Objavljen znanstveni rad u časopisu...

Znanstvenici Kemijskog odsjeka Nea Baus Topić, Nikola Bedeković, Vladimir Stilinović i Dominik Cinčić te Katarina Lisac s Instituta Ruđer Bošković objavili su rad Halogen-Bonded Cocrystals of 1,3,5-Triiodo-2,4,6-trifluorobenzene and Structural Isomers of Benzoylpyridine u uglednom časopisu Crystal Growth & Design (IF 4,076).

Tijekom posljednjih nekoliko desetljeća, intenzivno se proučavaju višekomponentni sustavi, uključujući kokristale, temeljeni na halogenskoj vezi. Najčešće korišteni donori halogenske veze su perfluorirani jodbenzeni, dok su kao akceptori najčešće istraživani spojevi koji sadrže aromatski dušikov atom, u prvom redu piridinski derivati. U posljednje vrijeme izučavaju se i molekule s kisikovim atomom kao potencijalnim akceptorom halogenske veze. Molekule koje istovremeno sadrže dušikov i kisikov atom potencijani su ambidentatni ditopični akceptori halogenske veze, a rijetki su primjeri u kojima su u istom sustavu ostvarene halogenske veze I···N i I···O. Upravo s ciljem izučavanja sustava u kojima će istovremeno biti ostvarene halogenske veze I···N i I···O, korišteni su strukturni izomeri benzoilpiridina (bzpy) te (potencijalno) tritopičan donor halogenske veze 1,3,5-trijod-2,4,6-trifluorbenzenom (titfb).

U većini kokristala pripravljenih u istraživanju, bzpy je ditopični akceptor koji sudjeluje u halogenskoj vezi preko piridinskog dušika i karbonilnog kisika te su halogenske veze I···N kraće od I···O interakcija. Kristalne strukture i ab initio računi dimera u plinovitoj fazi ukazuju na to da karbonilni kisikov atom može biti pouzdani akceptor halogenske veze uz prisustvo piridinskog dušikovog atoma. Prisutnost halogenske veze I···O dovodi do nastanka lanaca temeljenih na halogenskoj vezi u kojima je titfb ditopični donor, a bzpy N,O-ambidentatni ditopični akceptor halogenske veze.

Istraživanje je ostvareno u okviru projekta Nove građevne jedinke u supramolekulskom dizajnu složenih višekomponentnih molekulskih kristala temeljenih na halogenskim vezama (HaloBond IP-2019-04-1868) financiranog od strane Hrvatske zaklade za znanost.

Autor: Adriana Kenđel
Popis obavijesti

Broj posjeta:
801190