Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Oglas za prodaju

Na temelju Odluke o rashodovanju i otpisu dugotrajne nefinancijske imovine, KLASA: 406-08/19-01/2, URBROJ: 251-58-10205-19-16, od 12. srpnja 2019., na prodaju putem oglasa stavljaju se sljedeća Osnovna sredstva:

1. Osobni automobil (M1) LADA NIVA C-216680 1,7 I, inventurni broj: 300000385, reg. oznake ZG-4493-DO, VIN XTA21214081888117, proizveden 2008. godine, bijele boje, vozilo ima posude pod tlakom namijenjene za punjenje ukapljenim plinom smjese propan-butan ugrađene u cestovno motorno vozilo certifikat: br. 034709, uvjerenje br. U-034511.
Procijenjene vrijednosti i početne cijene osnovnog sredstva iz točke I. ovog Oglasa temelje se na podacima dostupnim na portalu www.njuškalo.hr, za takvu vrstu vozila, raznih godišta i stanja i iznosi za:
1. Osobni automobil kombi LADA NIVA C-216680 1,7 I – 5.000,00 kn s uključenim PDV-om.
Osnovno sredstvo iz članka I. ovog Oglasa može se razlgledati na lokaciji Botaničkog zavoda PMF-a, Marulićev trg 9a, 10000 Zagreb, radnim danom od 8.00 do 15.00 sati, uz obaveznu prethodnu najavu na telefon 01/4877749 ili e-adresu: sandra.radic.brkanac@biol.pmf.hr.
Prilikom razgledavanja i isprobavanja osnovne opreme moguć je uvid u tehničku dokumentaciju osnovnih sredstava. 

Ponude za Osnovna sredstva iz članka I. ovog Oglasa primaju se isključivo u pisanom obliku i zatvorene u omotnici, a dostavljaju poštom ili osobno u zgradu Biološkog odsjeka PMF-a u Prijemnu kancelariju, adresa: Biološki odsjek, Rooseveltov trg 6, 10000 Zagreb.

Kriterij za odabir ponude je najviša ponuđena cijena. Prodaja osnovnog sredstva provest će se po načelu „viđeno-kupljeno” što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

Po isteku Oglasa o prodaji Osnovnih sredstava iz članka I. Povjerenstvo za provedbu postupka prodaje (u sastavu: izv. prof. dr. sc. Sandra Radić Brkanac, predstojnica Botaničkog zavoda, predsjednica, prof. dr. sc. Zlatko Mihaljević, predstojnik Zoologijskog zavoda, član, prof. dr. sc. Božena Mitić, članica) zaprima i analizira sve pristigle ponude te vodi zapisnik s prijedlogom o najpovoljnijem ponuditelju/ponuditeljima, koji se dostavlja dekanici Fakulteta.

S najpovoljnijim ponuditeljem predloženim u zapisniku sklopit će se kupoprodajni ugovor u roku od 8 dana od dana dostave zapisnika dekanici Fakulteta. Najpovoljniji ponuditelj dužan je platiti kupoprodajnu cijenu Osnovnog sredstva najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka izlaznog računa. 

Isporuka odnosno primopredaja osnovnih sredstava kupcu izvršit će se u najkraćem mogućem roku (sukladno dogovoru s kupcem), a nakon primitka uplate kupoprodajne cijene.
O izvršenoj isporuci odnosno primopredaji osnovnog sredstva kupcu sastavit će se Zapisnik o primopredaji kojega potpisuju svi članovi Povjerenstva za provedbu postupka prodaje i kupac/kupci.

Autor: webmaster BO
Popis obavijesti