Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Petrologija sedimenata

Šifra: 41033
ECTS: 7.0
Nositelji: prof. dr. sc. Marijan Kovačić
doc. dr. sc. Frane Marković
Izvođači: prof. dr. sc. Marijan Kovačić - Vježbe u praktikumu
doc. dr. sc. Frane Marković - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
Vježbe u praktikumu 45
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Koncepti sedimentologije. Standardne metode rada na terenu i laboratoriju. Kemijsko i mehaničko trošenje. Produkti trošenja. Utjecaj klime, reljefa, substrata i vegetacije na postanak tala. Paleotla. Erozija, prijenos i taloženje. Svojstva fluida. Prijenos fluidima. Vučni prijenos i taloženje šljunka i pijeska. Oblici dna i njihova stabilnost. Prijenos i taloženje iz suspenzije. Prijenos i taloženje gravitacijskim tokovima. Reološka svojstva tokova, mehanizmi podržavanja čestica u toku i mehanizmi aktivni pri taloženju. Primarne taložne teksture i njihova interpretacija. Erozijske teksture. Posttaložne teksture. Biogene teksture. Paleostrujne analize. Klastiti: A) Pješčenjaci, konglomerati, breče. Strukturni parametari, strukturna zrelost. Terigeni siliciklastični sastojci (Qt, F, L, teški minerali, drugi detritični sastojci). Problem matriksa. Kompozicijska zrelost. Glavne vrste pješčenjaka i konglomerata i njihov postanak. Petrofacijes. Indikatori izvornih predjela i tektonika ploča. Dijagenetski procesi i okoliši. Modifikacija primarnog sastava. Modifikacija primarne poroznosti i permeabilnosti i njen utjecaj na rezervoarska svojstva sedimenata. Pješčana i šljunčana tijela. Taložni okoliši. B) Sitnozrnati klastiti: tekstura, struktura, sastav. Organska materija u crnim šejlovima. Dijageneza. Vrste sitnozrnatih klastita. Taložni okoliši. Lapori. C) Vulkanoklastiti. Procesi I produkti. Dijageneza. Karbonatni sedimenti: Mineralogija. Vapnenci: skeletni i neskeletni sastojci, vapnenački mulj- mikrit- načini njegovog postanka. Mikrobijski procesi i produkti. Strukture. Principi klasifikacije. Taložne teksture specifične za vapnence. Taložni okoliši: plitkomorski, dubokovodni, kopneni. Marinska, meteorska, dubinska dijageneza. Neomorfizam. Dolomitizacija, dedolomitizacija, silicifikacija. Evaporiti:Mineralogija. Taložni okoliši. Resedimentacija. Rekristalizacija, otapanje, zamjena. Evaporitne sekvencije. Rožnjaci: Petrologija. Rožnjaci biogenog postanka. Rožnjaci anorganskog postanka. Fosforiti: Mineralogija. Fosfor kao nutrient. Ranodijagenetski postanak marinskih fosforita - taložni okoliši. Resedimentirani fosforiti. Koštane breče. Guano. Naslage željeznih i manganskih minerala: fizičko-kemijski i biološki čimbenici taloženja.Organogeni sedimenti: Ugljen: petrologija ugljena. Stupanj pougljavanja. Pojavljivanje ugljena-okoliši. Naftni škriljavci, evolucija organske materije, kerogen, nafta, plin. Boksiti i lateriti: mineralogija, načini pojavljivanja, postanak. Sedimenti u životu i djelatnosti čovjeka: gradnja, zaštita okoliša, sediment kao sirovina, sediment kao domaćin ekonomski važnih sirovina.
Literatura:
  1. Tucker, E.M. (2001): Sedimentary Petrology. An Introduction to the Origin of Sedimentary Rocks. Blackwell Science, 3. izd., IX+262 str., Oxford.
  2. Tucker, E.M. (2003): Sedimentary rocks in the Field. Wiley, 3. izd., 244 str., Chichester
  3. Collinson, J.D. & Thompson, D.B. (1993): Sedimentary Structures. 2. izdanje. Chapman & Hall. 207 str. London
  4. Adams, A.E., MacKenzie,W.S. & Guilford, C. (1987): Atlas of sedimentary rocks under the microscope. Longham Scientific & Techical, VII+104, London
  5. Tišljar, J. (1994): Sedimentne stijene. Školska Knjiga, IX+422, Zagreb
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Opća paleontologija
Odslušan : Mineralna optika
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Geologija
Termini konzultacija:

Obavijesti

Pisani dio ispita iz Petrologije sedimenata održat će se u četvrtak, 11. srpnja 2024. u predavaonici MPZ-2 s početkom u 10:00 sati.

Usmeni dio ispita održat će se istog dana u predavaonici MPZ-2 s početkom u 15:00 sati.

Autor: Frane Marković