O djelatniku

prof. dr. sc. Goran Klobučar

Zvanje: redoviti profesor u trajnom zvanju
Telefon:+385(0)1 4877 733
Telefon kućni:140
E-mail: E-mail
URL službenih stranica na Webu: http://www.pmf.unizg.hr/biol/goran.klobucar
Zavod/služba: Zoologijski zavod
Godina diplomiranja:1992.
Godina magistriranja:1995.
Godina doktoriranja:2001.
Na zavodu od:1992.

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski

sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski

sveučilišni poslijediplomski doktorski

Životopis

BIBLIOGRAFSKI PODACI

Ime i prezime:                     Göran Klobučar

Kontakt adresa:                 Biološki odsjek, Zoologijski zavod, PMF, Rooseveltov trg 6, 10000 Zagreb

OBRAZOVANJE

lipanj 2001 - Doktorat prirodnih znanosti iz područja biologije, Sveučilište u Zagrebu, Disertacija pod naslovom: “Hemociti slatkovodnih mekušaca kao pokazatelji metaboličkog stresa” izrađena u Zoologijskom zavodu PMF-a pod vodstvom prof. dr. sc. R. Erbena.

1995 - Magisterij prirodnih znanosti iz područja biologije, SuZ

1992 Diplomirao na studiju Biologije, smjer ekologija, PMF, SuZ

 

INSTITUCIJSKI DOPRINOS:

 • BIOLOŠKI ODSJEK PMFa

Član Povjerenstva za izradu Sveučilišnog doktorskog studija Biologija (2006-2007)

Voditelj preddiplomskog i diplomskog studijskog programa Znanosti o okolišu (2011-2012)

Član povjerenstva za doktorski studij Biologije (2010‐2012)

Pročelnik Biološkog odsjeka PMF-a (2012-2014)

Član Povjerenstva za osiguravanje kvalitete pri BO PMF-a (2014‐2016)

Pomoćnik pročelnika Biološkog odsjeka PMF-a za znanost (2014-2015)

Zamjenik predstojnika Zoologijskog zavoda (2016-2020)

 • SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

Član Senata Sveučilišta u Zagrebu (2017-2020)

Član Vijeća prirodoslovnoga područja Sveučilišta u Zagrebu (2017-)

Član Povjerenstva Vijeća prirodoslovnoga područja Sveučilišta u Zagrebu za utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora u zvanje (2017-)

 • HRVATSKA ZAKLADA ZA ZNANOST

Član Stalnog odbora za biotehnologiju i poljoprivredu HRZZ (2013-2015)

 

ZNANSTVENA DJELATNOST

Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju

Ukupna citiranost radova (Scopus, 01.06.2020.): 1237 puta

h-indeks (Scopus, 01.06.2020.): 20

 

PODRUČJE ZNANSTVENOG ISTRAŽIVANJA:

Ekologija – ekotoksikologija i Zoologija – astakologija

Moj znanstvenoistraživački rad, od početka znanstvenog djelovanja (1992.), uglavnom se odnosi na problematiku procjene utjecaja onečišćenja na biotu kopnenih voda, mora i tla upotrebom biomarkera s posebnim osvrtom na istraživanje povezanosti oštećenja DNA s promjenama na razini organizma i populacija. Od 2014. se bavim predviđanjem i procjenom toksičnosti organskih mikroonečišćivala u vodotocima in silico analizom podataka visokoprotočnih kemijskih i bioloških metoda.

Također, od početka svog istraživačkog rada bavim se istraživanjem biologije, rasprostranjenosti i filogenije deseteronožnih rakova iz porodice Astacidae i njihovih epibionata iz skupine Branchiobdellida u slatkovodnim ekosustavima Hrvatske i Europe.

