Događanja na PMF-u

24.
svibnja
14:30-16:30,
Kemijski odsjek, predavaonica 304
25.
svibnja
Kemijski seminar I
14:00,
Kemijski odsjek, predavaona P1
01.
lipnja
12:00-13:00,
Kemijski odsjek, predavaonica ZOAKS 023

Objavljen znanstveni rad u časopisu...

Znanstvenici Kemijskog odsjeka Jasmina Jukić, Davor Kovačević, Nikola Cindro i Josip Požar u suradnji s kolegama sa Zdravstvenog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani Rokom Finkom, Martinom Oder i Ana-Marijom Milisav objavili su rezultate istraživanja povezanosti procesa nastanka polielektrolitnih slojeva i kompleksa, u časopisu Kraljevskog kemijskog društva, Soft Matter (IF = 3,679), pod nazivom: Predicting the outcomes of interpolyelectrolyte neutralization at surfaces on the basis of complexation experiments and vice versa.

Rad je zbog visoke ocjene recenzenata istaknut na zadnjoj vanjskoj naslovnici časopisa (Back Cover).

U radu je istražena korelacija procesa nastanka polielektrolitnih višeslojeva (površina SiO2) i kompleksa na primjeru tri para jakih polielektrolita u vodenim otopinama natrijevih soli. Postepeni dodatak jednog reaktanta u drugi pri nižim koncentracijama elektrolita rezultirao je nastankom primarnih kompleksa (suvišak titranda na površini) koji su daljnom neutralizacijom dali sekundarne komplekse (suvišak titransa). Koalescencijom primarnih i sekundarnih kompleksa nastao je metastabilan flokulat koji je sadržavao približno ekvivalentnu množinu monomera. Dodatkom suviška titransa u suspenziju primarnih kompleksa nastali su isključivo sekundarni kompleksi, odnosno postignuta je sukcesivna inverzija naboja nano-kompleksa, upravo kao i u slučaju odgovarajućih višeslojeva. Pri višim koncentracijama elektrolita nastali su metastabilni kompleksi i precipitati koji su sadržavali suvišak polikationa. Udio ekstrinzično kompenziranog naboja bio je u skladu s afinitetom polimera prema protuanionima, istraženim određivanjem kritičnih koncentracija soli potrebnih za agregaciju pozitivno nabijenih primarnih kompleksa. Utjecaj elektrolita na sastav odgovarajućih višeslojeva bio je posve analogan, što ukazuje na činjenicu da su ishodi procesa interpolielektrolitne neutralizacije na površini silicijeva dioksida i u otopini u osnovi identični.

Osim što pruža detaljniji uvid u procese interpolielektrolitne neutralizacije, istraživanje otvara mogućnost za jednostavnu modifikaciju sastava i fizikalno-kemijskih svojstava višeslojeva poznavanjem ishoda procesa kompleksiranja pri različitim ionskim uvjetima (koncentraciji i vrsti protuiona prisutnih u otopini). Navedena činjenica iskorištena je za poboljšanje antimikrobnih svojstava višeslojeva izgrađenih od poli(alilamonijeva) kationa i poli(stirensulfonatnog) aniona.

Istraživanje je provedeno u okviru projekta Fizikalna kemija procesa na međupovršini mineral/otopina polielektrolita (IP-2020-02-9571) financiranog od strane Hrvatske zaklade za znanost.

Autor: Adriana Kenđel
Popis obavijesti

Broj posjeta:
736404