Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Organska kemija 2

Šifra: 40765
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Vesna Petrović Peroković
Izvođači: Alma Ramić , dr. sc. - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 60
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Upoznavanje struktura i reakcija organskih spojeva i primjena

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

1. ZNANJE I RAZUMIJEVANJE:
1.2. demonstrirati poznavanje i razumijevanje temeljnih koncepata kemije
1.4. demonstrirati poznavanje važnijih kemijskih zakona i teorija
2. PRIMJENA ZNANJA I RAZUMIJEVANJA
2.2. opisati bitne kemijske promjene
5. SPOSOBNOST UČENJA
5.1. samostalno koristiti stručnu literaturu i ostale relevantne izvore informacija

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

1. Prikazati organske spojeve strukturnim formulama (prostorno) i dati im imena prema pravilima IUPAC nomenklature.
2. Napisati i objasniti mehanizme eliminacijskih reakcija, elektrofilnih adicija na nezasićene i konjugiranje supstrate, pericikličkih reakcija te elektrofilne i nukleofilne aromatske supstitucije.
3. Objasniti utjecaj strukture na reaktivnost organskih spojeva.
4. Definirati aromatičnost i antiaromatičnost i objasniti na primjerima.
5. Planirati višestupanjsku sintezu jednostavnih organskih spojeva na temelju stečenih znanja iz organske kemije.
6. Povezati građu biološki važnih molekula s njihovom biološkom ulogom

SADRŽAJ PREDMETA:

1. Eliminacijske reakcije
1.1. Mehanizmi i stereokemija eliminacijskih reakcija
1.2. Kompeticija eliminacije i supstitucije na istom supstratu
2. Elektrofilne adicije na nezasićenom ugljikovu atomu
2.1. Mehanizam i stereokemija adicijskih reakcija
2.2. Adicija na konjugirane diene i konjugirane karbonilne spojeve
2.3. Homogena i heterogena kataliza u adicijskim reakcijama
3. Pericikličke reakcije
3.1. (4 + 2)-cikloadicija i dipolarna cikloadicija
3.2. Metoda HOMO-LUMO i metoda korelacijskih dijagrama
3.3. Elektrocikličke reakcije i sigmatropna pregrađivanja
4. Elektrofilne supstitucijske reakcije na aromatičnim spojevima
4.1. Aromatičnost i antiaromatičnost
4.2. Mehanizam elektrofilne aromatske supstitucije
4.3. Utjecaj vezanih skupina na usmjerenje elektrofilne aromatske supstitucije
4.4. Reakcije heteroaromatičnih spojeva
5. Nukleofilna supstitucija na aromatičnim spojevima
6. Molekulska pregrađivanja
7. Reakcije slobodnih radikala
8. Sinteza organskih spojeva
8.1. Konstrukcijske reakcije i transformacije karakterističnih skupina
8.2. Retrosintetska analiza
9. Prirodni organski spojevi
9.1. Ugljikohidrati
9.2. Aminokiseline i proteini
9.3. Lipidi
9.4. Alkaloidi
9.5. Feromoni

OBVEZE STUDENATA:

Prisutnost na predavanjima i seminarima

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Pismeni i usmeni ispit
Literatura:
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Fizikalna kemija
Odslušan : Organska kemija 1

Polaganje predmeta :
Položen : Fizikalna kemija
Položen : Organska kemija 1
6. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Fizika i kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti