NATJEČAJ za upis na poslijediplomske sveučilišne studije (doktorske studije): Biologija, Fizika, Geologija, Kemija, Matematika, Interdisciplinarni doktorski studij iz oceanologije i Doktorski studij geografije: prostor, regija, okoliš, pejzaž, u akademskoj godini 2022./2023., za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti.

Pojmovi koji se koriste u ovom Natječaju, a koji imaju rodni značaj, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

Doktorski studiji traju tri godine, odvijaju se u skladu s općim aktima Sveučilišta u Zagrebu i Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (dalje: PMF) te u skladu s akreditiranim studijskim programima.

 1. Pravo upisa mogu ostvariti pristupnici pod određenim uvjetima, i to:
  • za poslijediplomski sveučilišni studij Biologija pristupnici koji su završili sveučilišni (do)diplomski studij biologije na PMF-u, ili drugi odgovarajući sveučilišni (do)diplomski studij, s prosjekom ocjena najmanje 3,50
  • za poslijediplomski sveučilišni studij Fizika pristupnici koji su završili sveučilišni (do)diplomski studij fizike inženjerskog/istraživačkog smjera na PMF-u za smjerove: 1. fizika elementarnih čestica, 2. nuklearna fizika, 3. astrofizika, 4. atomska, molekulska i optička fizika, 5. fizika kondenzirane tvari, 6. biofizika, 7.medicinska fizika, odnosno sveučilišni (do)diplomski studij fizike-geofizike na PMF-u za smjer geofizika, ili drugi odgovarajući sveučilišni (do)diplomski studij, s prosjekom ocjena najmanje 3,50
  • za poslijediplomski sveučilišni studij Geologija pristupnici koji su završili sveučilišni (do)diplomski studij geologije na PMF-u, ili drugi odgovarajući sveučilišni (do)diplomski studij, s prosjekom ocjena najmanje 3,50.
  • za poslijediplomski sveučilišni studij Doktorski studij geografije: prostor, regija, okoliš, pejzaž pristupnici koji su završili sveučilišni (do)diplomski studij geografije, sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski studij geografije (dvopredmetni) ili drugi odgovarajući sveučilišni (do)diplomski studij s prosjekom ocjena najmanje 3,50 (ukupno i pojedinačno na preddiplomskom i diplomskom studiju). Pravo upisa ne ostvaruju pristupnici koji su završili sveučilišni diplomski studij, a nisu prethodno završili sveučilišni preddiplomski studij.
  • za poslijediplomski sveučilišni studij Kemija pristupnici koji su završili sveučilišni (do)diplomski studij kemije ili molekularne biologije na PMF-u, ili drugi odgovarajući sveučilišni (do)diplomski studij, s prosjekom ocjena najmanje 3,50.
  • za poslijediplomski sveučilišni studij Interdisciplinarni doktorski studij iz oceanologije pristupnici koji su završili sveučilišni(do)diplomski studij biologije, fizike, fizike-geofizike, geologije, geografije, kemije ili matematike na PMF-u, ili drugi odgovarajući sveučilišni (do)diplomski studij, s prosjekom ocjena najmanje 3,50.
  • za poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Matematika pristupnici koji su završili sveučilišni (do)diplomski studiji matematike na PMF-u, ili drugi odgovarajući sveučilišni (do)diplomski studij, s prosjekom ocjena najmanje 3,50.
 2. Pravo upisa na sve studije iz točke 1. ovog Natječaja, osim na poslijediplomski sveučilišni studij Biologija, mogu ostvariti i pristupnici s prosjekom ocjena manjim od 3,5, ali ne manjim od 3,0 i to na temelju obrazložene i dokumentirane zamolbe, kojoj je potrebno priložiti dva pisma preporuke, o kojoj odlučuje ovlašteno Povjerenstvo. Za upis na Doktorski studij geografije: prostor, regija, okoliš, pejzaž, pristupnik se obvezuje dostaviti i detaljno obrazloženje potencijalnog mentora. Pisana zamolba, zajedno s traženim prilozima, dostavlja se uz prijavu na ovaj Natječaj.
 3. Pravo upisa na studije iz točke 1. ovog Natječaja mogu ostvariti i pristupnici sa završenim poslijediplomskim studijem i stečenim magisterijem znanosti iz odgovarajuće struke, na način i u skladu s posebnom odlukom nadležnog Vijeća odsjeka PMF-a.
 4. Pristupnici sa završenim sveučilišnim (do)diplomskim studijem, koji nije u potpunosti odgovarajući za upis na studij prema točki 1. Natječaja, mogu upisati poslijediplomski sveučilišni studij uz dodjelu razlikovnih kolegija prema programima odgovarajućih sveučilišnih diplomskih studija na PMF-u te ostvarivanje odgovarajućeg broja ECTS bodova. ECTS bodovi ostvareni polaganjem razlikovnih kolegija ne ulaze u bodovni sustav poslijediplomskog sveučilišnog studija.
 5. Troškovi poslijediplomskih sveučilišnih studija utvrđuju se za svaku godinu studija posebno i iznose:

   za poslijediplomski sveučilišni studij Biologija:                                        

