Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Praktikum anorganske kemije 1

Šifra: 72876
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Višnja Vrdoljak - Predavanja
Izvođači: dr. sc. Mladen Borovina - Laboratorijske vježbe
Dino Kuzman, mag. chem. - Laboratorijske vježbe
Edi Topić, mag. chem. - Laboratorijske vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Laboratorijske vježbe 60
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
1. HALOGENIDI METALA
a) Priprava željezova(III) klorida
b) Priprava kositrova(IV) jodida
c) Priprava bakrova(I) klorida
d) Priprava kositrova(II) klorida
d) Priprava amonijeva heksakloroplumbata(IV)
1.6. Priprava olovova(II) jodida

2.OKSIDI I PEROKSIDI
a) Priprava oksida željeza(III)
Priprava diklorotetrapiridinželjeza(II)
Priprava željezova(III) oksida monohidrata i željezova(III) oksida
b) Priprava oksida kroma(VI)i kroma(III)
c) Priprava kromova(VI) oksida
d) Priprava kromova(III) oksida
e) Priprava bakrova(I) oksida
f) Priprava barijeva peroksida oktahidrata

3. FOSFATI
a) Priprava amonijeva manganova(II) fosfata monohidrata
b) Priprava kalcijeva dihidrogenfosfata monohidrata
c) Priprava cinkova fosfata tetrahidrata

4. KARBOKSILATNI SPOJEVI METALA
a) Priprava tetrakis(-acetato)diakvadibakra(II)
b) Priprava kalijevog tris(oksalato)aluminata(III) trihidrata
c) Priprava cinkova(II) acetata
d) Priprava bazičnog cinkova(II) acetata
e) Priprava akva(1,10-fenantrolin- N,N)(malonato-O,O)bakra(II) monohidrata
f) Priprava akva(1,10-fenantrolin-N,N)(serinato-O,N)bakrovog(II) sulfata

5.KLATRATI
a) Priprava hidrokinon-sumporova(IV) oksida
b) Priprava klorova heksahidrata
c) Priprava ((tris-(mi-((2,3-butandioksimato)-O:O)-difluoro-diborato(2-))- N,N,N, N, N, N)željeza(II)

6.UPOTREBA IONSKIH IZMJENJIVAČA ZA ODJELJIVANJE I PRIPRAVU ANORGANSKIH SPOJEVA
a) Odjeljivanje Al(III) od Fe(III) kationa
b) Kompleksometrijsko određivanje aluminija pomoću dinatrijeve soli etilendiammintetraoctene kiseline
c) Priprava tiocianske kiseline
Određivanje koncentracije tiocianske kiseline titracijom s otopinom živina(II) nitrata
d) Millonova baza kao ionski izmjenjivač
Priprava Millonove baze
Priprava ionskog izmjenjivača

7 IZBORNE VJEŽBE
Priprava natrijeva hidrogensulfita
Priprava vodikova peroksida
Priprava aluminijeva(III) klorida
Priprava aluminijeva acetilacetonata
Priprava tetrakis(acetato)olova(IV)

Osim priprave anorganskih spojeva vježba uključuje i identifikaciju nekih od produkta metodom kemijske ili instrumentne analize (spektroskopija, termogravimetrija).

ISHODI:
Eksperimeti koji su izabrani omogućuju utvrđivanje znanja stečenog na predavanjima kroz predmet Anorganska kemija 1.
Očekuje se da će nakon uspješno položenog ispita studenti moći:
1. Primijeniti laboratorijske vještine za sintezu i odjeljivanje spojeva vezanih uz predmet Anorganske kemije 1 koristeći poznate postupke i standardnu laboratorijsku opremu i pribor.
2. Pokazati siguran rad u laboratoriju (uključujući ispravno rukovanje tvarima i kemijskim otpadom).
3. Analizirati i interpretirati podatke provedenih eksperimenata.
4. Karakterizirati priređene spojeve koristeći suvremene instrumente.
5. Identificirati dani anorganski spoj klasičnim metodama provođenjem kemijskih reakcija.
6. Primijeniti poznavanje klasifikacije elemenata i procijeniti važna svojstva spojeva uključujući stabilnost, topljivost, redoks svojstva i reaktivnost.
Literatura:
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Upisan : Anorganska kemija 1
Položen : Praktikum analitičke kemije 1
Položen : Praktikum organske kemije 1
5. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Kemija
Termini konzultacija:

Raspored po trunusima i pripadajuće vježbe koje će student raditi prvi termin u praktikumu nalaze se na oglasnoj ploči Zavoda za opću i anorgansku kemiju

za rad u praktikumu student je dužan donijeti potreban pribor te treba imati kutu (dugačka do koljena, dugih rukava, kopčanje sprijeda); dvije krpe; bilježnicu za laboratorijski dnevnik.

Prije početka rada student se mora pripremiti za izvođenje eksperimenta.  

Interna skripta: M. Cindrić, Z. Popović, V. Vrdoljak, Priprava anorganskih spojeva, Zavod za opću i anorgansku kemiju, PMF, Zagreb, 2014. potrebna za rad u praktikumu može se preuzeti nakon autentikacije na web-stranici

http://www.pmf.unizg.hr/chem/studentske_stranice

Autor: Višnja Vrdoljak
Popis obavijesti