Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Kvantitativna i izotopna geokemija

Šifra: 44008
ECTS: 7.0
Nositelji: doc. dr. sc. Zorica Petrinec
Izvođači: doc. dr. sc. Zorica Petrinec - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
Vježbe u praktikumu 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Kemijska ravnoteža (homogena i heterogena. Kiseline i baze, puferi (karbonatna ravnoteža, morska voda kao pufer, pojam aktiviteta, realne vodene otopine). Karbonatni sedimenti (hidroliza, fenomeni krša, taloženje karbonata, tufa, sedre). Kinetika (kemijsko trošenje, kataliza i inhibicija, uloga humusnih kiselina, kompleksiranje. Strukturna kemija (tipovi veza, izomorfizam, polimorfizam). Koloidi (organski, silika, Fe-Mn hidroksidi, stabilnost). Minerali glina i tlo. Termodinamska ravnoteža (?pravilo faza?, osnovni termodinamski zakoni i funkcije). Eh-pH diagrami, (redox ravnoteža u vodenim otopinama). Organska tvar u sedimentima (dijageneza, epigeneza, maturacija, geneza nafte i plina). Kristalizacija magme, (Nernstov kvocijent razdjeljenja, elementi rijetkih zemalja, elementi u tragovima, ionski potencijal, fazni dijagrami). Stabilni izotopi C, O, S, H (geotermometrija). Radiogeni izotopi, Rb/Sr, K/Ar, Ar/Ar, U-Th-Pb, Sm/Nd, 14C (geokronologija). Historijska geokemija.

Ishodi učenja:

Studij kvantitativne i izotopne geokemije zahtjeva temeljna znanja fizike, kemije, mineralogije i petrologije. Prema dosadašnjem iskustvu u okviru bolonjskog procesa osnovna znanja su obrađena ali se primjećuje nedovoljna
pripremljenost za rješavanje problema sa složenijim matematičkim pristupom. Tijekom kursa postiže se znatno unapređenje zahvaljujući zadovoljavajućoj satnici za računske vježbe. Rad u laboratoriju bitno bi unapredio razumijevanje i upotrebu geokemijskih principa u rješavanju konkretnih problema u geologiji rudnih ležišta, petrologiji, u geokemiji okoliša.
U radu se intenzivno koriste mogučnosti interneta, raspoložive literaturei znanstvenih časopisa.
Literatura:
  1. Richardson, S.M. & McSween, Jr., H.Y.: Geochemistry, pathways and processes. Prentice Hall, 1989., str. 488.
  2. Prohić, E.: Geokemija, Targa, 1998., str. 554.
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Geologija
Obavezni predmet - Redovni Studij - Geologija
Obavezni predmet - Redovni Studij - Geologija zaštite okoliša
Termini konzultacija:
  • doc. dr. sc. Zorica Petrinec:

    Po dogovoru (uz prethodnu najavu e-mailom ili osobno).

    Lokacija: 3 MPZ

Izvođenje nastave u akad. godini 2023./24.

Nastava na kolegiju započinje s održavanjem od 13.10.2023. Nastavni materijali dostupni su na ovim stranicama studentima koji su upisali kolegij, nakon prijave valjanim AAI identitetom. 

Pravila studiranja u zimskom semestru 2023./24.

Redovito izvršenje obaveza na kolegiju podrazumijeva:
- redovito pohađanje nastave (predavanja i vježbi)
- pregledan materijal predavanja i vježbi
- predane i pregledane domaće zadaće
- uspješno položeni međuispiti (ukupno barem 2 tijekom semestra; uz mogućnost ispravka nepoloženog međuispita na kraju semestra)

Ukupna ocjena na ispitu sastoji se od ocjene svih međuispita (50%) i završnog usmenog ispita (50%). 

Usmeni ispiti održavaju se prema kalendaru nastave i Redu predavanja, petkom u 2. i 4. tjednu ispitnih rokova. Predviđeni datumi međuispita objavljuju se studentima upisanim na kolegij na uvodnom predavanju.

Pojašnjenje načina ocjenjivanja koje se koristi na ovom predmetu nalazi se ovdje: OCJENJIVANJE

 


Obavijesti