 

SUDJELOVANJE U ZNANSTVENIM PROJEKTIMA

a) Voditelj međunarodnog projekta

- suvoditelj međunarodnog projekta Norveškog istraživačkog savjeta (Norges forskningsråd) broj 150-463: “An integrated environmental monitoring system for Croatian freshwater, estuarine and coastal marine areas” (2002-2004) u okviru “Cooperation programme with South-east Europe”

- voditelj bilateralnog Hrvatsko-Crnogorskog projekta Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta RH „Implementation of pollution biomonitoring in freshwater environments (Basin of Skadar Lake) using biomarkers and bioassays“ (2011-2012)

- suvoditelj Unity Through Knowledge Fund (UKF) projekta, grant agreement nr. 12/13: “The effects of pollution on rapid evolution and ecological change in the Mediterranean mussel (Mytilus galloprovincialis)“ (2014-2016)

- voditelj bilateralnog Hrvatsko-Kineskog projekta Ministarstva znanosti i obrazovanja RH „Ecological risk assessment of microplastic in soils: towards developing state-of-the-art biological methods toolbox“ (2018-2019)

 

b) Voditelj domaćeg projekta

- voditelj projekta Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta RH broj 119-0982934-3110 (2007-2014) "Učinak onečišćenja na genetičku strukturu organizama u vodenom okolišu“

- voditelj VIP projekta Ministarstva poljoprivrede: "Optimiziranje ubrzanog uzgoja ličinki riječnog raka Astacus astacus" (2013-1014)

- voditelj poticajnog projekta Ministarstva znanosti RH broj 119-129 (1998-2000) “Kontrola stanja populacije riječnog raka u Hrvatskoj” u okviru projekta 119-105: "Akvakultura riječnog raka i repopulacija u prirodnih staništa" - voditelj: Prof. dr. sc. R. Erben

- voditelj projekta Parka prirode Lonjsko polje (2003) „Biomonitoring genotoksičnog učinka onečišćenja na vodene organizme na području Parka prirode Lonjsko polje – preliminarna istraživanja“

- voditelj projekta Parka prirode Žumberak - Samoborsko gorje (2007) "Filogenetske i filogeografske osobitosti rakova vrste Austropotamobius torrentium s područja Parka prirode Žumberak - Samoborsko gorje u odnosu na ostatak Hrvatske i Dinaride"

- suvoditelj projekta Parka prirode Žumberak – Samoborsko gorje (2008) "Biološke i ekološke karakteristike rakova vrste Austropotamobium torrentium s područja Parka Prirode Žumberak Samoborsko gorje“

   - voditelj projekta Parka prirode Vransko jezero (2011) "Biomonitoring onečišćenja Vranskog jezera kaveznim izlaganjem školjkaša Unio pictorum"

 

c) Sudjelovanje u realizaciji znanstvenih projekata

međunarodni:

-  na projektu PROOF (2005/2006) broj 164419: "Predfish" - voditelj: Prof. dr. sc. Ketil Hylland, Sveučilište u Oslu, Norveška

-    na projektu Unity Through Knowledge Fund - Cooperability: „The effects of pollution on invasion success of a freshwater crustacean invader“ - voditelji: doc. dr. sc. Sandra Hudina, Sveučilište u zagrebu i prof. dr. sc. Dalma Martinović-Weigelt, Sveučilište u St. Thomas, Minnesota, US

 

domaći:

 -  od 1993 na projektu Ministarstva znanosti RH broj 108-334: "Akvakultura riječnog raka i kontrola prirodnih staništa" - voditelj: Prof. dr. sc. R. Erben

- od 1996 na projektu Ministarstva znanosti RH broj 119105: "Akvakultura riječnog raka i repopulacija u prirodna staništa" - voditelj: Prof. dr. sc. R. Erben

- od 2001 na projektu Ministarstva znanosti RH broj 119128:  "Akvakultura riječnog raka i repopulacija u prirodna staništa" voditelj: Prof. dr. sc. R. Erben

- od 2008 na projektu Ministarstva znanosti obrazovanja i športa RH broj 11970-3167: "Filogenetske i filogeografske značajke porodice Astacidae u Hrvatskoj" voditelj: Doc. dr. sc. I. Maguire

- na projektu Ministarstva razvitka i obnove (1999) “Održivo gospodarenje morem putem odabira i dimenzioniranja uzgajališta školjkaša” voditelj: Prof. dr. sc. R. Erben

- na projektu N.P. Paklenica (2002) “Riječni rak (Astacus astacus L.) na području NP Paklenica” voditelj: Doc. dr. sc. I. Maguire

- na projektu P.P. Lonjsko polje (2003) “Godišnji ciklus vrste Astacus leptodactylus na području PP Lonjsko polje ” voditelj: Doc. dr. sc. I. Maguire

- na projektu P.P. Žumberak – Samoborsko gorje  (2004) “Rasprostranjenost rakova iz porodice Astacidae  na području P.P. Žumberak Samoborsko gorje ” voditelj: Doc. dr. sc. I. Maguire

- na projektu Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija (20072008) "Računanje i kartiranje kritičnih opterećenja onečišćenja iz zraka na površinske vode na odabranim lokacijama Republike Hrvatske" - voditelj: dr. sc. Vladimir Jelavić

- na projektu Hrvatskih Voda (20092011) „Istraživanje kvalitete voda uporabom biotestova“ voditelj: Doc. dr. sc. Sandra Radić Brkanac

- na projektu UNDP Hrvatska (21.10.2011. - 30.04.2012.): "Uzgoj i repopulacija riječnog raka, Astacus astacus i bjelonogog raka, Austropotamobius pallipes" - voditelj: Denis Lončar

- na projektu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (2015-2016) „Optimiziranje ubrzanog uzgoja ličinki bjelonogog raka (Austropotamobius pallipes)“ voditelj: Josip Orešković, bacc.ing.agr

- na projektu Hrvatske zaklade za znanost (20172020) „Klimatske promjene i invazivne vrste – utvrđivanje utjecaja na bioraznoliost nativnih slatkovodnih rakova i pastrva i njihova konzervacija” voditelj: Prof. dr. sc. I. Maguire

 

d) Sudjelovanje u realizaciji projekta s privredom

- na projektu Hrvatske elektroprivrede (1998) “Praćenje naseljavanja školjkaša Dreissena polymorpha Pall. i pronalaženje metoda za njihovo uklanjanje iz HE Dubrava” voditelj: Prof. dr. sc. R. Erben

 

e) Sudjelovanje u realizaciji znanstveno popularizacijskih projekta

- na projektu Regionalnog centra zaštite okoliša za Srednju i Istočnu Europu: „Obrazovanje i zaštita prirode – aktivni pristup – slikovni ključ za određivanje životinja“ (19971998)

- na projektu Regionalnog centra zaštite okoliša za Srednju i Istočnu Europu: „Budućnost autohtonih vrsta deseteronožnih rakova u Hrvatskoj” (1999)

- na projektu Regionalnog centra zaštite okoliša za Srednju i Istočnu Europu: „Krške lokve – mreža vodenih staništa“ (2000)

 

RECENZENT znanstvenih radova za više od 40 znanstvenih časopisa

- ostalo: prijedloga znanstvenih projekata, radova za Zbornike radova, osnovnoškolskih udžbenika i zbirki zadataka, državnih ispita za biologiju, poglavlja u knjizi, priručnika za učenike i studente, predmetnog kurikuluma iz biologije, elaborata i dr.

 

UREDNIČKE KNJIGE:

Zbornik sažetaka 9. Hrvatskog biološkog kongresa (2006), urednici: Besendorfer, Višnja; Klobučar, Goran I.V., Zagreb: Hrvatsko biološko društvo 1885. 

Zbornik sažetaka 11. Hrvatskog biološkog kongresa (2012), urednici: Jelaska, Sven D.; Klobučar, Göran I.V.; Šerić Jelaska, Lucija; Leljak Levanić, Dunja; Žaklin, Lukša. Zagreb: Hrvatsko biološko društvo 1885.

Zbornik sažetaka 12. Hrvatskog biološkog kongresa (2015), urednici: Klobučar, Göran; Kopjar, Nevenka; Gligora Udovič, Marija; Lukša, Žaklin; Jelić; Dušan. Zagreb: Hrvatsko biološko društvo.

Maguire I (2010) Slatkovodni rakovi - Priručnik za inventarizaciju i praćenje stanja. stručno uredništvo: G. Klobučar, Zagreb: Državni zavod za zaštitu prirode

 

ČLAN UREDNIŠTVA ČASOPISA:

Znanstveni: Croatian Journal of Fisheries (CJF) (2013-)

Stručni: Educatio Biologiae (EdBi) (2015-)

 

NASTAVNA DJELATNOST

Preddiplomska nastava (predavanja, vježbe, seminari),

 • "Opća zoologija", predavanja (2+2+0) - obavezni kolegij za studente I godine cjelovitog dvopredmetnog studijskog programa Biologija-Kemija (2005-), nositelji kolegija: Klobučar i Maguire
 • "Ekotoksikologija" (143524) (PKI6207), predavanja (2+0+0) - izborni kolegij za studente II godine studijskog programa Primjenjene kemije, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije (2016-2017), nositelj kolegija: Klobučar
 • "Ekotoksikologija" (156597) (KII_PR), predavanja (2+0+1) - izborni kolegij za studente III godine studijskog programa Kemijsko inženjerstvo, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije (2016-2017), nositelj kolegija: Klobučar
 • "Biotestovi", predavanja (1+2+0) - izborni kolegij za studente III godine preddiplomskog studija molekularne biologije (2002-), nositelji kolegija: Klobučar, Pavlica, Vidaković-Cifrek, i studente III godine smjera ekologija (2002-2004), nositelj kolegija: Klobučar
 • "Biologija", predavanja (2+0+0) - obavezni kolegij za studente I godine studija smjera dipl. inženjer kemije i profesor kemije (2004-2006), nositelji kolegija: Besendorfer  i Klobučar
 • Vježbe i terenska nastava iz kolegija "Opća zoologija" za studente I godine smjera: inž. ekologije i profesor biologije (1992-2003), nositelj kolegija Prof. dr. sc. R. Erben
 • Vježbe i terenska nastava iz kolegija "Uvod u zoologiju" za studente I godine smjera profesor biologije i kemije (1992-2003), nositelj kolegija Prof. dr. sc. R. Erben

 

Diplomska nastava (predavanja, vježbe, seminari)

 • "Ekotoksikologija", predavanja (2+1+1) - obavezni kolegij za studente I godine diplomskog studija Ekologija i zaštita prirode (2008-), nositelj kolegija: Klobučar
 • "Biomonitoring", predavanja (2+0+0) - izborni kolegij za studente I godine diplomskog studija Znanosti o okolišu (2009-), nositelji kolegija: Klobučar i Pavlica
 • "Evolucija organskih sustava u životinja“ (ex „Komparativna anatomija životinja"), predavanja (1+2+1) - izborni kolegij za studente I godine diplomskog studija Eksperimentalna biologija (2008-), nositelji kolegija: Klobučar i Štambuk
 • "Ekotoksikologija" (21251) (EII6104), predavanja (2+0+2) - izborni kolegij za studente I godine diplomskog studijskog programa Ekoinženjerstvo, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije (2016-2017), nositelj kolegija: Klobučar
 • "Ekotoksikologija" (BLM4025), predavanja (2+1+1) - obavezni kolegij za studente IV semestra diplomskog studija Biologije, smjer Ekologija i zaštita prirode Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru, Bosna i Hercegovina (2019-), nositelj kolegija: Klobučar

 

Poslijediplomska nastava (predavanja, vježbe, seminari)

 • "Biomarkeri u biomonitoringu onečišćenja okoliša" - kolegij za studente I godine poslijediplomskog doktorskog studija biologije (2009-), nositelji kolegija: Klobučar, Pavlica, Smital, Kopjar
 • "Ekotoksikologija", predavanja (2+1+1) - izborni kolegij za studente poslijediplomskog studija Inženjerstvo okoliša Geotehničkog fakulteta (2019-), nositelji kolegija: Klobučar

 

Mentor 4 doktorske disertacije i 3 magistarska rada te mentor u izradi 44 diplomska rada od kojih u 30 kao voditelj/suvoditelj, a 14 u svojstvu pomoćnog voditelja (popis u prilogu). Objavio 37 radova u koautorstvu s diplomantima, magistrantima i doktorandima.

 

UDŽBENICI

Sveučilišni udžbenik:

„Opća zoologija“ Matoničkin I., Klobučar G.I.V., Kučinić M. 2010. Školska knjiga, Zagreb, str. 467.

Poglavlje u Sveučilišnom udžbeniku:

Klobučar G., Štambuk A., Sauerborn Klobučar R. (2013) Biološke analize utjecaja onečišćenja na okoliš. U Analitika okoliša. Kaštelan-Macan M., Petrović M. (ur.).
Zagreb: HINUS ; Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije. pp 305-338

 

OSTALI NASTAVNI MATERIJALI

Interne skripte za vježbe “Uvod u zoologiju” i “Opća zoologija” (autori: Klobučar, Lajtner i Maguire), 1997

 

ČLAN ZNANSTVENOG ILI PROGRAMSKOG ODBORA ZNANSTVENOG SKUPA

 -  Znanstveni odbor 8. Hrvatskog biološkog kongresa, Zagreb, 2003.

 -  Dopredsjednik Organizacijskog odbora 9. Hrvatskog biološkog kongresa, Rovinj, 2006.

 -  Organizacijski odbor 38th Annual Meeting of the EEMS (European Environmental Mutagen Society), Cavtat, 2008.

-  Znanstveni odbor 38th IAD (International Association for Danube Research) Conference: Large River Basins: Danube meets Elbe. Challenges – Strategies Solutions. Dresden, 2010.

-  Predsjednik Znanstvenog odbora 11. Hrvatskog biološkog kongresa, Šibenik, 2012.

- Znanstveni odbor CrayCro Regional European crayfish meeting, Rovinj, 2013.

- Predsjednik organizacijskog i programskog odbora 12. Hrvatskog biološkog kongresa, Sveti Martin na Muri, 2015.

- Znanstveni odbor 1. Međunarodne studentske konferencije na temu znanosti o okolišu – ISCES`15, Zagreb 2015

- Organizacijski odbor konferencije FINSII: Freshwater invasives networking for strategy, Zagreb, 2016

- Organizacijski odbor I. Simpozija o snazi evolucijske misli - Prof. Lee Alan Dugatkin - Od bakterijske suradnje do ljudske društvenost, seksa i sukoba, Zagreb 2016

- Organizacijski odbor II. Simpozija o snazi evolucijske misli - Prof. Robert Trivers i ideje koje su promijenile svijet, Zagreb 2016

- Local Programme Committee, 10th Eastern European Young Water Professionals Conference, Zagreb 2018

 

STRUČNA DJELATNOST

Stručni projekt

- voditelj projekta Regionalnog centra zaštite okoliša broj # LO 7239 i # LO 7264: «Obrazovanje i zaštita prirode – aktivni pristup/Slikovni ključevi za određivanje životinja» 1997/1998

 

Koautor udžbenika za srednju školu

- Bušić A., Klobučar GIV (2010) ČOVJEK, ZDRAVLJE I OKOLIŠ: udžbenik iz biologije za 1. razred srednjih strukovnih škola / Branko Pasanović (ur.). Zagreb: Neodidacta

- Bušić A., Klobučar GIV (2010) ČOVJEK I ZDRAVLJE: udžbenik iz biologije za 1. razred srednjih strukovnih škola / Branko Pasanović (ur.). Zagreb: Neodidacta

- Bušić A., Klobučar GIV (2010) BIOLOGIJA: udžbenik iz biologije za 1. razred srednjih

ekonomskih škola / Branko Pasanović (ur.). Zagreb: Neodidacta

 

Koautor edukacijskog materijala za širu javnost (brošura):

 • "Slikovni ključevi za određivanje životinja" (G. Klobučar, I. Maguire), Hrvatsko ekološko društvo, Naklada Karolina d.o.o.,1998
 • "Ugrožene autohtone vrste slatkovodnih rakova u Hrvatskoj sa ključem za njihovo određivanje" (I. Maguire, G. Klobučar), Ford, 2003

 

Rad na popularizaciji struke:

-     Član Državnog povjerenstva za provedbu natjecanja iz biologije (2000-2016) (2015. g. predsjednik DP za provedbu natjecanja iz biologije)

-     član inicijalne grupe predlagatelja nagrade „Srećko Jelenić“       (https://www.pmf.unizg.hr/nagradajelenic)

-     sudjelovanje u emisiji „Indeksi toksičnosti“ Hrvatske radio televizije (1994)

-     sudjelovanje u emisiji „Sadašnjost za budućnost“ Hrvatske radio televizije (1997)

 

Objavio 16 znanstveno popularizacijskih članaka.

 

NAGRADE

Dobitnik Nagrade za očuvanje prirodne i kulturne baštine 2003. g koju dodjeljuje Ford motor company: "Ugrožene autohtone vrste slatkovodnih rakova u Hrvatskoj".

