Biogeokemija

Izbornik predmeta

Glavni izbornik

Biogeokemija

Šifra: 44122
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Marija Romić - Predavanja
Izvođači: Marija Romić - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Vježbe u praktikumu 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Načela održivosti ekosustava i narušavanje njihove stabilnosti: struktura i funkcioniranje prirodnih ekosustava (kretanje tvari i energije, te interakcije i odnosi među organizama u sustavu). Agro-ekosustavi (promjene u odnosu na prirodne sustave, biološka raznolikost u agro-ekosustavu): organizmi, interakcije među organizmima, interakcije između organizama, tla i biljke; vrste sukcesija u prirodnim i agro-ekosustavima. Tlo u okolišu: tlo u agro-ekosustavima (način korištenja, uzgojne mjere i drugi antropogeni utjecaji); koncept kvalitete tla; važnost kemije prirodnih i antropogeniziranih tala u zaštiti okoliša. Degradacija i onečišćenje tala, te posljedice na druge medije u okolišu. Biogeokemijski ciklus hranjiva u prirodnim i narušenim terestričkim ekosustavima: kruženje dušika, fosfora, sumpora i drugih makro- i mikrohranjiva. Ekologija rizosfere i interakcije između tla, mikoorganizama i biljke u primanju hranjiva iz otopine tla. Izvori i porijeklo potencijalno toksičnih metala u tlu: prirodne geokemijske koncentracije, antropogena imisija: imobilizacija i disperzija metala u tlu i drugim medijima okoliša (akvatičnim sustavima, organizmima, atmosferi, te geokemijske barijere i mobilnost metala). Potencijalno toksični metali u sustavu tlo ? biljka (biopristupačnost, bioakumulacija i biomagnifikacija). Bio-remedijacija. Laboratorijske metode analiza uzoraka iz okoliša: načini uzorkovanja tla i biljnog materijala; priprema uzoraka za analize; različite tehnike digestije i ekstrakcije tla i biljnog materijala, utvrđivanje pogodnosti primjene različitih metoda ovisno o tipovima tala; načini uzorkovanja otopine tla i analize (terenske i laboratorijske metode).

Ishodi učenja:

Razumjeti i kritički prosuditi važnost geokemije tala za koncept zaštite okoliša.
Steći znanja o načelima održivosti terestričkih ekosustava i održanja njihove stabilnosti.
Razumjeti djelovanje fizikalnih, kemijskih i bioloških procesa kao i njihovih interakcija na kruženje elemenata u terestričkim sustavima.
Steći aktivna znanja o karakterizaciji i procjeni pristupačnosti elemenata biljkama
Steći aktivna znanja iz prostorne analize, geostatistike i kartiranja.
Moći definirati i primijeniti najvažnije procese u kruženju pojedinih elemenata.
Steći vještine samostalne provedbe laboratorijskih ispitivanja uzoraka iz okoliša.
Studenti će steći vještine samostalne interpretacije podataka laboratorijskih analiza uzoraka iz okoliša.
Studenti će moći procijeniti stupanj ranjivosti tla na onečišćenje pojedinim elementima, te planirati korištenje zemljišta na trajno održivi način.
Literatura:
  1. Gliessman, S.R. 2000. Agroecology. Ecological processes in Sustainable Agriculture. Ed. Engels E., CRC Press LLC, Boca Raton, USA. (odabrana poglavlja)
  2. Gliessman, S.R. 2000. Field and Laboratory Invesrtigations in Agroecology. Ed. Engels E., CRC Press LLC, Boca Raton, USA. (odabrana poglavlja)
  3. McBride, M.B. 1994. Environmental Chemistry of Soil. Oxford University Press, New York, USA.
  4. Siegel, R.S. 2002. Environmental Geochemistry of Potentially Toxic Metals. Springer-Verlag, Berlin.
2. semestar
Izborni kolegiji za Geologiju zaštite okoliša (ljetni semestar) - Redovni studij - Geologija zaštite okoliša

4. semestar
Izborni kolegiji za Geologiju zaštite okoliša (ljetni semestar) - Redovni studij - Geologija zaštite okoliša
Termini konzultacija:

Obavijesti

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!