1. godina                               20.000,00 kn

2. godina                              15.000,00 kn

3. godina                              10.000,00 kn

  za poslijediplomski sveučilišni studij Fizika:                                             

 1. godina                               8.000,00 kn

2. godina                               8.000,00 kn

3. godina                               8.000,00 kn

  za poslijediplomski sveučilišni studiji Geologija, Kemija, Interdisciplinarni doktorski studij iz oceanologije:

1. godina                               12.000,00 kn

2. godina                              10.000,00 kn

3. godina                              8.000,00 kn

  za poslijediplomski sveučilišni studij Doktorski studij geografije: prostor, regija, okoliš, pejzaž:

1. godina                              12.000,00 kn

2. godina                              7.000,00 kn

3. godina                              5.000,00 kn

  za poslijediplomski sveučilišni studij Matematika:

1. godina                              20.000,00 kn

2. godina                              20.000,00 kn

3. godina                              20.000,00 kn

 1. U troškovima poslijediplomskih sveučilišnih studija iz točke 5. ovog Natječaja sadržani su troškovi nastave na poslijediplomskom sveučilišnom studiju, ali ne i trošak izrade doktorskog rada.
 2. Studenti su dužni dokaz o izvršenoj uplati troškova iz točke 5. ovog Natječaja predočiti ovlaštenoj Referadi za poslijediplomske studije prilikom upisa u akademsku godinu, a sve na način i u skladu s posebnim ugovorom o reguliranju prava i obveza između studenta i PMF-a. Bez dokaza o izvršenoj uplati, student ne može upisati ili ovjeriti godinu studija.
 3. Student može biti oslobođen plaćanja dijela ili cijelog iznosa troškova poslijediplomskog sveučilišnog studija iz točke 5. ovog Natječaja na način i pod uvjetima utvrđenim posebnom odlukom Fakultetskog vijeća PMF-a.
 4. Uz prijavu na natječaj na obrascu, pristupnik je dužan priložiti:
 • životopis
 • diplomu završenog sveučilišnog studija diplomske razine (ovjereni prijepis ili ovjerenu fotokopiju iste, ili ovjerenu potvrdu o završetku studija) ili, u slučaju da pristupnik još nije diplomirao, a položio je sve ispite iz studijskog programa sveučilišnog studija diplomske razine na kojem studira, prijepis ocjena iz svih ispita i pisanu izjavu mentora da je diplomski rad pristupnika u završnoj fazi izrade
 • ovjerenu fotokopiju dokaza o državljanstvu ili e-domovnicu (hrvatski državljani), odnosno dokument iz kojeg je vidljivo državljanstvo (strani državljani)
 • ovjereni prijepis ocjena s izračunatim prosjekom svih ocjena (svjedodžbu s prijepisom svih ocjena postignutih na sveučilišnoj preddiplomskoj i diplomskoj razini studija, odnosno na sveučilišnom dodiplomskom studiju, i izračunatim prosjekom ocjena); ukoliko u priloženom prijepisu ocjena nije upotrijebljen hrvatski sustav ocjenjivanja, u njemu je potrebno naznačiti usporedivost priloženog sustava ocjenjivanja s ECTS bodovnim sustavom (A, B, C, D, E, F)
 • rješenje o akademskom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije (za pristupnike koji su sveučilišni studij u završili inozemstvu)
 • potvrdu o poznavanju engleskoga jezika ili potvrdu o poznavanju hrvatskoga (strani državljani)
 • suglasnost znanstvene ustanove u kojoj pristupnik namjerava izraditi doktorski rad (samo za doktorski studij Biologija, Geologija, Kemija i Interdisciplinarni doktorski studij iz oceanologije)
 • ukoliko postoje, dokaze prethodnog znanstvenog i stručnog rada (otiske znanstvenih i stručnih radova te kongresnih priopćenja)

Dodatni dokumenti koje pristupnik treba priložiti za poslijediplomske sveučilišne studije Biologija i Kemija su:

 • preporuke mentora diplomskog (magistarskog, za mr. sc.) rada i potencijalnog mentora doktorskog rada
 • kratki prijedlog istraživanja koje bi se provelo u okviru izrade doktorskog rada, supotpisan od strane potencijalnog mentora.

Dodatni dokument koji treba priložiti za Doktorski studij geografije: prostor, regija, okoliš, pejzaž i Interdisciplinarni doktorski studij iz oceanologije jest pisana suglasnost potencijalnog mentora.

Dodatni dokumenti koje treba priložiti za poslijediplomski sveučilišni studij Geologija su pisana suglasnost potencijalnog mentora s kratkim prijedlogom istraživanja koje bi se provelo u okviru izrade doktorskog rada, te motivacijsko pismo pristupnika.

Za doktorski studij Fizika, prednost pri upisu imat će pristupnici s priloženom preporukom potencijalnog mentora doktorskog rada.

10. Prijave na natječaj, zajedno sa svim prilozima, razmatrat će ovlaštena Vijeća doktorskih studija. Odluke o upisu na poslijediplomske sveučilišne (doktorske) studije donose ovlaštena Vijeća odsjeka PMF-a na temelju mišljenja ovlaštenih Vijeća doktorskih studija, koja se donose nakon razgovora s pristupnicima, pri čemu se vrednuje uspjeh na preddiplomskoj i diplomskoj razini sveučilišnih studija, zainteresiranost pristupnika za znanstveni rad te primjerenost pristupnikovog područja istraživanja programu doktorskog studija.                                                                                                                      

Mišljenje o upisu na poslijediplomski sveučilišni studij Doktorski studij geografije: prostor, regija, okoliš, pejzaž dodatno uključuje i vrednovanje:

 • prethodnog znanstvenog i stručnog rada, koji se vrjednuje putem određenih kriterija, različitih pondera, od kojih treba obavezno zadovoljiti barem jedan. Kriteriji su: objavljeni recenzirani znanstveni rad, dobivena Rektorova nagrada, objavljeni recenzirani stručni rad, aktivno sudjelovanje na znanstvenom skupu, aktivno sudjelovanje na stručnom skupu, sudjelovanje na znanstvenom projektu, sudjelovanje na geografski relevantnom stručnom projektu. Dokazi o ispunjavanju kriterija prilažu se prijavi na Natječaj. 
 • pisane elaboracije prijedloga znanstveno-istraživačke teme (istraživanja) u okviru doktorskog studija (provodi se nakon prijave na Natječaj za kandidate koji su zadovoljili obvezne uvjete).

Nepotpune prijave, u smislu nedostatka traženih priloga, neće se razmatrati.

11. Prijave na natječaj za poslijediplomske sveučilišne studije Biologija, Geologija, Interdisciplinarni doktorski studij iz oceanologije, Kemija, Fizika i Doktorski studij geografije: prostor, regija, okoliš, pejzaž primaju se do, zaključno, 9. rujna 2022. godine, i to:

 • za doktorski studij Biologija e-poštom na adresu pdsbiol.prijave@biol.pmf.hr ili poštom na adresu: Biološki odsjek PMF-a, Referada za poslijediplomske studije, Rooseveltov trg 6, 10000 Zagreb
 • za doktorske studije Geologija i Interdisciplinarni doktorski studij iz oceanologije e-poštom na adresu doktorskistudij@geol.pmf.hr ili poštom na adresu: Geološki odsjek PMF-a, Referada za poslijediplomske studije, Horvatovac 102a, 10000 Zagreb
 • za Doktorski studij geografije: prostor, regija, okoliš, pejzaž e-poštom na adresu upis_pds@geog.pmf.unizg.hr ili poštom na adresu: Geografski odsjek PMF-a, Referada za poslijediplomske studije, Marulićev trg 19, 10000 Zagreb
 • za doktorski studij Kemija e-poštom na adresu pdschem.prijave@chem.pmf.hr ili poštom na adresu: Kemijski odsjek PMF-a, Referada za za poslijediplomske studije, Horvatovac 102a, 10000 Zagreb;
 • za doktorski studij Fizika e-poštom na adresu doktfiz@phy.hr ili poštom na adresu: Fizički odsjek PMF-a, Referada za poslijediplomske studije, Bijenička cesta 32, 10000 Zagreb;

 Prijave na natječaj za doktorski studij Matematika primaju se do zaključno 7. listopada 2022. godine, i to e-poštom na adresu doktorski@math.hr ili poštom na adresu: Matematički odsjek PMF-a, Referada za poslijediplomske studije, Bijenička cesta 30, 10000 Zagreb.

12. Rezultati natječajnog postupka bit će objavljeni na internetskim stranicama PMF-a, odnosno fakultetskih odsjeka, i to prema identifikacijskim oznakama koje će biti dodijeljene pristupnicima prilikom podnošenja prijave na natječaj. Objavljeni rezultati bit će uklonjeni s internetskih stranica PMF-a i fakultetskih odsjeka danom okončanja postupka upisa po predmetnom natječaju.

Tekst natječaja dostupan je na poveznici

 

Autor: Sanja Trslić Tepuš
Popis obavijesti