Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Kvantitativna i izotopna geokemija

Šifra: 44008
ECTS: 7.0
Nositelji: doc. dr. sc. Zorica Petrinec - Predavanja
Izvođači: doc. dr. sc. Zorica Petrinec - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
Vježbe u praktikumu 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Kemijska ravnoteža (homogena i heterogena. Kiseline i baze, puferi (karbonatna ravnoteža, morska voda kao pufer, pojam aktiviteta, realne vodene otopine). Karbonatni sedimenti (hidroliza, fenomeni krša, taloženje karbonata, tufa, sedre). Kinetika (kemijsko trošenje, kataliza i inhibicija, uloga humusnih kiselina, kompleksiranje. Strukturna kemija (tipovi veza, izomorfizam, polimorfizam). Koloidi (organski, silika, Fe-Mn hidroksidi, stabilnost). Minerali glina i tlo. Termodinamska ravnoteža (?pravilo faza?, osnovni termodinamski zakoni i funkcije). Eh-pH diagrami, (redox ravnoteža u vodenim otopinama). Organska tvar u sedimentima (dijageneza, epigeneza, maturacija, geneza nafte i plina). Kristalizacija magme, (Nernstov kvocijent razdjeljenja, elementi rijetkih zemalja, elementi u tragovima, ionski potencijal, fazni dijagrami). Stabilni izotopi C, O, S, H (geotermometrija). Radiogeni izotopi, Rb/Sr, K/Ar, Ar/Ar, U-Th-Pb, Sm/Nd, 14C (geokronologija). Historijska geokemija.

Ishodi učenja:

Studij kvantitativne i izotopne geokemije zahtjeva temeljna znanja fizike, kemije, mineralogije i petrologije. Prema dosadašnjem iskustvu u okviru bolonjskog procesa osnovna znanja su obrađena ali se primjećuje nedovoljna
pripremljenost za rješavanje problema sa složenijim matematičkim pristupom. Tijekom kursa postiže se znatno unapređenje zahvaljujući zadovoljavajućoj satnici za računske vježbe. Rad u laboratoriju bitno bi unapredio razumijevanje i upotrebu geokemijskih principa u rješavanju konkretnih problema u geologiji rudnih ležišta, petrologiji, u geokemiji okoliša.
U radu se intenzivno koriste mogučnosti interneta, raspoložive literaturei znanstvenih časopisa.
Literatura:
  1. Richardson, S.M. & McSween, Jr., H.Y.: Geochemistry, pathways and processes. Prentice Hall, 1989., str. 488.
  2. Prohić, E.: Geokemija, Targa, 1998., str. 554.
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Geologija
Obavezni predmet - Redovni studij - Geologija
Obavezni predmet - Redovni studij - Geologija zaštite okoliša
Termini konzultacija:
  • doc. dr. sc. Zorica Petrinec :

    U vrijeme COVID-19 pandemije, konzultacije se odvijaju dominantno elektroničkim putem. Za dogovor o terminu konzultacija studenti se mogu javiti e-poštom ili putem platforme MS Teams. U iznimnim situacijama (isključivo prema prethodnom dogovoru) konzultacije su moguće i kontaktno, uz obavezno poštivanje epidemioloških mjera (dezinfekcija, distanca, maska).

    Lokacija: MPZ

Izvođenje nastave u akad. godini 2020./21.

Nastava na kolegiju započela je s redovnim održavanjem 16. listopada 2020. godine. 
Nastava se održava prema hibridnom modelu. Nastavni materijali dostupni su na ovim stranicama studentima koji su upisali kolegij, nakon prijave valjanim AAI identitetom. Za dio aktivnosti koji se provodi na daljinu kreiran je odgovarajući kolegij na MS Teams platformi, kojem studenti također pristupaju korištenjem AAI identiteta.

 

Pravila studiranja u zimskom semestru 2020./21.

Redovito izvršenje obaveza na kolegiju podrazumijeva:
- redovito pohađanje nastave (predavanja i vježbi); maksimalan broj izostanaka s vježbi: 2×
- pregledan materijal predavanja i vježbi
- predane i pregledane domaće zadaće
- uspješno položeni međuispiti (ukupno 2 tijekom semestra; uz mogućnost ispravka nepoloženog međuispita na kraju semestra)

Ukupna ocjena na ispitu sastoji se od ocjene svih međuispita (50 %) i završnog usmenog ispita (50 %). 

Usmeni ispiti održavaju se prema kalendaru nastave i Redu predavanja, petkom u 2. i 4. tjednu ispitnih rokova. Datumi međuispita objavljeni su studentima upisanim na kolegij na uvodnom predavanju.

 

 


Zbog nemogućnosti održavanja kontaktne nastave, a u skladu s odlukama na razini Fakulteta, izvanredni ispitni rok iz KIG-a neće se održati. Molim da za sve informacije pratite oglasnu ploču Geološkog odsjeka, kao i stranice predmeta.

Studenti koji niti na jednom od rokova u veljači nisu pristupili polaganju ispita, a time i pismenih kolokvija (iako je to bilo omogućeno) i dalje nemaju mogućnost pristupanja usmenom dijelu ispita bez obzira na to hoće li se rokovi u nekom trenutku otvoriti ili ne. Kolege koji su kroz ispitne rokove uspjeli riješiti pismene, ali ne i usmene dijelove ispita, imat će priliku posve normalno pristupiti usmenim ispitima kao i svi oni koji su dio gradiva kolegija riješili redovno putem kolokvija i/ili održanog ispravka.

Autor: Zorica Petrinec
Popis obavijesti