Fizička oceanografija II

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Fizička oceanografija II

Šifra: 199950
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Mirko Orlić
Izvođači: dr. sc. Maja Bubalo - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA:
Osposobiti studente za analizu podataka kojima je dokumentirano gibanje u moru, za opis prostorne i vremenske raspodjele struja te valne dinamike u svjetskim morima i oceanima te za elementarno modeliranje gibanja.

PLAN I PROGRAM KOLEGIJA:
1. Kvazistacionarno strujanje: geostrofički i hidrostatski model u x-y-z, x-y-D i x-y-p sustavu.
2. Jednadžba termičkog vjetra, odnos izobarnih i izopikničkih ploha, barotropno i baroklino polje masa.
3. Opća cirkulacija mora i oceana.
4. Ekmanov model vjetrovnog strujanja: struje potiska.
5. Ekmanov model vjetrovnog strujanja: struje nagiba.
6. Ekmanov model vjetrovnog strujanja: relativne struje.
7. Jednostavan difuzijski model termohalinog strujanja.
8. Kratkoperiodički valovi u moru: opće rješenje.
9. Kratkoperiodički valovi u moru: model valova u dubokoj i plitkoj vodi i njegova primjena u interpretaciji mrtvog mora i tsunamija.
10. Dugoperiodički valovi u moru: polazne jednadžbe u f-ravnini i B-ravnini.
11. Dugoperiodički valovi u moru: model težinsko-inercijalnih valova i njegova primjena u interpretaciji seša i inercijalnih oscilacija.
12. Dugoperiodički valovi u moru: model Rossbyjevih valova i njegova primjena u interpretaciji mezoskalnih procesa.
13. Prisilno gibanje u moru: morske mijene (sila uzročnica, opis pojave, ravnotežni model).
14. Prisilno gibanje u moru: ENSO, olujni uspori, meteotsunami (tlak zraka i vjetar, opis pojave, inverzni barometarski efekt i ravnotežni vjetrovni uspor).
15. Prisilno gibanje u moru: podizanje morske razine (površinski protoci topline i vode, opis pojave, jednostavan model).


U okviru vježbi analiziraju se i prikazuju vremenski nizovi struja i morske razine. Osim toga, vremenski se nizovi podvrgavaju filtriranju i spektralnoj analizi.

NAČIN UČENJA:
Slušanje izlaganja te proučavanje bilježaka i literature. Analiza podataka (vremenski nizovi struja i morske razine).

METODE POUČAVANJA:
Izlaganje i diskusija. Postavljanje zadataka zasnovanih na podacima prikupljenima ponajprije u Jadranu.

NAČIN PRAĆENJA I PROVJERE:
Pohađanje nastave, domaće zadaće, pismeni i usmeni ispit.

UVJETI ZA POTPIS:
Redovito pohađanje nastave, izrada domaćih zadaća.

NAČIN POLAGANJA ISPITA:
Pismeni i usmeni ispit.
Literatura:
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Fizička oceanografija I

Polaganje predmeta :
Položen : Fizička oceanografija I
6. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Geofizika - klimatologija, meteorologija, oceanografija, seizmologija
Termini konzultacija:

Obavijesti