Obrana rada održati će se u: 

PETAK, 15. rujna 2023. godine u 14.00 sati, u dvorani BO-P1 soba 202, PMF, Ravnice 48, Zagreb

 

Disertacija nosi naslov:

Behavioural traits of Italian wall lizard, Podarcis siculus (Rafinesque-Schmaltz, 1810)

Svojstva ponašanja primorske gušterice, Podarcis siculus (Rafinesque-Schmaltz, 1810)

 

Povjerenstvo za obranu imenovano je u sastavu:

  1. Doc. dr. sc. Zoran Marčić,  PMF, Zagreb
  2. Prof. dr. sc. Ivana Maguire, PMF, Zagreb
  3. Prof. dr. sc. Thomas Bugnyar, Sveučilište u Beču, Odsjek za kognitivnu biologiju
    Zamjena:  prof. dr. sc. Jelka Crnobrnja-Isailović, PMF Niš

 

Mentori:

  1. Izv. prof. dr. sc. Duje Lisičić, PMF, Zagreb
  2. Izv. prof. dr. sc. Anamaria Štambuk, PMF, Zagreb

 

Sažetak:

Invazivne vrste sposobne su kolonizirati nova staništa, gdje mogu imati širok raspon negativnih učinaka na ekosustave te ugroziti bioraznolikost. Kako bi razumjeli koja ponašanja su povezana s kompetitivnim uspjehom i invazivnošću, proučavao sam ponašanja vrste Podarcis siculus u tri ekološka konteksta: 1) na interspecijskoj razini sa subdominantnom vrstom Podarcis melisellensis; 2) na intraspecijskoj razini između populacija u različitim okolišima; i 3) između populacija u sličnim okolišima. Podarcis siculus pokazala je veću razinu istraživačkog ponašanja i nižu razinu odvažnosti te je konzumirala više hrane od P. melisellensis. Populacija P. siculus na otočiću s ograničenim resursima pokazala je nižu razinu agresivnosti i pratećih svojstva nego populacija s kopna. Populacije iz sličnih okoliša su pokazale nisku diferencijaciju u ponašanju. Međutim, zabilježene su značajne razlike u bihevioralnim osobinama između jedinki, a određene bihevioralne osobine su bile međusobno korelirane. Općenito, specifična ponašanja P. siculus te intra- i inter-populacijska varijabilnost u ponašanju mogu pomoći u kompeticiji i invazivnosti.

Invasive species are able to colonise new environments, where they can threaten biodiversity and have a wide range of negative effects on ecosystems. To understand which behaviours are associated with competitive success and invasion, I studied behaviour of invasive species Podarcis siculus in three ecological contexts: 1) on interspecies level with subordinate Podarcis melisellensis, 2) on intraspecies level between populations inhabiting differing habitats, and 3) between populations inhabiting similar habitats. Podarcis siculus showed higher exploratory behaviour, lower boldness, and consumed more food than P. melisellensis. Podarcis siculus population on a resource-constrained islet exhibited decreased aggressivity and corresponding phenotypic traits than the mainland population. Populations in similar habitats showed low differentiation in behaviour. However, substantial behavioural variability among individuals was observed and certain behavioural traits were correlated. Overall, P. siculus demonstrated specific behaviours and intra- and interspeciesbehavioural variability that can be beneficial in both competition and invasiveness.

Autor: Sanja Trslić Tepuš
Popis obavijesti