Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Seminar iz odabranih poglavlja nuklearne fizike i fizike čestica

Šifra: 63128
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Damir Bosnar - Predavanja
Izvođači: doc. dr. sc. Petar Žugec - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Seminar 45
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Proširiti osnova znanja iz nuklearne fizike i fizike elementarnih čestica, eksperimentalne i teorijske aspekte. Razumijevanje rada osnovnih detektora u nuklearnoj fizici i fizici čestica. Razumijevanje eksperimenta koji su doveli do otkrića jezgre, određivanja svojstava jezgre te nukleona. Razumijevanje teorijskih modela za opis jezgara. Razumijevanje svojstva jezgre: masa, naboj, veličina stabilnost. Nuklearna fizika u primjeni, astrofizika, energija, medicina. Otkrića elementarnih čestica. Vrste elementarnih čestica. Sile i interakcije među elementarnim česticama te kvalitativno razumijevanje njihovog teorijskog opisa.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

1. ZNANJE I RAZUMIJEVANJE:
1.1. demonstrirati poznavanje i razumijevanje temeljnih zakona klasične i moderne fizike
1.2. demonstrirati poznavanje i razumijevanje važnijih fizikalnih teorija, što uključuje njihovu logičku i matematičku strukturu, eksperimentalne potvrde i opis povezanih fizikalnih pojava ,
2. PRIMJENA ZNANJA I RAZUMIJEVANJA:
2.1. uočiti i opisati bitne aspekte fizikalnih problema
2.2. razmišljati analitički i konstruirati prikladne logičke argumente
2.3. matematički modelirati i rješavati standardne fizikalne probleme
3. STVARANJE PROSUDBI:
3.1. kritički procjenjivati argumente, pretpostavke, koncepte, podatke i rezultate znanstvenih istraživanja
4. KOMUNIKACIJSKE SPOSOBNOSTI:
4.1. jasno i koncizno prezentirati složene ideje učenicima i kolegama
5. SPOSOBNOST UČENJA:
5.1. samostalno koristiti stručnu literaturu i ostale relevantne izvore informacija

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

Po uspješnom završetku kolegija Seminar iz odabranih poglavlja nuklearne fizike i fizike čestica, student će biti sposoban:
* Kvantitativno opisati neka osnovna stanja jezgre i njihovih interakcija.
* Kvalitativno opisati teorijske modele strukture i raspada jezgre i eksperimentalna otkrića koja su do toga dovela.
* Navesti i opisati primjene nuklearne fizike u medicini i energetici.
* Kvalitativno opisati osnovne nuklearne procese u zvijezdama.
* Kvalitativno opisati osnovne elementarne čestice i njihove interakcije.
* Kvalitativno opisati bitna eksperimentalna otkrića u fizici elementarnih čestica.

SADRŽAJ PREDMETA:

1) Alfa raspad i mjerenje energija alfa čestica silicijskim detektorom
2) Gama raspad i mjerenje gama zračenja scintilacijskim detektorom
3) Gama raspad i mjerenje gama zračenja germanijskim detektorom
4) Raspad miona i mjerenje vremena života kozmičkih miona
5) Mjerenje energija gama zraka iz raspada pozitronija
6) Određivanje veličine jezgre
7) Struktura hadrona
8) Određivanje radijusa protona
9) Neutrini; otkriće neutrina i antineutrina, detekcija neutrina sa Sunca
10) Slabe interakcije
11) Jake interakcije
12) Standardni model
13) Sinteza jezgara u zvijezdama uhvatom neutrona
14) Fisijski reaktori
15) Medicinske primjene nuklearne fizike - PET

OBVEZE STUDENATA:

Pohađanje nastave, održavanje seminara

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Dva kolokvijska ispita (po izboru, kao zamjena za pismeni ispit), održavanje seminara, pismeni ispit, usmeni ispit.
Literatura:
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Odabrana poglavlja nuklearne fizike i fizike čestica
9. semestar
Izborni predmeti 5 - Redovni Studij - Fizika i informatika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti