Poštovani nastavnici, cijenjeni kolege studenti,

Ljetni semestar započinje u ožujku i po svemu sudeći također će biti obilježen pandemijom koronavirusa.

Na zadnjem sastanku fakultetskog kolegija koji je održan u ponedjeljak 12.01.2021. utvrđeno je da će većina odsjeka PMF-a održavati nastavu na daljinu, a odsjeci koji imaju praktikumsku nastavu (poput Biološkog odsjeka) na „kombinirani“ način: djelomično kontaktno, a djelomično na daljinu, uvažavajući preporuke Ministarstva znanosti i obrazovanja, Stožera Civilne zaštite i HZZJZ. Opseg navedenih modaliteta nastave na pojedinom odsjeku je različit, a ovisi o prostornim kapacitetima i broju studenata.

Planirano je da se nastava na Biološkom odsjeku krene održavati na slijedeći način:

1. Sva predavanja i seminari bit će organizirani online putem. Preporuka je da se koriste sustavi za e-učenje administrirane od strane Srca Merlin i MS Teams.

2. Organizirat će se kontaktno minimalno 5 (pet) termina praktične nastave obaveznih i izbornih kolegija svih studijskih programa;

3. Dozvoljeni su terenski izlasci sa studentima (može zamijeniti praktikum), ukoliko je prilikom toga moguće održavati distancu među sudionicima.

4. Kontaktna nastava nastojat će biti organizirana na način da se studenti što manje kreću što će se osigurati na način da studenti pohađaju nastavu u istoj grupi na određenoj lokaciji i/ili u određenoj predavaonici, dok se nastavnici izmjenjuju, te da za vrijeme kratkih odmora između predavanja previše ne izlaze iz predavaonica (time bi se smanjilo zadržavanje većeg broja ljudi po hodnicima);

5. Shodno razvoju situacije, satnica će se prilagođavati i tijekom semestra: ukoliko situacija to bude omogućavala (epidemiološki i prostorno) uvodit će se i nove grupe studenata u kontaktnu nastavu

Molim nastavnike da prilagode nastavu prema ovim uvjetima:

• prije svega se to odnosi na nositelje obaveznih kolegija koji trebaju odlučiti hoće li odraditi pet termina praktikuma uobičajenim vježbama (primjerice pet onih za koje smatraju da se teško mogu izvesti online), ili će u pet termina napraviti pregled (retrospektivu) svega što je najvažnije da studenti praktično prođu.

• za nastavu koja će se izvoditi na daljinu preporuka je da se kroz cijeli semestar preko zadaća i/ili seminara prati rad studenata kako bi se po završetku semestra moglo lakše provesti ocjenjivanje (polaganje ispita). Ipak, treba pripaziti da se sa brojem i opsegom ovakvih zadataka ne pretjera kako bi studenti mogli ispuniti obaveze na svim upisanim kolegijima.

• molim nastavnike da omoguće neki oblik nadoknade praktikumske nastave studentima ukoliko se neki od njih razbole ili budu u samoizolaciji na način da tu nastavu naknadno odrade kontaktno ili ako to nije moguće, odradom određenih zadataka na daljinu;

• također molim sve nastavnike da i dalje vode evidenciju sjedenja studenata u učionicama: na predavanjima i praktikumima (radi lakšeg izdvajanja studenata koji će stjecajem okolnosti morati u samoizolaciju);

• predstojnici zavoda dužni su organizirati tehničko osoblje za obavljanje dezinfekcije pribora koji se koristi nakon svakog turnusa praktikuma, a spremačice za dezinfekciju i provjetravanje prostora;

• satničari će izraditi raspored najkasnije početkom veljače budući da se rasporedi pojedinih odsjeka, posebno na zajedničkim studijskim programima, moraju uskladiti;

• nakon objave rasporeda, molim predstojnike zavoda da organiziraju sastanak svojeg zavoda na kojem bi se razjasnile moguće nedoumice, i detaljno dogovorili „tehnički“ detalji izvođenja nastave na svakom pojedinom zavodu.

Molim studente da prate obavijesti koje se nalaze na studentskom intranetu, te da se zajedno s nastavnicima drže preporuka. Maske su obavezne za sve studente i nastavnike i za sve oblike kontaktne nastave. Maske su obavezne za sve djelatnike odsjeka osobito u neposrednim međusobnim kontaktima s drugim djelatnicima ili studentima Biološkog odsjeka.

Iako do sada nismo navikli na ovakve velike promjene u načinu održavanja nastave, molim vas sve da se prilagodite koliko je to god moguće. Nadam se da ovakva situacija neće trajati dugo i da ćemo se uskoro moći vratiti na normalan, uobičajen način izvođenja nastave.

 

S poštovanjem,

Izv. prof. dr. sc. Sandra Radić Brkanac

Pročelnica Biološkog odsjeka

Autor: webmaster BO
Popis obavijesti