Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Geostatistika

Šifra: 44013
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Gordana Medunić
Izvođači: prof. dr. sc. Gordana Medunić - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,1,1

Svi elementi nastave na predmetu provode se na engleskom jeziku. Ova razina uključuje i predmete s više nastavnih grupa (u hrvatskoj grupi nastava je isključivo na hrvatskom jeziku, a u engleskoj grupi isključivo na engleskom jeziku).
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Osnovni pojmovi iz statistike: značaj geostatistike, mjerne skale. Definicija statističkog skupa: populacija, uzorak, okvir uzorkovanja, problemi geokemijskih podataka (cenzurirane vrijednosti, outlieri). Teorija vjerojatnosti: osnovni pojmovi (zakoni vjerojatnosti, Bayesov teorem, uvjetna vjerojatnost). Mjere središnje tendencije: pojam srednje vrijednosti, mod, medijan, kvantili. Mjere varijabilnosti: raspon varijacije, interkvartil, srednje odstupanje, varijanca, standardna devijacija, koeficijent varijacije. Testiranje normalnosti raspodjele: obilježja normalne raspodjele, Shapiro-Wilk W test. Korelacijska analiza: Pearsonov koeficijent korelacije, jednostavna i višestruka linearna korelacija, parcijalna korelacija, koeficijenti korelacije ranga. Regresijska analiza: jednostavna i višestruka regresija, dijagram rasipanja, metoda najmanjih kvadrata, regresijska dijagnostika. Plan uzorkovanja: pojam i veličina uzorka, nebalansirana hijerarhijska shema uzorkovanja. Analiza varijance: F-test, post-hoc testovi (Scheffe, HSD za nejednak broj uzoraka). Faktorska analiza: vektorski prostor, izlučivanje faktora, tumačenje povezanosti pojedinih parova varijabli pomoću faktorskih opterećenja. Klaster analiza: odjeljivanje homogenih grupa (varijabli ? R modalitet, uzoraka ? Q modalitet), konstruiranje hijerarhijskog dijagrama (dendrogram). Zaključivanje u statistici: prihvaćanje ili odbacivanje nul hipoteze, nivo značajnosti. Parametrijska i neparametrijska statistika: izbor iz neparametrijskih testova (Wald-Wolfowitz, Kolmogorov-Smirnov i Mann-Whitney U test).
Literatura:
  1. Petz, B. (2004) : Osnovne statističke metode za nematematičare. Naklada Slap, Jastrebarsko, 384 str.
  2. Šošić, I. i Serdar, V. (1995) : Uvod u statistiku. Školska knjiga, Zagreb, 363 str.
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Geologija
Obavezni predmet - Redovni Studij - Geologija
Obavezni predmet - Redovni Studij - Geologija zaštite okoliša
Termini konzultacija:

Obavijesti