MARIO SLATKI – OBRANA DOKTORSKOG RADA

Naslov: Izbor staništa primarnih i sekundarnih ptica dupljašica u poplavnim šumama uz rijeku Dravu u Hrvatskoj (Habitat selection of primary and secondary hole-nesting birds in flooded forests along Drava river, Croatia)

utorak, 2. ožujka 2021. godine u 9,00 sati putem online videokonferencije

 

- zainteresirani za dobivanje poveznice za pristup obrani molimo da se jave na mail pdsbiol@biol.pmf.hr

 

Izv. prof. dr. sc. Perica Mustafić, PMF Zagreb

Izv. prof. dr. sc. Marko Ćaleta, Učiteljski fakultet Zagreb

Doc. dr. sc. Alma Mikuška, Odjel za biologiju Sveučilišta J. J. Strossmayera Osijek

Zamjena: prof. dr. sc. Davor Zanella, PMF, Zagreb

 

Mentor : doc. dr. sc. Jelena Kralj, Zavod za ornitologiju HAZU,  Zagreb

 

SAŽETAK

U sklopu doktorskoga rada istražena je korelacija između karakteristika zajednica primarnih i sekundarnih dupljašica te florističkih i strukturnih karakteristika staništa u nizinskim poplavnim šumama uz rijeku Dravu u Hrvatskoj. Standardna metoda prebrojavanja u točki korištena je za istraživanje zajednica ptica, a metoda kružnih ploha za istraživanje staništa na ukupno 66 točaka. Bazalna površina stabala korištena je kao indikator starosti i za klasifikaciju istraživanih točaka u četiri skupine prema dominantnoj vrsti stabla. Uočena je velika heterogenost staništa. Zabilježeno je ukupno 13 vrsta dupljašica (5 vrsta primarnih i 8 vrsta sekundarnih). Ustanovljeno je da broj vrsta ptica i brojnost populacija ptica dupljašica ovise i o strukturnom i florističkom sastavu šumskih zajednica. Starije šumske sastojine imale su veću raznolikost zajednica ptica i veću gustoću populacija. Ptice su preferirale miješane šume i šume tipa jasena, a florističke karakteristike su imale veći utjecaj na sastav zajednica sekundarnih dupljašica. Broj vrsta i brojnost sekundarnih dupljašica bili su pozitivno korelirani s brojem vrsta i brojnošću primarnih dupljašica. Rezultati rada mogu biti korišteni kao smjernica za održivo gospodarenje šumama.

Autor: Marija Bićanić
Popis obavijesti