govora.
13. Studenti se okušavaju u izvođenju prigodnih govora.
14. Ponavljanje i priprema za pismenu provjeru.
15. Evaluacija nastavnika i predmeta.
Literatura:
  1. Bubaš, Goran (2008). Komunikacijske vještine u nastavi. U: Češi, Marjana i Barbaroša-Šikić, Mirela (ur.), Jezik, književnost i mediji u nastavi hrvatskoga jezika, Naklada Slap i Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb, 64-79.
  2. Škarić, Ivo (2007). Temeljci suvremenoga govorništva, Zagreb, Školska knjiga.
  3. Pletikos, Elenmari (2008). Kriteriji procjene govornoga izražavanja u nastavi hrvatskoga jezika. U: Češi, Marjana i Barbaroša-Šikić, Mirela (ur.), Jezik, književnost i mediji u nastavi hrvatskoga jezika, Naklada Slap i Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb, str. 43-63.
  4. Barker, Alan (2001). Sastanak: učinkovit, ugodan... uspješan. Zagreb: M.E.P. Consult.
  5. Cowley, Sue (2006): Tajne uspješnog rada u razredu -vještine, tehnike i ideje.
  6. Govori za sve prilike i ukratko o govorništvu: priručnik za učinkovite i moderne govore (1997). Zagreb: Poslovni zbornik.
  7. Kelley, Jr., Joseph J. (1980). Speech Writing: A handbook for All Occasions. New York: New American Library.
  8. Neill, S. (1994). Neverbalna komunikacija u razredu. Zagreb: Educa.
  9. Osborn, M. i Osborn, S. (1997). Public Speaking (4th edition). Boston: Houghton Mifflin Company.
  10. Pavičić Takač, Višnja i sur. (ur.), (2009). Lingvistika javne komunikacije. Komunikacija u nastavi i komunikacijska gramatika. Zagreb: Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku; Osijek: Filozofski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera.
4. semestar
Izborni predmeti nastava 2 - Redovni studij - Biologija i kemija; smjer: nastavnički

8. semestar
Izborni predmeti nastava - Redovni studij - Biologija i kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti