Naslov: Molekularna analiza elemenata interakcije FNR-TROL (Molecular analysis of the FNR-TROL interaction elements)

Petak, 5. ožujak 2021. godine u 14,00 sati putem online videokonferencije

 

- zainteresirani za dobivanje poveznice za pristup obrani molimo da se jave na mail pdsbiol@biol.pmf.hr

 

Povjerenstvo za obranu:

Izv. prof. dr. sc. Željka Vidaković-Cifrek, PMF, Zagreb

Dr. sc. Đurđica Ugarković, znan. savj. u trajnom zvanju, Institut Ruđer Bošković, Zagreb

Izv. prof. dr. sc. Dunja Leljak Levanić, PMF Zagreb

Zamjena: dr. sc. Lea Vojta, viša znan. sur., Institut Ruđer Bošković, Zagreb

 

Mentor : dr. sc. Hrvoje Fulgosi, znan. savj. u trajnom zvanju, Institut Ruđer Bošković, Zagreb

SAŽETAK

U ovom doktorskom radu istražena je uloga interakcije FNR-TROL u transportnom lancu elektrona na tilakoidima u kloroplastu. Feredoksin-NADP+ oksidoreduktaza (FNR) je protein koji katalizira posljednji korak u transportu elektrona- prijenos elektrona s reduciranog feredoksina na NADP+ pri čemu nastaje NADPH. Nalazi se u obliku topljivih izoformi ili vezan za tilakoidnu membranu čineći proteinske komplekse s proteinima Tic62 i TROL. U svrhu istraživanja utjecaja kompleksa s proteinom TROL korištene su mutantne biljke Arabidopsis thaliana koje nisu eksprimirale protein TROL, ali su sadržavale FNR1 izoformu iz C4 biljke kukuruza, koja je pokazala pojačan afinitet za vezanje u komplekse s proteinom TROL. Te su biljke križane s mutantnim biljkama koje su sadržavale TROL s izmijenjenim ili uklonjenim aminokiselinama rodanazne domene za koju se smatra da ima važnu ulogu u signalizaciji otpuštanja i vezanja proteina FNR čime regulira tok elektrona u transportnom lancu. Pokazano je da je kukuruzni FNR1 vezan na tilakoidima samo kod križanca kod kojeg nije bilo promjene u domeni RHO što upućuje na neospornu važnost lumenalne domene RHO u transmembranskoj signalizaciji vezanja i otpuštanja proteina FNR na stromalnoj strani tilakoida. Daljnja istraživanja i rasvjetljavanje puta prijenosa signala povezanog s domenom RHO mogao bi doprinijeti razumijevanju alternativne raspodjele elektrona u fotosintezi vaskularnih biljaka.

 

Autor: Marija Bićanić
Popis obavijesti