Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Strukturna geologija i tektonika

Šifra: 63320
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Bojan Matoš
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Bojan Matoš - Vježbe u praktikumu
Iva Olić , mag. geol. - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Vježbe u praktikumu 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Definicija i ciljevi strukturne geologije, odnos i povezanost s ostalim geološkim disciplinama. Koncept detaljne strukturne analize: deskriptivna, kinematička i dinamička analiza - osnovni pojmovi i principi. Princip stereografskog projeciranja ravnina i pravaca. Homogena i heterogena deformacija. Normalno i posmično naprezanje. Elipsoid i elipsa konačne deformacije. Elipsoid naprezanja. Mohrov dijagram naprezanja. Reološka svojstva stijena i minerala u ovisnosti od P-T-t uvjeta. Polarna, Schmidtova (ekvatorijalna) i Wulffova mreža ? značajke i primjena. Prikaz orijentacije linearnih strukturnih elemenata koji leže u ravnini pomoću kuta otklona od pružanja ravnine. Pukotine ? geometrijske i morfološke značajke, genetska klasifikacija. Vlačne, tlačne i smične pukotine - morfološke značajke na stjenkama, tipovi i načini rasta mineralnih ispuna na i između stijeni pukotina. Primjeri uporabe stereografskog projeciranja u strukturnoj geologiji: odredba kuta između dva različito orijentirana linearna strukturna elementa (npr. osi bora, strija, lineacije minerala i sl.); odredba kuta između dvije različito orijentirane ravnine (npr. pukotina, ploha rasjeda, osnih ploha bora i sl.). Vlačne, tlačne i smične pukotine - odnos prema orijentaciji glavnih osi elipsoida naprezanja. Metode kartiranja pukotina i pukotinskih sustava. Pukotine kao preteće deformacijske strukture u boranim i rasjednutim terenima - raspored i orijentacija pukotina u antiklinali i sinklinali, te u odnosu na tip i orijentaciju rasjeda. Primjeri uporabe stereografskog projeciranja u strukturnoj geologiji: odredba orijentacije presječnice dviju ravnina (npr. pukotina, rasjeda i sl.), stvarni i prividni kut nagiba ravnina (npr. slojeva, škriljavosti, pukotina, rasjeda i sl.) ? primjena u konstrukciji geoloških profila. Rasjedi ? što su, zašto i gdje nastaju. Vrste rasjeda, morfološke i kinematske značajke. Prateće deformacijske strukture podobne za odredbu kretanja rasjednih krila. Stereografska projekcija i rotacija strukturnih elemenata oko horizontalne i nagnute osi (npr. rotacija krila bore, rasjeda, nagnutog sloja i sl.). Vrste rasjeda i orijentacija glavnih osi elipsoida naprezanja. Prijelaz rasjeda u smične zone s plastičnom deformacijom ? prijelaz kataklazita u milonite. Vrste smičnih zona, zašto i gdje nastaju. Smične zone: markeri smicanja, tipovi indikatora smjera smicanja. Strukturna analiza milonita na fotografijama mikroskopskih preparata. Stereografska projekcija pukotina i rasjeda. Proračun orijentacije glavnih osi elipsoida naprezanja na temelju pukotina i rasjeda. Stereografska projekcija i statistička obrada strukturnih podataka ? prinicip izrade konturnih dijagrama. Vježbe razumijevanja i čitanja konturnih dijagrama. Bore ? deskriptivna analiza bora: geometrijski elementi, veličina, simetričnost i zatvorenost bora. Stereografska projekcija bora ? principi izrade "?" i "?" dijagrama, procjena cilindričnosti bora. Klasifikacija bora prema obliku, nagibu osne plohe i osi, orijentaciji izogona. Red bora. Višestruko boranje. Vježbe: Strukturna analiza višestrukog boranja na fotografijama izdanaka. Izrada "?" dijagrama i procjena cilindričnosti kilometarske bore ? realan primjer 1. dio. Kinematička analiza bora: osnovni mehanizmi boranja (fleksurno boranje, pasivno boranje i njihova kombinacija. Orijentacija i raspored pretećih pukotina i rasjeda u boranim naslagama. Izrada "?" dijagrama i procjena cilindričnosti kilometarske bore ? realan primjer 2. dio. Folijacija i lineacija u tektonitima. Deskriptivna (morfološka) klasifikacija folijacije. Osnovni mehanizmi postanka folijacije u metamorfnih stijenama. Folijacija (klivaž) u boranim stijenama. Transpozicija folijacije. Strukturna analiza različitih vrsta folijacija na fotografijama mikroskopskih preparata. Vrste lineacija. Mulion bora, budinaž i budeni ? morfološke značajke, vrste i mehanizam postanka. Strukturna analiza budinaža na fotografijama s izdanaka i mikroskopskih preparata. Uvod u tektoniku: deformacijske strukture u terenima s ekstenzijskom, kompresijskom i transpresijskom/transtenzijskom tektonikom ? osnovna terminologija, realni primjeri i modeli. Vježbe: Interpretacija refleksijskih seizmičkih profila u terenima s ekstenzijskom, kompresijskom i transpresijskom/transtenzijskom tektonikom.
Literatura:
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Geofizika
Položen : Historijska geologija I
Položen : Historijska geologija II
Odslušan : Petrologija magmatskih i metamorfnih stijena
Odslušan : Petrologija sedimenata
5. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Geologija
Termini konzultacija:

OBAVIJEST STUDENTIMA - KOLEGIJ STRUKTURNA GEOLOGIJA i TEKTONIKA
Obavještavaju se studenti PDS geologije (III. godina) da će predavanje iz kolegija strukturna geologija i tektonika na preddiplomskom studiju geologije dana 28. listopada 2019 započeti u 9.00h, dok će vježbe započeti u 10.00h (obje grupe).

Ispravak I. kolokvija održati će se u terminu od 11.00 do 12.00h.

doc. dr.sc. Bojan Matoš

Autor: Bojan Matoš
Popis obavijesti