Numerička matematika

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Numerička matematika

Šifra: 199956
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Zoran Pasarić
Izvođači: dr. sc. Endi Keresturi - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
2.1. Ciljevi predmeta

Upoznati studenta s osnovnim metodama numeričke matematike, osposobiti ga za korištenje tih metoda na računalu te za kritičko vrednovanje dobivenih rezultata.

2.2.Uvjeti za upis predmeta ili ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet

Položeni kolegiji:
Matematička analiza 1 i 2
Linearna algebra 1 i 2
Matematičke metode fizike 1

Odslušani kolegij:
Matematičke metode fizike 2

2.3.Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi

1. Demonstrirati poznavanje terminologije i nomenklature te upotreba bibliografije u području geoznanosti,
2. Primijeniti standardne metode matematičke fizike, posebno matematičke analize i linearne algebre te odgovarajuće numeričke metode kod rješavanja geofizičkih problema,
3. Samostalno provoditi relevantne numeričke proračune na osobnom računalu uključujući razvoj jednostavnih programa,
4. Razviti sposobnost izvođenja odgovarajućih eksperimenata te analiziranja i interpretacije podataka, kao i izvođenje zaključaka,
5. Koristiti engleski jezik kao jezik struke pri komunikaciji, korištenju literature i pisanju stručnih radova.

2.4.Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (3-10 ishoda učenja)

Nakon položenog ispita iz kolegija Numerička matematika, studenti će moći::
1.Objasniti sustav brojeva s pomičnom točkon, usporediti i objasniti pogrešku zaokruživanja i pogrešku odsjecanja.
2.Izračunati vrijednost polinoma te sumu reda funkcija i identificirati moguće probleme u računu.
3.Približno rješavati nelinearne jednadžbe u jednoj nepoznanici.
4.Primjeniti metodu najmanjih kvadrata kod aproksimacije funkcija.
5.Numerički izračunati derivaciju i integral funkcije te procijeniti veličinu pogreške.

2.5.Sadržaj predmeta

1. Pogreške u numeričkom računanju, brojevni sustav i aritmetika s pomičnom točkom, katastrofalni gubitak značajnosti.
2 Izvrednjavanje polinoma i njihovih derivacija ,Hornerov algoritam.
3. Tročlane rekurzije: svojstva i posljedice kod izračuna članova te primjene na sumiranje redova funkcija, Millerov algoritam.
4. Rješavanje nelinearnih jednadžbi (metode raspolavljanja i sekante, Newtonova metoda).
5. Pregled nekih rezultata iz matematičke analize, Taylorov polinom.
6. Polinomijalna interpolacija, Lagrangeova i baricentrička forma interpolacijskog polinoma.
7. Newtonova forma interpolacijskog polinoma i ocjena pogreške, utjecaj rasporeda čvorova i veza s Chebishevljevim polinomima.
8. Aproksimacije funkcija: L2- i max-norma, vektorski i unitarni prostori, ortonormirane baze.
9. Problem najmanje udaljenosti u unitarnom prostoru, apstraktni problem najbolje aproksimacije.
10. Primjene: Aproksimacija polinomom (Chebishevljevi i Legendreovi polinomi), trigonometrijskim funkcijama (Fourierovi redovi), te diskretne aproksimacije.
11. Numeričko deriviranje, Richardsonova ekstrapolacija i formule višeg reda točnosti.
12. Numeričko integriranje, osnovne i produljene formule, ocjena pogreške.
13-14. Uvod u numeričku linearnu algebru (sustavi linearnih jednadžbi, uvjetovanost matrice).
15. Ponavljanje i uvježbavanje gradiva.

Obveze studenata

Redovito pohađanje nastave, kolokvij, domaće zadaće.

Literatura:

Z. Drmač, M. Marušić, M. Rogina, S. Singer, S. Singer: Numerička analiza, skripta na
Internetu, 2003/2004.
W. H. Press , S. A. Teukolsky , W. T. Vetterling , B. P. Flannery: Numerical Recipes in Fortran
90, electronic edition (http://www.nrbook.com)
R. Johansson: Numerical Python, A Practical Techniques Approach for Industry, Apress,
2015.
U. M. Ascher i C. Greif: A First Course in Numerical Methods, SIAM, 2011.
Literatura:
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Linearna algebra 1
Položen : Matematička analiza 1
Položen : Matematička analiza 2
Položen : Matematičke metode fizike 1
Položen : Opća fizika 1
Odslušan : Matematičke metode fizike 2

Polaganje predmeta :
Položen : Matematičke metode fizike 2
6. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Geofizika - klimatologija, meteorologija, oceanografija, seizmologija
Termini konzultacija:

Obavijesti