Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Istraživanja i primjena anorganskih materijala

Šifra: 152795
ECTS: 5.0
Nositelji: dr. sc. Andrea Moguš-Milanković
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Keramika: Tehnike dobivanja, vrste keramike, svojstva i primjena. Dielektrici, piroelektrici, feroelektrici, električna svojstva, električna vodljivost, određivanje dielektričnih svojstava keramike, polarizacija dielektrika i feroelektrika, metode koje se koriste za istraživanje faznih promjena i električnih svojstava keramike. Elekto-optička svojstva keramika i njihova primjena. Dopiranje keramike, promjene strukture i svojstava. Poluvodiči: Kristalni i amorfni poluvodiči. Svojstva, elektronska vodljivost, fotovodljivost. Hidrogeniranje i dopiranje poluvodiča. Stvaranje defekata u strukturi i promjene svojstava. Primjena poluvodiča u elektronici i solarnoj tehnologiji. Stakla: Principi nastajanja stakla, nukleacija/kristalizacija stakala. Odnos sastava i stukture. Mikrostruktura stakla, separacija faza. Vrste stakala, tehnike dobivanja. Svojstva: optička, električna, dielektrična. Ovisnost električne vodljivosti o sastavu i temperaturi, elektronska i ionska vodljivost. Mehanička svojstva. Određivanje veličine kristalita u staklastoj matrici, promjene svojstava. Bioaktivana, radioaktivna stakla. Primjena stakala u elektronici, medicini, dijagnostici i nuklearnoj tehnologiji. Staklo-keramika: Tehnike dobivanja. Kristalizacija staklo-keramike. Svojstva, niska termička ekspanzija, trasparentnost, mehanička napetost. Primjena u medicini i dentalnoj industriji. Kompoziti: Tehnike nastajanja. Staklo-polimer kompoziti. Ovisnost optičkih i mehaničkih svojstava o kompozicii stakla te vrsti i koncentraciji polimera. Bioaktivni i biodegradibilni kompoziti. Primjena kompozita u stomatologiji i medicini.
Literatura:
 1. OBVEZNA LITERATURA:
  Y. Xu, Ferroelektric Materials and Their Applications, North-Holland, 1991.
  A. K. Varshneya, Fundamentals of Inorganic Glasses, Academic Press, Inc. 1994.
  N. F. Mott and E. A. Davis, Electronic Processes in Non-crystalline Materials, Clarendon Press, Oxford, 1979.
  M. H. Brodsky, Amorhous Semiconductors, Springer-Verlag, Berlin, 1979.
  R. C. Ropp, Inorganic Polymeric Glasses, Elsevier, 1992.
  C. J. Brinker and G. W. Scherer, The Physics and Chemistry of Sol-Gel Processing, Acad. Press, Inc., 1990.
  G. Fischman, A. Clare, L. Hench, Bioceramics: Materials and Application, 1995.
 2. DOPUNSKA LITERATURA:
  revijalni članci i znanstvene monografije
1. semestar
Izborni kolegiji za smjer analitička kemija - Redovni Smjer - Analitička kemija
Izborni kolegiji za smjer anorganska i strukturna kemija - Redovni Smjer - Anorganska i strukturna kemija
Izborni kolegiji za smjer biokemija - Redovni Smjer - Biokemija
Izborni kolegiji za smjer fizikalna kemija - Redovni Smjer - Fizikalna kemija
Izborni kolegiji za smjer organska kemija - Redovni Smjer - Organska kemija

3. semestar
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni Smjer - Analitička kemija
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni Smjer - Anorganska i strukturna kemija
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni Smjer - Biokemija
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni Smjer - Fizikalna kemija
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni Smjer - Organska kemija
Termini konzultacija:

Obavijesti