Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Praktikum anorganske kemije 1

Šifra: 72876
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Višnja Vrdoljak - Predavanja
Izvođači: dr. sc. Mladen Borovina - Laboratorijske vježbe
Dino Kuzman, mag. chem. - Laboratorijske vježbe
dr. sc. Ana Palčić - Laboratorijske vježbe
Edi Topić, mag. chem. - Laboratorijske vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Laboratorijske vježbe 60
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
1. HALOGENIDI METALA
a) Priprava željezova(III) klorida
b) Priprava kositrova(IV) jodida
c) Priprava bakrova(I) klorida
d) Priprava kositrova(II) klorida
d) Priprava amonijeva heksakloroplumbata(IV)
1.6. Priprava olovova(II) jodida

2.OKSIDI I PEROKSIDI
a) Priprava oksida željeza(III)
Priprava diklorotetrapiridinželjeza(II)
Priprava željezova(III) oksida monohidrata i željezova(III) oksida
b) Priprava oksida kroma(VI)i kroma(III)
c) Priprava kromova(VI) oksida
d) Priprava kromova(III) oksida
e) Priprava bakrova(I) oksida
f) Priprava barijeva peroksida oktahidrata

3. FOSFATI
a) Priprava amonijeva manganova(II) fosfata monohidrata
b) Priprava kalcijeva dihidrogenfosfata monohidrata
c) Priprava cinkova fosfata tetrahidrata

4. KARBOKSILATNI SPOJEVI METALA
a) Priprava tetrakis(-acetato)diakvadibakra(II)
b) Priprava kalijevog tris(oksalato)aluminata(III) trihidrata
c) Priprava cinkova(II) acetata
d) Priprava bazičnog cinkova(II) acetata
e) Priprava akva(1,10-fenantrolin- N,N)(malonato-O,O)bakra(II) monohidrata
f) Priprava akva(1,10-fenantrolin-N,N)(serinato-O,N)bakrovog(II) sulfata

5.KLATRATI
a) Priprava hidrokinon-sumporova(IV) oksida
b) Priprava klorova heksahidrata
c) Priprava ((tris-(mi-((2,3-butandioksimato)-O:O)-difluoro-diborato(2-))- N,N,N, N, N, N)željeza(II)

6.UPOTREBA IONSKIH IZMJENJIVAČA ZA ODJELJIVANJE I PRIPRAVU ANORGANSKIH SPOJEVA
a) Odjeljivanje Al(III) od Fe(III) kationa
b) Kompleksometrijsko određivanje aluminija pomoću dinatrijeve soli etilendiammintetraoctene kiseline
c) Priprava tiocianske kiseline
Određivanje koncentracije tiocianske kiseline titracijom s otopinom živina(II) nitrata
d) Millonova baza kao ionski izmjenjivač
Priprava Millonove baze
Priprava ionskog izmjenjivača

7 IZBORNE VJEŽBE
Priprava natrijeva hidrogensulfita
Priprava vodikova peroksida
Priprava aluminijeva(III) klorida
Priprava aluminijeva acetilacetonata
Priprava tetrakis(acetato)olova(IV)

Osim priprave anorganskih spojeva vježba uključuje i identifikaciju nekih od produkta metodom kemijske ili instrumentne analize (spektroskopija, termogravimetrija).

ISHODI:
Eksperimeti koji su izabrani omogućuju utvrđivanje znanja stečenog na predavanjima kroz predmet Anorganska kemija 1.
Očekuje se da će nakon uspješno položenog ispita studenti moći:
1. Primijeniti laboratorijske vještine za sintezu i odjeljivanje spojeva vezanih uz predmet Anorganske kemije 1 koristeći poznate postupke i standardnu laboratorijsku opremu i pribor.
2. Pokazati siguran rad u laboratoriju (uključujući ispravno rukovanje tvarima i kemijskim otpadom).
3. Analizirati i interpretirati podatke provedenih eksperimenata.
4. Karakterizirati priređene spojeve koristeći suvremene instrumente.
5. Identificirati dani anorganski spoj klasičnim metodama provođenjem kemijskih reakcija.
6. Primijeniti poznavanje klasifikacije elemenata i procijeniti važna svojstva spojeva uključujući stabilnost, topljivost, redoks svojstva i reaktivnost.
Literatura:
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Upisan : Anorganska kemija 1
Položen : Praktikum analitičke kemije 1
Položen : Praktikum organske kemije 1
5. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Kemija
Termini konzultacija:

Obavijesti

Nastavni materijali predmeta Praktikum anorganske kemije 1 namijenjeni studentima preddiplomskog sveučilišnog studija Kemija bit će dostupni preko Microsoft Teamsa. Obavijestima i materijalima na Teamsu studenti će moći pristupiti nakon autentikacije pomoću AAI@EduHr elektroničkog identiteta ID_korisnika@pmf.hr u srijedu 8. 10. 2021.

Aplikaciju možete preuzeti na https://www.microsoft.com/hr-hr/microsoft-365/microsoft-teams/download-app.

Interna skripta: M. Cindrić, Z. Popović, V. Vrdoljak, Priprava anorganskih spojeva, Zavod za opću i anorgansku kemiju, PMF, Zagreb, 2014.

Za sve upite studenti se mogu javiti na mail predmetnom nastavniku, koristeći svoje @chem.pmf.hr mail adrese ili putem Microsoft Teamsa (nakon prijave putem AAI@EduHr elektroničkog identiteta ID_korisnika@pmf.hr na lijevoj strani aplikacije odaberite Chat). 

 

Autor: Višnja Vrdoljak

Obavještavaju se studenti III godine Preddiplomskog sveučilišnog studija KEMIJA koji do 4. 10. 2021. ne upišu predemet 

PRAKTIKUM ANORGANSKE KEMIJE 1

a planiraju ga upisati da se  jave nositelju kolegija najkasnije do kraja dana 5. 10. 2021. kako bi mogli napraviti raspored po turnusima. 

S radom u praktikumu započet ćemo  11. 10. 2021. 

Molim vas pratite obavijesti na stranicama Kemijskog odsjeka.

 

 

Autor: Višnja Vrdoljak