Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Fazna i elementna analiza

Šifra: 44125
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Gordana Medunić
doc. dr. sc. Andrea Čobić
Izvođači: doc. dr. sc. Andrea Čobić - Vježbe u praktikumu
Štefica Kampić , dipl.inž. - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Vježbe u praktikumu 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Kvalitativni i kvantitativni parametri izbora metode analize. Izrada planova uzorkovanja i izbor najpovoljnije metode uzorkovanja. Priprema uzoraka za analizu, metode otapanja i razgradnje uzorka. Stehiometrijski račun u metodama mokre kemije. Apsorpcijske i emisijske spektrometrijske metode, instrumentalne komponente. Metode masene spektroskopije, Moessbauerova spektroskopija, nuklearne aktivacijske metode. Metode separacije mineralnih uzoraka. Difrakcija rendgenskih zraka na praškastim uzorcima (intenzitet difraktiranog zračenja, račun dimenzija jedinične ćelije iz difraktograma praha, metode usklađivanja difrakcijskih slika praha). Rendgenska fluorescentna analiza (problemi kod kvantitativne analize i načini njihovog prevladavanja, priprema uzoraka). Elektronska mikroskopija (SEM, EBSD, određivanje kemijskog sastava, elektronska difrakcija.
Literatura:
  1. Jones, M.P. (1997): Methoden der Mineralogie. Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart, 260 str
  2. Skoog, D.A. & Leary, J.J. (1992): Principles of instrumental analysis. Saunders College Publishing, Fort Worth, 700 str.
  3. Skoog, D.A., West, D.M. & Holler, F.J. (1999): Osnove analitičke kemije. Školska knjiga, Zagreb, 951 str.
  4. Whiston, C. (1987): X-ray metods, John Wiley & Sons, New York, 426 str.
1. semestar
Izborni kolegiji za smjer Mineralogija i petrologija (zimski semestar) - Redovni Studij - Geologija

3. semestar
Izborni kolegiji za smjer Mineralogija i petrologija (zimski semestar) - Redovni Studij - Geologija
Termini konzultacija:

Obavijesti