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

Klobučar GIV, Pavlica M, Erben R, Papeš D (2003) Application of the micronucleus and comet assays to mussel Dreissena polymorpha haemocytes for genotoxicity monitoring of freshwater environments. Aquat Toxicol 64:15-23

Klobučar GIV, Maguire I, Gottstein-Matočec S, Gelder S R (2006) Occurrence of Branchiobdellida (Annelida: Clitellata) on freshwater crayfish in Croatia. Ann Limnol -  Int J Lim 42, 4: 251-260

Štambuk A, Pavlica M, Malović L, Klobučar GIV (2008) Persistence of DNA damage in freshwater mussel Unio pictorum upon exposure to ethyl methanesulphonate and hydrogen peroxide. Environ Mol Mutagen 49, 3: 217-225

Klobučar GIV, Štambuk A, Hylland K, Pavlica M (2008) Detection of DNA damage in haemocytes of Mytilus galloprovincialis in the coastal ecosystems of Kaštela and Trogir bays, Croatia. Sci Tot Environ 405: 330-337

Šrut M, Traven L, Štambuk A, Kralj S, Žaja R, Mićović V, Klobučar GIV (2011) Genotoxicity of marine sediments in the fish hepatoma cell line PLHC-1 as assessed by the Comet assay. Toxicol In Vitro 25: 308-314

Klobučar GIV, Štambuk A, Šrut M, Husnjak I, Merkaš M, Traven L, Cvetković Ž (2011) Aporrectodea caliginosa, a suitable earthworm species for field based genotoxicity assessment? Environ Poll 159: 841-849

Klobučar GIV, Malev O, Šrut M, Štambuk A, Lorenzon S, Cvetković Z, Ferrero EA, Maguire I (2012) Genotoxicity monitoring of freshwater environments using caged crayfish (Astacus leptodactylus). Chemosphere 87: 62-67

Tkalec M, Štambuk A, Šrut M, Malarić K, Klobučar GIV (2013) Oxidative and genotoxic effects of 900 MHz electromagnetic fields in the earthworm Eisenia fetida. Ecotox Environ Safe 90: 7-12

Klobučar GIV, Podnar M, Jelić M, Franjević D, Faller M, Štambuk A, Gottstein S, Simić V, Maguire I (2013) Role of the Dinaric Karst (western Balkans) in shaping the phylogeographic structure of the threatened crayfish Austropotamobius torrentium. Freshwater Biol 58: 1089-1105

Jelić M, Klobučar GIV, Grandjean F, Puillandre N, Franjević D, Futo M, Amouret J, Maguire I (2016) Insights into the molecular phylogeny and historical biogeography of the white-clawed crayfish (Decapoda, Astacidae). Mol Phylogenet Evol, 103, 26-40

Babić S, Barišić J, Višić H, Sauerborn Klobučar R, Topić Popović N, Strunjak-Perović I, Čož-Rakovac R, Klobučar G (2017) Embryotoxic and genotoxic effects of sewage effluents in zebrafish embryo using multiple endpoint testing. Wat Res, 115, 9-21

Babić S, Barišić J, Stipaničev D, Repec S, Lovrić M, Malev O, Martinović-Weigelt D, Čož-Rakovac R, Klobučar G (2018) Assessment of river sediment toxicity: Combining empirical zebrafish embryotoxicity testing with in silico toxicity characterization. Sci Tot Environ, 643, 435-450.

Profesionalni interesi i članstva

ČLANSTVO U ZNANSTVENIM UDRUGAMA I FUNKCIJE

-   Hrvatsko biološko društvo - HBD (Predsjednik 2012-2016 )

-   Hrvatsko ekološko društvo - HED (Upravni odbor 2008-2012)

-   International Association for Danube Research (Upravni odbor 2008-2011)

-   International Association of Astacology – IAA

-   Udruga studenata biologije – BIUS

Izabrani projekti

Učinak onečišćenja na genetičku strukturu organizama u vodenom okolišu

Effects of pollution on rapid evolution and ecological change in the Mediterranean mussel

 

Povijest zaposlenja

2019-              redoviti profesor trajno zvanje u ZZ BO PMF, Sveučilište u Zagrebu

2014-2019     redoviti profesor I. izbor u ZZ BO PMF, SuZ

2009-2014     izvanredni profesor u ZZ BO PMF, SuZ

2004-2009     docent u u ZZ BO PMF, SuZ

2002-2003     viši asistent u u ZZ BO PMF, SuZ

1995-2002    asistent u ZZ BO PMF, SuZ

1995             mlađi asistent u ZZ BO PMF, SuZ